Jak zwycięsko wyjść z rozwodu – czyli na co powołać się w sprawie rozwodowej?

08-04-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Jak zwycięsko wyjść z rozwodu – czyli na co powołać się w sprawie rozwodowej?

Statystyki ewidentnie pokazują, że z roku na rok w naszym kraju zwiększa się liczba orzekanych przez Sądy rozwodów. Oczywiście statystyki te nie są jednolite – bo na kształt współczynnika rozwodów wpływ ma wiele czynników takich jak położenie terytorialne czy chociażby wielkość ośrodka, w którym byli małżonkowie zamieszkiwali. Za przykład potwierdzający utrzymywanie się takiej tendencji można podać Wrocław, gdzie orzeczono o 43 % więcej rozwodów – co przekłada się na liczbę ponad 1.500 rozwiązanych małżeństw.

Kancelaria prawna wrocław – specjalizacja sprawy o rozwód z winy męża/żony
(opis po kliknięciu)


 

Nasza Kancelaria prawna prowadzi wiele spraw o rozwód, od etapu przygotowania pozwu o rozwód, aż po orzeczenie końcowe. Staramy się uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie męża lub żony, w zależności od reprezentowanej strony. Nasi adwokaci i radcowie prawni pomagają zebrać dowody w sprawie celem uzyskania przez Ciebie rozwodu z orzeczeniem o winie byłego małżonka/żony.

 

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują kilka możliwości rozwiązania małżeństwa. Może to nastąpić albo z orzekaniem o winie (zakończenie małżeństwa z winy obu małżonków lub tylko jednego z nich) albo bez orzekania o winie. To w jaki sposób Sąd orzeknie o winie przy rozwiązywaniu związku małżeńskiego – posiada istotne znaczenie z perspektywy późniejszej regulacji stosunków pomiędzy byłym małżonkami – szczególnie w sferze finansowej. Dlatego warto podjąć starania, by Sąd orzekł o rozwiązaniu małżeństwa z winy naszego przeciwnika – drugiego z małżonków.

 

Dlaczego? Otóż, małżonek uznany za niewinnego uprawniony jest chociażby do żądania od winnego małżonka zapłaty alimentów i to bez względu na to, czy małżonek niewinny znajduje się w stanie niedostatku czy też nie. Analogicznie – małżonek uznany za winnego, nie może domagać się alimentów od strony, której winy Sąd nie dostrzegł.

 

Jakie są najczęstsze podstawy do orzeczenia winy?

 

1) Przemoc względem współmałżonka i innych członków rodziny

Aby móc skutecznie podnieść ten argument w toku sprawy rozwodowej, należy zadbać wcześniej o zebranie i zabezpieczenie odpowiednich dowodów. W przypadku wystąpienia takich przykrych sytuacji (zarówno jeśli mówimy o agresji fizycznej jak i tej werbalnej), zbawienne może się zgłoszenie tej sytuacji dzielnicowemu, czy wezwane Policji na interwencję w miejscu zamieszkania. Jeżeli sytuacja ta nie była jednostkowa – nie czekając na jej powtórkę – należy postarać się o założenie tzw. „niebieskiej karty” dla agresywnego współmałżonka. Jeśli sytuacja jest na tyle poważna, że dochodzi do aktów przemocy fizycznej – bez zastanawiania należy udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy i wykonać obdukcję lekarską. Wszystkie takie dokumenty mogą okazać się niezwykle cenne w toku postępowania dowodowego w sprawie o orzeczenie rozwodu. Każdy adwokat i radca prawny powinien bardzo dokładnie sprawdzać dokumentację jaka jest przedkładana do sądu. Czasami wypisy medyczne są zbyt ogólne i jako kancelaria prawna w takich przypadkach sugerujemy co dobrze aby się w nich znalazło, aby nastąpił rozwód z orzeczeniem o winie męża/żony.

 

2) Zdrada współmałżonka

Fakt dopuszczenia się przez jednego ze współmałżonków zdrady jest jednym z najsilniejszych argumentów przesądzających o winie takiego współmałżonka. Często pojawienie się zdrady związane jest też z inną przesłanką – odmową współżycia – gdyż współmałżonek szukający doznań poza związkiem małżeńskim, nie jest już później zainteresowany kontynuowaniem współżycia z drugim małżonkiem. Małżonkowie obcujący ze sobą na co dzień, są w stanie dostrzec zmianę w zachowaniu współmałżonka – częste i absurdalne wymówki, niespodziewana zmiana haseł w telefonie i komputerze czy chociażby wychodzenie z pomieszczeń po to by odebrać telefon. Dowodów zdrady należy szukać najczęściej w telefonie współmałżonka (sms, powtarzające się połączenia z tym samym numerem, aplikacja Messenger) i jego komputerze osobistym (np. skrzynka e – mail czy portale społecznościowe). Proszę pamiętać, że adwokata i radcę prawnego wiąże tajemnica zawodowa więc cokolwiek nam Państwo powiedzą, to te informacje nie wyjdą poza sprawę o rozwód.

 

3) Alkohol i inne substancje psychoaktywne

Statystycznie jest to najczęstsza przyczyna rozwodów w Polsce. Oczywiście mówimy tutaj o problemie związanym z nadużywaniem alkoholu. Występowanie tej przesłanki sprowadza się w istocie nie tylko do samego niezadowolenia z faktu nadużywania alkoholu (czy też korzystania  z innych substancji – np. narkotyków czy popularnych ostatnio dopalaczy) przez współmałżonka, ale także do destrukcyjnego wpływu takiego stanu rzeczy na rodzinę. Często wiąże się to z utratą zatrudnienia, zastawianiem majątku czy finalnie z popadnięciem w długi przez taką osobę. Jeśli problemy takie rzeczywiście występują, to w sprawie rozwodowej warto powołać świadków (np. sąsiadów), którzy o sytuacji tej opowiedzą przed Sądem. W skrajnych sytuacjach, pomocne mogą okazać się też np. dokumenty potwierdzające pobyt w izbie wytrzeźwień czy nagranie pijanego małżonka. Często nadużywanie alkoholu czy korzystanie z środków psychoaktywnych wiąże się także z występowaniem przemocy w rodzinie. Jako kancelaria prawna pomagamy szukać dowodów na to, że mąż/żona nadużywa alkoholu lub innych substancji. Czasami do tego potrzebna jest kamera lub zwrócenie się do odpowiednich ośrodków, ale da się to zrobić. Nasz prawnik pomoże Państwu tak zabezpieczyć te dowody, aby były one przydatne do sprawy o rozwód.

 

4) Brak wsparcia współmałżonka

Bardzo często zdarzają nam się sprawy w Kancelarii prawnej, w której klienci powołują się właśnie na ten brak wsparcia małżonka jako przyczynę rozwodu. Art. 23 kodeks rodzinno opiekuńczego nakłada na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny. Utworzenie wspólnoty rodzinnej wymaga od współmałżonków pewnych ustępstw  na rzecz tej wspólnoty i rezygnacji z własnych udogodnień na rzecz potrzeb rodziny. Obowiązek współdziałania małżonków obejmuje wszystkie czynności małżonka podejmowanie przy wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z małżeństwa. Nie istnieje zamknięty katalog takich obowiązków. Niemniej jednak, za brak wsparcia ze strony współmałżonka uznać należy chociażby brak świadczeń pieniężnych na potrzeby rodziny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 27 stanowi, że oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Brak wzajemnej pomocy może objawiać się również poprzez nieudzielenie wsparcia drugiemu małżonkowi w trakcie choroby czy śmierci jego osoby bliskiej.

 

Sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie zdarzają się w naszej Kancelarii prawnej naprawdę często. Przyjdź i skonsultuj swoją sprawę. Nasi adwokaci i radcowie prawni Ci pomogą uzyskać orzeczenie o winie męża/żony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *