Regulamin dostarczania treści cyfrowych

Przeczytaj

Regulamin dostarczania treści cyfrowych

Preambuła

Wobec prowadzenia przez Dostawcę działalności, w ramach której Dostawca dostarcza Odbiorcom Treści Cyfrowe, wprowadza się niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”), będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dostawca równocześnie informuje, iż przed rozpoczęciem korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym www.khg.pl (zwany dalej jako „Serwis”), Odbiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Dostawcę znajdują się pod adresem: https://khg.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, określa zasady i warunki dostarczania przez Dostawcę Treści Cyfrowych.
 2. Zawarte w Serwisie informacje o Treściach Cyfrowych, obejmujące zwłaszcza ich opisy, ale i również parametry techniczne i użytkowe, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Treści Cyfrowe dostarczane są Klientom za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą Newslettera.

§ 2. Definicje

Ilekroć mowa w Regulaminie o:

 1. Dostawcy – rozumie się przez to KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000723059, REGON: 369692495, NIP: 8982241949. Kontakt z Dostawcą możliwy jest za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: sekretariat@khg.pl,
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: ul. Dmowskiego 3/9, 50 – 203 Wrocław,
  3. telefonu: pod numerem: +48 71 796 41 65 lub +48 535 132 335;
 2. Formularzu Subskrypcji Newslettera – rozumie się przez to zamieszczony na stronie internetowej www.khg.pl interaktywny formularz, który daje możliwość zainteresowanemu uzyskanie subskrypcji Newslettera; dla skutecznego wypełnienia przedmiotowego formularza, niezbędnym podanie jest takich danych jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,
 3. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Kliencie – rozumie się przez to Odbiorcę lub Subskrybenta,
 5. Licencji – rozumie się przez to niewyłączną licencję na korzystanie z Towarów Cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie, udzieloną Odbiorcy wraz z chwilą dostarczenia mu Towarów Cyfrowych,
 6. Newsletterze – rozumie się przez to Treść Cyfrowa, udostępnioną wobec subskrypcji, a przybierającą postać biuletynu informacyjnego w formie elektronicznej, służącego do stałej komunikacji z Subskrybentami zapisanymi do listy mailingowej, a obejmującego bieżące informacje handlowe dotyczące działalności Dostawcy, w tym w szczególności informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie oraz materiały edukacyjne z zakresu prawa,
 7. Odbiorcy – rozumie się przez to Konsumenta, Przedsiębiorcę albo Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, który zawarł z Dostawcą Umowę o dostarczanie Towaru Cyfrowego lub podjął działania zmierzające do jej zawarcia,
 8. Polityce Prywatności – rozumie się przez to dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów,
 9. Przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
 10. Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednaj dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
 11. Serwisie – rozumie się przez to serwis działający pod adresem internetowym www.khg.pl,
 12. Subskrybencie – rozumie się przez to osobę będącą Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Dostawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia,
 13. Towarze Cyfrowym – rozumie się przez to Treść Cyfrową w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności wzór dokumentu prawnego, film edukacyjny zamieszczony na platformie Youtube (www.youtube.com) lub artykuł prawny; Towar Cyfrowy Klient może nabyć nieodpłatnie w formie Newslettera zawierając Umowę o dostarczanie Newslettera lub odpłatnie zawierając Umowę o dostarczenie Towaru Cyfrowego,
 14. Treści Cyfrowej – rozumie się przez to Towar Cyfrowy lub Newsletter,
 15. Umowie – rozumie się przez to umowę o dostarczanie Towaru Cyfrowego lub umowę o dostarczanie Newsletter,
 16. Umowie o dostarczanie Newslettera – rozumie się przez to umowę o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się przez czas nieokreślony i w sposób nieodpłatny dostarczać Subskrybentowi Newsletter, a w zamian Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy dane osobowe,
 17. Umowie o dostarczanie Towaru Cyfrowego – rozumie się przez to umowę o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na podstawie której Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy Towar Cyfrowy w zamian za ustaloną cenę.

§ 3. Korzystanie z Serwisu

 1. Dostawca niniejszym oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Serwisu uzależnione jest od:
  1. posiadania urządzenia z dostępem do Internetu oraz zawierającego niezbędne oprogramowanie spełniające minimalne warunki techniczne niezbędne do wyświetlania strony, tj. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer; włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce); aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 10.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0,
  2. korzystania z przeglądarki internetowej akceptującej pliku typu cookies,
  3. korzystania z programów komputerowych zapewniających odczytywanie plików w formacie .pdf lub .docx.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że podczas korzystania z Serwisu kategorycznie zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, kodów komputerowych i innych podobnych plików lub programów powodujących ingerencję w kod źródłowy Serwisu. Klient jednocześnie deklaruje, że korzystanie przez niego z Serwisu odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. Dostawca jednocześnie informuje, że aby zapobiec atakom, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz Treści Cyfrowych poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów, mających w szczególności uniemożliwić dostęp osobom trzecim do kodu źródłowego Serwisu. Wymienione wcześniej instrumenty polegają na szyfrowaniu SSL, stosowaniu haseł dostępu, a w tym używania programów antywirusowych. Bez względu na powyższe, Dostawca zwraca szczególną uwagę, a Klient przyjmuje to do wiadomości, iż pomimo stosowania środków zapobiegających, o których mowa w niniejszym ustępie, korzystanie z Treści Cyfrowych zagrożone może być dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, czego konsekwencją może być nieuprawniony dostęp do danych Klienta. Wobec tego, bezwzględnie zalecane jest w sieci Internet korzystanie z własnych środków bezpieczeństwa;
 4. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności: nazwa Serwisu, logo Serwisu, zdjęcia i opisy Treści Cyfrowych, a także funkcjonalność Serwisu, w tym jej elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
 5. Dostawca niniejszym zastrzega, że jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Dostawcy, bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie dokumentowej, jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

§ 4. Newsletter oraz Umowa o dostarczanie Newslettera

 1. Subskrybent może otrzymać Towar Cyfrowy dostępny w Serwisie nieodpłatnie, pod warunkiem uruchomienia subskrypcji Newslettera;
 2. Dostawca niniejszym oświadcza, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że aby uruchomić subskrypcję Newslettera, koniecznym jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej
  2. wypełnienie oraz przesłanie Formularza Subskrypcji Newslettera, znajdującego się na stronie internetowej Serwisu,
  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną Newslettera, poprzez wciśnięcie dedykowanej dla tego opcji w postaci checkbox’a,
  4. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności z jednoczesną akceptacją znajdujących się tam postanowień, poprzez wciśnięcie dedykowanej dla tego opcji w postaci checkbox’a;
 3. Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu, jednoznaczne jest z zawarciem na czas nieokreślony Umowy o dostarczanie Newslettera;
 4. Dostarczanie Newslettera odbywa się na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Subskrybenta przy wypełnianiu Formularza Subskrypcji Newslettera;
 5. Dostawca niniejszym zastrzega, że:
  1. terminy dostarczania Newslettera nie są z góry ustalone. Dostarczanie Newslettera zależeć będzie każdorazowo od decyzji i możliwości Dostawcy, będących konsekwencją aktualnej sytuacji Dostawcy,
  2. dostarczone Newslettery nie podlegają aktualizacji przez Dostawcę;
 6. Zakończenie subskrypcji Newslettera następuje poprzez:
  1. wypowiedzenie Umowy – Subskrybent upoważniony jest do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie Umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym.
  2. odstąpienie od Umowy – w myśl przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Subskrybentowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Dostawcą Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;
 7. Zakończenie subskrypcji Newslettera, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, dla swej skuteczności wymaga złożenia przez Subskrybenta odpowiedniego oświadczenia Dostawcy, poprzez: kliknięcie dedykowanej dla tego opcji, dostępnej każdorazowo w wiadomości elektronicznej zawierającej Newsletter, a przesłanej na adres elektroniczny Subskrybenta;
 8. Dostawca niniejszym gwarantuje, że dostarczanie Newslettera zostanie wstrzymane niezwłocznie po powzięciu informacji o ziszczeniu się przesłanek zakończenia subskrypcji Newslettera, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu;
 9. Wypowiedzenie Umowy o dostarczenie Newslettera albo odstąpienie od niej, nie wpływa na ważność i skuteczność Umowy o dostarczenie Towaru Cyfrowego, jeśli Klient taką umowę zawarł.

§ 5. Umowa o dostarczanie Towaru Cyfrowego

 1. Odbiorca może otrzymać dostępny w Serwisie Towar Cyfrowy odpłatnie, zawierając z Dostawcą Umowę o dostarczanie Towaru Cyfrowego. W tym przypadku Odbiorca powinien skontaktować się z Dostawcą na jeden ze sposobów określonych w § 2 pkt 1, w celu indywidualnego uzgodnienia warunków i przedmiotu Umowy;
 2. Dostawca dostarczy Odbiorcy Towar w terminie określonym w Umowie;
 3. Dostawca niniejszym oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Towary Cyfrowe udostępniane Odbiorcy były zgodne z obecnie obowiązującym stanem prawnym w chwili ich dostarczenia.
 4. Towar Cyfrowy dostarczony zostanie Odbiorcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku braku dostarczenia Towaru Cyfrowego w terminie określonym w Umowie, Odbiorca wzywa Dostawcę do jego dostarczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej w § 2 pkt 1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Towar Cyfrowy niezwłocznie po otrzymaniu wezwania bądź w terminie dodatkowym, uzgodnionym z Odbiorcą. Jeżeli Dostawca nie dostarczy Towaru Cyfrowego w uzgodnionym terminie, Odbiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Towaru Cyfrowego;
 6. Odbiorcy przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy o dostarczenie Towaru Cyfrowego na warunkach określonych w § 7;
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wymagane jest, aby Odbiorca złożył Dostawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 2 pkt 1;
 8. Wobec odstąpienia przez Odbiorcę od umowy, na warunkach wskazanych w ustępach poprzedzających, Dostawca zobowiązany jest dokonać zwrotu zapłaconej przez Odbiorcę ceny Towaru Cyfrowego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Odbiorca, chyba że Odbiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu ceny;
 9. Postanowienia ust. 6 – 8 niniejszego paragrafu odnoszą się wyłącznie do Odbiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
 10. Dostawca jednocześnie zastrzega, a Odbiorca przyjmuje to do wiadomości, że:
  1. otrzymane przez Odbiorcę Towary Cyfrowe nie będą aktualizowane przez Dostawcę w razie zmian w stanie prawnym, wpływających na dostarczone Treści Cyfrowe. Dostawca nie ma również obowiązku informowania Odbiorcy o tychże zmianach w prawie,
  2. Towary Cyfrowe w postaci projektów dokumentów prawnych stanowią wyłącznie bazę dla ostatecznej dokumentacji, a w konsekwencji powinny być uzupełnione przez Odbiorcę samodzielnie,
  3. w udostępnionych Towarach Cyfrowych pojawić się mogą przypadkowo niezamierzone nieścisłości oraz postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jednak jest naturalną konsekwencją praktyki prawnej. W przypadku zaistniałych okoliczności, o których mowa powyżej, Dostawca niezwłocznie na reakcję Odbiorcy tym zakresie, dokona należytej korekty Towarów Cyfrowych,
  4. Dostawca tworzy Towary Cyfrowe w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w chwili dostarczania Towarów Cyfrowych, jednakże Dostawca nie wpływu na sposób interpretacji tychże przepisów i nie odpowiada za zmianę tejże interpretacji przez orzecznictwo po dostarczeniu Towarów Cyfrowych. Dostawca nie ma również obowiązku informowania Odbiorcy o tychże zmianach w interpretacji zastosowanych przepisów,
  5. nieskorzystanie przez Odbiorcę z dostarczonego przez Dostawcę Towaru Cyfrowego nie uprawnia Odbiorcy do żądania od Dostawcy zwrotu ceny, w przypadku gdy Towar Cyfrowy dostał dostarczony Odbiorcy w sposób umożliwiający skorzystanie z niego;
 11. Odstąpienie od Umowy o dostarczenie Towaru Cyfrowego, nie wpływa na ważność i skuteczność Umowy o dostarczenie Newslettera, jeśli Klient taką umowę zawarł.

§ 6. Licencja na Treści Cyfrowe

 1. Dostawca niniejszym oświadcza, że z chwilą dostarczenia Towaru Cyfrowego, zostaje udzielona Odbiorcy niewyłączna Licencja, na korzystanie z tego Towaru Cyfrowego przez czas nieokreślony, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Odbiorca nie jest upoważniony do udzielania dalszych licencji innym osobom. Odbiorcy kategorycznie zakazuje się, bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie dokumentowej, udostępniania Towaru Cyfrowego osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 3. Dostawca zastrzega, a Odbiorca przyjmuje to do wiadomości, że Licencja uprawnia Odbiorcę do korzystania z Towarów Cyfrowych wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisywanie w pamięci urządzeń elektronicznych, których Odbiorca jest właścicielem,
  2. odtwarzanie i przeglądanie,
  3. zwielokrotnianie Towaru Cyfrowego wyłącznie, po uprzedniej zgodzie Dostawcy wyrażonej w formie dokumentowej;
 4. Naruszenie postanowień niniejszego paragrafu stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Dostawcy. W takiej sytuacji Dostawca uprawniony jest do wystąpienia wobec Odbiorcy z roszczeniem na drodze postępowania sądowego;
 5. Nie stanowi naruszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, wykorzystywanie Towaru Cyfrowego oraz zawartej w nim wiedzy, na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

§ 7. Reklamacje

 1. Dostawca zobowiązuje się niniejszym, że dostarczane przez niego Treści Cyfrowe będą zgodne z Umową zarówno w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, jak i przez cały okres dostarczania tej Treści Cyfrowej, w przypadku, gdy jest ona dostarczana Klientowi w sposób ciągły;
 2. Treść Cyfrowa jest zgodna z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności ich:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o czym Przedsiębiorca został powiadomiony najpóźniej w chwili zawarcia umowy i to zaakceptował.

Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Dostawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
  1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
  2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy;
 1. Dostawca za niezgodność, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że istniała ona w chwili dostarczenia Treści Cyfrowej i została ujawniona w ciągu 2 lat (słownie: dwóch lat), a w przypadku, gdy Treść Cyfrowa dostarczana jest w sposób ciągły – pod warunkiem, że została ujawniona w okresie jej dostarczania Klientowi;
 2. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie, składana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 2 pkt 1;
 3. Reklamacja, o której mowa w niniejszym paragrafie zawierać powinna::
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres poczty elektronicznej Klienta,
  3. wskazanie dostarczonej Treści Cyfrowej, wobec której zachodzi niezgodność, o której mowa w niniejszym paragrafie oraz datę jej dostarczenia,
  4. dokładny opis niezgodności Treści Cyfrowej z zawartą Umową oraz datę, w której niezgodność została ujawniona,
  5. żądnie dokonania odpowiednich korekt w Treści Cyfrowej;
 4. Dostawca jednocześnie zastrzega, a Klient przyjmuje to do wiadomości, że Dostawca będzie uprawniony do odmowy doprowadzenia Treści cyfrowej do stanu zgodności z Umową, w przypadku gdyby okazało się, że dokonanie odpowiednich w Treści Cyfrowej zmian, byłoby z natury swej niemożliwe lub wymagałoby poniesienia przez Dostawcę niewspółmiernych kosztów;
 5. Dostawca zobowiązany jest w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) rozpatrzeć złożoną przez Klienta reklamację. Wraz z rozpatrzeniem reklamacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Dostawca przesyła Klientowi informację, w której:
  1. wskazuje, iż reklamacja jest zasadna, a w konsekwencji wskazuje planowany termin korekty dostarczonej Treści Cyfrowej,
  2. wskazuje, iż reklamacja nie jest zasadna, a w konsekwencji odmawia korekty Treści Cyfrowej;
 6. W razie uznania przez Dostawcę, że reklamacja jest zasadna, Dostawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodność z Umową na własny koszt. Przedmiotowa korekta nastąpi w terminie wspólnie określonym, jednakże bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 7. W przypadku gdy:
  1. korekta Treści Cyfrowej okazałaby się niemożliwa lub wymagałaby niewspółmiernych kosztów,
  2. niezgodność przejawia się w zasadniczych i fundamentalnych kwestiach, uzasadniających odstąpienie od Umowy bez uprzedniego żądania od Dostawcy doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową,
  3. Dostawca wyraźnie oświadcza, iż nie dokona stosownych korekt w Treści Cyfrowej,
  4. pomimo dokonania przez Dostawcę korekty Treści Cyfrowej, niezgodność nadal występuje,

– Klient upoważniony jest do złożenia Dostawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie to może został złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem, o którym mowa w § 2 pkt 1;

 1. Za skutecznie wniesione oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy uznaje się oświadczenie, które zawiera:
  1. imię i nazwisko Klienta,
  2. adres poczty elektronicznej Klienta,
  3. wskazanie dostarczonej Treści Cyfrowej, wobec której zachodzi niezgodność, o której mowa w niniejszym paragrafie oraz datę jej dostarczenia,
  4. dokładny opis niezgodności Treści Cyfrowej z zawartą Umową oraz datę, w której niezgodność została ujawniona,
  5. wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu,
  6. żądanie obniżenia ceny, wraz ze wskazaniem żądanej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 2. Dostawca jednocześnie zastrzega, a Klient przyjmuje to do wiadomości, że:
  1. z natury swojej niemożliwym jest złożenie żądania obniżenia ceny w stosunku Treści Cyfrowych, których nabycie odbyło się nieodpłatnie,
  2. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie będzie skuteczne, jeżeli okaże się, że niezgodność, na którą powołuje się Klient, będzie miała charakter nieistotny;
 3. Dostawca, w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie będzie uprawniony do żądania zapłaty ceny za czas, w którym Treść Cyfrowa niezgodna z Umową była w użytku Klienta, nawet jeżeli Klient z niej korzystał przed złożeniem stosownego oświadczenia;
 4. Dostawca oświadcza, że dokona obniżenia ceny Treści Cyfrowej niezgodnej z Umową, w ten sposób, że obniżona cena pozostanie w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, w jakiej wartość Treści Cyfrowej niezgodnego z Umową dotyczącą jej dostarczania pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnej z Umową dotyczącą jej dostarczania;
 5. Dostawca będzie zobowiązany do zwrotu ceny Treści cyfrowej jedynie w tej części, która będzie niezgodna z zawartą Umową;
 6. Dostawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie albo prawa odstąpienia od Umowy, nie później niż w terminie 14 dni (słownie: czternastu dni) od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot kwot, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 7. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowej, Klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tej Treści cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu zastosowanie mają wyłącznie wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01.06.2023;
 2. Dostawca niniejszym zastrzega, że możliwa jest zmiana postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku:
  1. prawnego obowiązku dokonania zmian, polegających zwłaszcza na dostosowaniu Regulaminu do aktualnych przepisów,
  2. zmiany przedmiotu działalności Dostawcy, polegającej w szczególności na rozpoczęciu dostarczania nowych usług lub modyfikacji usług dostarczanych obecnie, a także w przypadku zaprzestania ich dostarczania,
  3. technicznych modyfikacji Serwisu i jego funkcjonalności powodujących konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu;
 3. Dostawca oświadcza, a Klient przyjmuje do wiadomości, że w razie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, do zawartych już Umów o dostarczenie Towaru Cyfrowego zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili dostarczenia Towarów Cyfrowych;
 4. Dostawca deklaruje, że o każdej zmianie postanowień niniejszego Regulaminu, Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zaktualizowanej wersji w Serwisie. Publikacja nowego regulaminu nastąpi na co najmniej 7 dni (słownie: siedem dni) przed dniem jego wejścia w życie. Dostawca jednocześnie oznajmia, że o planowanych zmianach, Subskrybenci zostaną poinformowani dodatkowo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Dostawca dodatkowo oświadcza, że Subskrybent zawiadomiony o planowanych zmianach, o których mowa w niniejszym paragrafie, upoważniony jest do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Przedmiotowe oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Newslettera Subskrybent zobowiązany jest złożyć do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 1 pkt 1. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa z daniu poprzedzającym, Dostawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.