Polityka prywatności

Przeczytaj

Polityka prywatności

 

 • Informacje ogólne

Szanując prawo do prywatności i ochrony danych osób, które udostępniają nam swoje dane osobowe, w tym Klientów, uczestników szkoleń, kontrahentów i ich pracowników, informujemy, że pozyskane przez nas dane przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo. Opracowana przez naszych ekspertów Polityka Prywatności jest wyrazem zasad istotnych dla spółek, które biorąc pod uwagę kontekst w jakim działają, zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych. Współadministratorami danych osobowych (dalej ADO) zbieranych za pośrednictwem strony są:

 1. KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000723059, REGON: 369692495, NIP: 8982241949
 2. KHG Podatki & Księgowość sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000970510, REGON: 52195247300000, NIP: 8982277060.

e-mail: ado@khg.pl.

 

 • Podstawa prawna przetwarzania danych
 1. Dane osobowe zbierane przez ADO są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 2. ADO przetwarza jedynie dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:
 3. zawarcia i wykonania umowy, w tym do wystawienia faktury lub rachunku i realizacji usługi (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. nawiązania współpracy (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez kandydata w formularzu aplikacyjnym) – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 5. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od użytkownika) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 7. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 8. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 9. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002, Nr 144, poz 1204 z późniejszymi zmianami), w tym przesyłanie newslettera (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 10. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800).

 

 • Jakie dane zbiera ADO?
 1. ADO zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika (mailowego, telefonicznego):
  a) dane identyfikacyjne (m.in. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
  b) dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail),
  c) dane dotyczące zatrudnienia,
  d) inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z ADO.
 2. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o ADO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z ADO lub świadczenia usługi newslettera.
 3. Przeglądanie zawartości strony internetowej  nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

 

 • Profilowanie gromadzonych danych

ADO nie profiluje danych osobowych użytkowników.

 

 • Czas przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  a) niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem strony, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
  b) do czasu ustania celu przetwarzani danych tj. zakończenia danego procesu rekrutacji, jeśli zgoda na przetwarzanie danych dotyczyła wyłącznie danego procesu rekrutacji do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie odrębnej zgody;
 2. do zakończenia roku kalendarzowego, następującego po roku w którym złożona została aplikacja, jeżeli zgoda dotyczyła przetwarzania danych osobowych na rzecz organizowanej przez ADO większej ilości procesów rekrutacyjnych, w tym tych, które uruchomione zostały już po złożeniu dokumentów aplikacyjnych w trakcie trwania wskazanego w tym punkcie okresu czasu;
 3. ADO przechowuje dane osobowe użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.

 

 • Uprawnienia użytkownika
 1. ADO zapewnia użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednią prośbę pocztą elektroniczną na adres: ado@khg.pl lub pocztą tradycyjną na adres: KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do treści danych,
  b) sprostowania/zaktualizowania danych,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) przenoszenia danych,
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  g) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  h) wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. ADO rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – ADO nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.
 4. ADO informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

 • Udostępnienie informacji
 1. W celu realizacji umowy ADO może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line, podmioty świadczących na naszą rzecz usługi IT. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 2. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników.

 

 • Środki techniczne

ADO dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający ochronę przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą.

 

 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza EOG. ADO korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

 

 • Cookies
 1. Stosowane przez ADO cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Typy plików cookies:
  a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
  b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.
 4. ADO wykorzystuje pliki cookies w celach:
  a) konfiguracji serwisu;
  b) rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  c) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  d) uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;
  e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;
  f) optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;
  g) analiz i badań oglądalności.

 

 • Zmiana polityki prywatności i cookies
 1. ADO ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest na stronie internetowej.
 2. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.