Fundacja KHG

Zapoznaj się

Czym zajmuje się fundacja?

Fundacja KHG to wrocławska organizacja pozarządowa zajmująca się udzielaniem pomocy osobom nieposiadającym wystarczających środków finansowych. Oprócz działalności pomocowej na rzecz społeczeństwa w ramach realizowanych projektów we współpracy z instytucjami finansującymi i darczyńcami, nasi wolontariusze pomagają w problemach prawnych społeczeństwa – porad prawnych udzielają wolontariusze – radcowie prawni, adwokaci, aplikanci zawodów prawniczych, prawnicy i studenci prawa.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych realizujących cele statutowe Fundacji;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń, wykładów, badań naukowych prowadzonych w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej;
 • udzielenie wsparcia osobom fizycznym oraz podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji społecznej lub materialnej;
 • udzielanie pomocy organizacyjnej, technicznej i merytorycznej osobom i jednostkom organizacyjnym, pragnącym zdobyć wiedzę o mediacji oraz alternatywnych metodach rozwiązywania sporów;
 • organizowanie i wspieranie działań mających na celu rozpowszechnianie mediacji jako metody rozwiązywania sporów sądowych i pozasądowych;
 • aktywizowanie środowiska mediatorów do działań na rzecz rozwoju mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów;
 • inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych;
 • udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych wśród mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców prawnych i przedstawicieli innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów i rozwojem mediacji;
 • prowadzenie postępowań mediacyjnych na zlecenie instytucji i osób prywatnych;
 • prowadzenie stałego ośrodka mediacyjnego;
 • prowadzenie list stałych mediatorów w sądach okręgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizowanie i realizowanie programów stażowych, w tym dla kandydatów na mediatorów;
 • prowadzenie konsultacji społecznych na zlecenie instytucji i osób prywatnych;
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych na zlecenie instytucji i osób prywatnych;
 • poradnictwo prawne;
 • angażowanie pełnomocników na rzecz podmiotów nie posiadających wystarczających środków;
 • reprezentacja podmiotów w toku postępowań w tym również na podstawie cesji, pełnomocnictwa, reprezentacji przez wskazanego pełnomocnika;
 • pomoc przy zwalnianiu podmiotów od kosztów i opłat;
 • organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz innych form przekazywania wiedzy nie mających formy kształceniu ustawicznego, w tym także działalności coachingowej, doradczej i poradniczej oraz własnych programów edukacyjnych;
 • podejmowanie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki;
 • organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w akcjach społecznych, seminariach, sympozjach, dyskusjach, konferencjach, wykładach, pokazach, konkursach, festiwalach, giełdach, targach i spotkaniach;
 • organizację, promocję i udział w wydarzeniach okolicznościowych;
 • prowadzenie działalności publicystycznej, edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej poprzez: wydawanie książek, czasopism, broszur, płyt CD/DVD, wydawnictw specjalnych oraz prowadzenie portali internetowych, a także ich rozprzestrzenianie w formie sprzedaży lub bezpłatnej dystrybucji;
 • prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych;
 • współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
 • działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;
 • wspieranie przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, w rozwiązywaniu konfliktów na drodze mediacji poprzez prowadzenie mediacji, szkoleń i konsultacji;
 • organizowanie, wspieranie i promocję społecznego zaangażowania biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • opracowywanie i wdrażanie programów skupiających biznes społeczne odpowiedzialny i społecznie zaangażowany;
 • organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych fundacji;
 • prowadzenie sądu polubownego.

W ramach porad prawnych pomoc fundacji obejmuje:

 • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach;
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

 • Osoby nieposiadające wystarczających środków finansowych
 • Osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
 • Osoby posiadające ważną kartę dużej rodziny
 • Kombatanci i weterani wojenni
 • Osoby powyżej 75. roku życia
 • Osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

 

NASZE AKTUALNE PROJEKTY

 1. PROJEKT OBIAD DLA KOMBATANTA

Obiad dla Kombatanta, realizowany ze środków UDSKiOR przez Fundację KHG