Jak przygotować się do sprawy alimentacyjnej?

09-04-2019
/ Łukasz Jabkowski

Jak przygotować się do sprawy alimentacyjnej?

Zdecydowana większość zasądzonych alimentów nie przekracza progu 500 zł, co równe jest mniej więcej progowi egzystencji w Polsce. Stąd szczególnie istotne jest należyte udowodnienie wysokości dochodzonego świadczenia alimentacyjnego. W powództwie trzeba określić jego miesięczną wysokość ze wskazaniem specyfikacji płatności, tzn. do którego dnia miesiąca ma ona nastąpić, formę płatności oraz wskazanie, że w przypadku zwłoki należą się odsetki. Zatem, jakie dokumenty są potrzebne by przystąpić do złożenia pozwu?

Kancelaria prawna wrocław – specjalizacja sprawa o alimenty
(opis po kliknięciu)


 

Najważniejszym dowodem potwierdzającym zdolność do złożenia takiego powództwa będzie akt urodzenia uprawnionego, poświadczający węzeł prawny zobowiązujący do alimentacji. W przypadku nieformalnego związku rodziców, niezbędne będzie przedłożenie pełnego odpisu aktu urodzenia, zaś gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, wystarczy odpis skrócony. Należałoby załączyć również zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach opiekuna oraz zobowiązanego. Może być to PIT, odcinki wypłat potwierdzające wysokość dochodu. W przypadku gdy mamy problem z uzyskaniem takich dokumentów dotyczących pozwanego, można zawrzeć wniosek o zobowiązanie przez sąd pozwanego do przedłożenia stosownych zaświadczeń.

 

Udowodnienia wymagają usprawiedliwione potrzeby oraz koszty utrzymania uprawnionego jakie musi ponosić opiekun sprawujący nad nim rzeczywistą władzę. Najmocniejszym dowodem niewątpliwe będą faktury imienne określające wysokość oraz przedmiot świadczenia (np. faktury za żłobek, przedszkole, wizytę u lekarza itp.). Zastępczo posłużyć się można paragonami fiskalnymi oraz zeznaniami świadków. Na miesięczne koszty utrzymania składają się min. wydatki na pożywienie, mieszkanie, koszty placówek edukacyjnych, zabawki, artykuły kosmetyczne, edukacyjne, ubrania, transport czy też usługi medyczne.  W przypadku ponoszenia przez przedstawiciela ustawowego dodatkowych kosztów powinny one zostać też opisane (kredyty, koszty wakacji czy tez inne wypadkowe koszty).

 

Wysokość żądanego świadczenia alimentacyjnego winna być określana według uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych zobowiązanego. Owymi potrzebami są przede wszystkim wskazane wyżej podstawowe koszty utrzymania, a także inne wyjątkowe okoliczności dotyczące uprawnionego. Chodzi tu o koszty rozwijania dodatkowych umiejętności, uprawiania sportu, nauki czy doskonalenia gry na instrumencie. Drugim czynnikiem warunkującym wysokość świadczenia alimentacyjnego są możliwości zarobkowe zobowiązanego. Pojęcie to należy interpretować w ten sposób, iż wysokość świadczenia nie determinuje realny dochód pozwanego a jego możliwości fizyczne oraz umysłowe, tj. stan zdrowia, wykształcenie, uzyskane uprawnienia, ukończone kursy. Zatem określenie wysokości alimentów zależeć będzie od predyspozycji zobowiązanego oraz zarobków jakie mógłby on uzyskiwać przy dochowaniu należytej staranności.

 

Dodatkowo pomocna może się okazać zasada równej stopy życiowej, której znaczenie można najprościej określić jako brak dysproporcji pomiędzy sytuacją majątkową uprawnionego a zobowiązanego. Wysokość świadczenia winna prowadzić do maksymalnego zniwelowania różnicy pomiędzy poziomem życia stron postępowania. W praktyce oznacza to zachowania pewnego poziomu życia jaki towarzyszył uprawnionemu.

 

Sądy rodzinne przychylnie podchodzą do spraw alimentacyjnych często powtarzając, że na „dzieciach się nie oszczędza” zasądzając więcej niż połowę kosztów utrzymania dziecka, tym niemniej warto jest korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Jako Kancelaria Prawna KHG we Wrocławiu pomagamy uzyskać wysokie alimenty. Nasi adwokaci i radcowie prawni działają aktywnie celem pozyskania dowodów, również np. w związku z tym, że były mąż lub żona ukrywa majątek/zarobki. Częstą praktyką jest, że wynagrodzenie za pracę jest celowo zaniżane, aby uniknąć egzekucji i wysokich alimentów. Co prawda adwokat i radca prawny nie mogą grozić w pismach procesowych wszczęciem postępowania karnego o utrudnianie egzekucji, ale są tez prawnicy którzy tego typu pisma podpiszą. Ważne, aby zostało zabezpieczone dobro dzieci, a do tego trzeba często podwyższenia alimentów. Nasza kancelaria prawna KHG we wrocławiu zrobi wszystko aby Ci pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *