Zmiany w prawie budowlanym – kiedy zezwolenie a kiedy pozwolenie na budowę?

02-11-2020
/ Maksym Zabłocki

Zmiany w prawie budowlanym – kiedy zezwolenie a kiedy pozwolenie na budowę?

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, która w szczegółowy sposób uregulowała materię dotychczas kształtowaną w drodze orzeczniczej. Dodatkowo, nowe przepisy dostosowały  regulacje w zakresie prawa budowlanego do gwałtownie nasilających się potrzeb inwestycyjnych i rozsiały liczne wątpliwości pojawiające na drodze stosowania prawa. Prawnicy z kancelarii KHG przygotowali wykaz najważniejszych zmian, dotyczących zwolnień z potrzeby usyskania pozwolenia na budowe lub zgłoszenia, które to zmiany zaszły w prawie budowlanym po 19 września 2020r.

 

Czego dotyczą najważniejsze zmiany w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub potrzeby zgłoszenia budowy?

 

Od wyżej wspomnianej daty nie wymaga uzyskania pozwolenia oraz zgłoszenia do starostwa (urzędu miasta) budowa:

  • wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  • parkometrów z własnym zasilaniem;
  • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
  • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
  • ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;
  • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
  • bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

 

W tym ostatnim przypadku nowelizacja przepisów  w diametralny sposób zmieniła praktykę przyjętą w orzecznictwie sądowym. Przykładowo, do momentu wejścia w życie nowych przepisów paczkomaty były zaliczane przez sądy do tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, w związku z czym  paczkomaty podlegały regulacji przepisów Prawa budowlanego, co skutkowało potrzebą uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba, że inwestor wykazałby, że jest to obiekt posadowiony na okres nie dłuższy niż 180 dni. Wówczas inwestor zobligowany był  jedynie do zgłoszenia zamiaru jego budowy.

 

W chwili obecnej posadowienie paczkomatu nie jest niczym ograniczone.  Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej: „Mając na uwadze fakt, że dotychczas nie było jednoznacznych regulacji w zakresie urządzeń do przechowywania, wysyłania oraz odbierania przesyłek, oraz wyroki sądów orzekające, że paczkomat jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, a w konsekwencji podlega regulacji ustawy – Prawo budowlane, m.in. obowiązkowi uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że inwestor wykaże, że jest to obiekt posadowiony na okres nie dłuższy niż 180 dni (wówczas inwestor zobligowany byłby zgłosić zamiar jego budowy), wprowadza się regulację, że inwestycje dotyczące biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.”

 

Prawnicy z Kancelarii KHG śledzą na bieżąco zmiany przepisów z zakresu prawa budowlanego i mają opanowane w szczegółach świeżo obowiązujące normy prawne, które czasami w sposób zupełnie odwrotny, niż dotychczas kształtują rzeczywistość nimi regulowaną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *