Zmiana nazwiska u dziecka po rozwodzie

07-06-2019
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Zmiana nazwiska u dziecka po rozwodzie

Co do zasady należy odpowiedzieć na powyższe pytanie twierdząco. Tym niemniej choć w teorii może wydawać się to łatwe, to jednak życie, tak jak teatr pisze różne scenariusze. Przede wszystkim należy mieć świadomość, że sam rozwód rodziców nie wpływa na nazwisko jakie noszą pochodzące z tego związku dzieci, a żeby zmienić nazwisko wspólnego potomka należy tę potrzebę należycie uzasadnić.

 

Jak zatem przeprowadzić taką procedurę?

 Kwestię zmiany nazwiska reguluje ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2016 poz.10 tekst jednolity z późn. zm.). Zmiany nazwiska dokonuje się w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Żeby zmienić dziecku nazwisko konieczna jest zgoda drugiego z rodziców. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku:

1) pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej,

2) braku pełnej zdolności do czynności prawnych tegoż rodzica,

3) albo jego śmierci.

 

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat to wymagana jest również jego zgoda na zmianę nazwiska.

 

Jak formę musi przybrać zgoda rodzica?

 Zgoda na zmianę nazwiska dziecka powinna być udzielona przez wszystkich zainteresowanych bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli osobiste stawiennictwo jest niemożliwe bądź utrudnione zgoda na zmianę nazwiska powinna przybrać postać pisemną z notarialnie poświadczonym podpisem osoby ją sporządzającej.

 

Co w przypadku braku zgody?

 Jeżeli rodzic nie zgadza się na zmianę nazwiska możemy tę sprawę poddać pod rozstrzygnięcie Sądu. Składa się wtedy wniosek do Sądu o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł i powinien być właściwie umotywowanym. Drugi z rodziców występuje w takim postępowaniu w charakterze uczestnika i również będzie miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia. W tego typu sprawach najistotniejsze jest dobro dziecka, a nie partykularne interesy jego rodziców. Należy mieć również na uwadze, że prawomocne postanowienie Sądu, upoważniające jednego z rodziców do dokonania zmiany nazwiska dziecka, zastępuje zgodę drugiego z rodziców, ale nie zwalnia z obowiązku przeprowadzenia procedury administracyjnej przed Kierownikiem USC.

 

Najczęstsze przyczyny zmiany nazwiska u dziecka

  1. nazwisko ma charakter ośmieszający lub nie licuje z godnością człowieka,
  2. rodzic nie ma kontaktu z dzieckiem, nie płaci alimentów, nie interesuje się jego losem,
  3. dziecko nosi inne nazwisko niż jego matka i rodzeństwo, przez co ma nieprzyjemności w szkole,

 

Podsumowanie

Zmiana nazwiska dziecka, w przypadku braku zgody obojga rodziców, ma raczej charakter wyjątkowy i musi być właściwe umotywowana. Zmiana nazwiska dziecka nie wpływa na obowiązek alimentacyjny oraz na zmianę relacji między dzieckiem a drugim z biologicznych rodziców. Wobec czego zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie rodziców nie zwalnia drugiego rodzica z nałożonych na niego w wyroku sądu zobowiązań alimentacyjnych czy nie odbiera mu prawa do kontaktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *