Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki

08-04-2019

Zastaw rejestrowy jako zabezpieczenie zwrotu pożyczki

Umowa pożyczki stanowi w dzisiejszych czasach jedną z najpopularniejszych umów w obrocie gospodarczym, zarówno w relacjach między przedsiębiorcami jak i osobami fizycznymi. Powszechność tej umowy wynika niewątpliwie z faktu, że jej sporządzenie jest najprostszą czynnością kredytową, a do tego umożliwiającą szybki przepływ gotówki między stronami.

 

Najważniejszą sprawą przy podpisywaniu tego rodzaju umów jest ochrona interesów Pożyczkodawcy, który musi odpowiednio się zabezpieczyć na wypadek sytuacji gdyby Pożyczkobiorca nie wywiązał się w terminie ze swoich zobowiązań. Jednym z najpewniejszych sposób skutecznego zabezpieczenia o większych wartościach jest ustanowienie zastawu rejestrowego na ruchomości Pożyczkobiorcy, najczęściej samochodu.

 

Korzyści płynące z wyboru zastawu rejestrowego sprowadzają się do tego, że informacja o zastawie zostaje umieszczona w odpowiednim urzędowym rejestrze, za którego prowadzenie odpowiada właściwy Sąd. Ponadto, aby ułatwić osobie na rzecz której ustanawiany jest  zastaw dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy pożyczki, w dowodzie rejestracyjnym zastawionego pojazdu umieszcza się informację o tym, że samochód jest zastawiony. Konsekwencją ustanowienia zastawu w umowie pożyczki jest możliwość zaspokojenia się przez Pożyczkodawcę z zastawionej rzeczy np. przez jej sprzedaż lub przejęcie jej na własność w przypadku braku spłaty w terminie pożyczki przez Pożyczkobiorcę. Na uwagę zasługuje również fakt, że to prawo Pożyczkodawcy nie wygasa w chwili wyzbycia się przez Pożyczkobiorcę z własności pojazdu.

 

Wyobraźmy sobie sytuacje, że Pożyczkobiorca świadomy tego, że zastawił swój samochód i, że nie zdoła spłacić pożyczki w terminie przenosi na swojego znajomego własność samochodu, tak aby Pożyczkodawca nie mógł go sprzedać lub przejąć na własność. Takie zabiegi, jak ten opisany powyżej, nie odniosą jakichkolwiek skutków prawnych, bowiem Pożyczkodawca może dochodzić zaspokojenia swojej należności z obciążonej zastawem rzeczy bez względu na to czyją stała się własnością.

 

Aby skutecznie ustanowić zastaw rejestrowy wymagane jest zawarcie pomiędzy właścicielem rzeczy a osobą, której wierzytelność ma być zabezpieczona zastawem umowy zastawniczej oraz wpis do wspomnianego wyżej rejestru. W omawianym przypadku taką umową będzie umowa pożyczki, która najczęściej skonstruowana jest w taki sposób, że jeden z jej paragrafów poświęcony jest  zabezpieczeniu spłaty pożyczki. Wniosek o ustanowienie zastawu składa się wyłącznie na urzędowym formularzu udostępnionym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Do niego powinny być dołączone odpowiednie załączniki takie jak umowa zastawnicza, a w sytuacji gdy przedmiotem zastawu jest samochód także dowód rejestracyjny. Omawiany wniosek, którego koszt złożenia to 200 zł, może złożyć zarówno Pożyczkodawca jak i Pożyczkobiorca. Przy opisywaniu przedmiotu zastawu wnioskodawcy muszą korzystać z Katalogu Sposobu Opisu Przedmiotów Zastawu, dostępnym powszechnie w Internecie. Po złożeniu takiego wniosku postępowanie prowadzone przez sąd ogranicza się tylko do sprawdzenia czy wniosek nie zawiera jakiś błędów, jest prawidłowo wypełniony i podpisany oraz zawiera wszelkie niezbędne załączniki. Gdy uzna, że wszystko się zgadza wydaje postanowienie o ustanowieniu zastawu.

 

Mając na uwadze powyższe warto zastanowić się każdorazowo przy podpisywaniu umowy pożyczki w jaki sposób zabezpieczyć zwrot swoich pieniędzy. Niewątpliwie jednym z najlepszych i najpewniejszych sposobów jest zastaw rejestrowy, które zalety zostały opisane powyżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *