Zapisy w umowie – opóźnienie a zwłoka

18-08-2020
/ Kamila Nowak

Zapisy w umowie – opóźnienie a zwłoka

Opóźnienie i zwłoka są to wyrazy bliskoznaczne w języku polskim. Według słownika PWN:

  • opóźnienie jest to sytuacja, w której coś przebiega później, niż miało przebiegać, inaczej  różnica czasu wynikająca z dłuższego, niż przewidywano trwania jakiejś czynności;

natomiast

  • zwłoka jest to opóźnienie wykonania czegoś, inaczej niewykonanie w terminie oznaczonym przez umowę lub ustawę pewnej czynności, do której się jest prawnie zobowiązanym.

Skoro definicja zwłoki zawiera samo słowo opóźnienie to na czym polega różnica w tych pojęciach?

 

Różnica między zwłoką a opóźnieniem

Różnica sprowadza się do przyczyny niewykonania umówionej czynności w terminie. Otóż:

  • opóźnienie to każde niewykonanie danej czynności w terminie;

natomiast

  • zwłoka to kwalifikowana postać opóźnienia. Ma ona miejsce wówczas kiedy wykonawca czynności zawinił i ponosi odpowiedzialność za niedochowanie terminu.

Artykuł 476 Kodeksu Cywilnego szczegółowo opisuje dłużnika pozostającego w zwłoce tj. Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Dochodzenie kar umownych za opóźnienie/zwłokę

Przy podpisywaniu umowy bądź jej tworzeniu w punkcie dotyczącym kar umownych za opóźnienia warto zwrócić uwagę jak opóźnienie zostało określone. Inaczej w przyszłości, dochodzenie kar umownych może okazać się znacznie utrudnione. Zapis o opóźnieniu pozwala dochodzić kary umownej wykazując tylko o ile spóźnił się dłużnik w wykonaniu swojego zobowiązania. Przyczyna tego opóźnienia nie będzie miała żadnego znaczenia.

Natomiast w przypadku zwłoki dłużnik może odmówić wypłacenia kary umownej powołując się na niezawinione okoliczności. Te są z reguły dość ciężkie do określenia i rodzą wiele sporów.

Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność dłużnika ma miejsce przy działaniach uznanych za celowe lub umyślne, jak i również przy działaniach nieumyślnych, które doprowadziły do zwłoki. Powyższą odpowiedzialność dłużnik ponosi także w przypadku braku przewidzenia pewnych przeszkód, które wystąpiły w trakcie realizacji inwestycji, a  które mógłby przewidzieć oceniając racjonalnie sytuacje.

 

Podsumowanie

Zwłoka czy opóźnienie z pozoru nie wydają się nieść za sobą różnice w interpretacji postanowień umownych. Jednak w rzeczywistości oba te pojęcia mają różne znaczenia z perspektywy prawa. Opóźnienie jest to ogólne pojęcie które nie rozróżnia nieterminowego wywiązania się z umowy zawinionego oraz niezawinionego. Natomiast ze zwłoką mamy do czynienia tylko wtedy, kiedy dłużnik w sposób zawiniony doprowadzi do nieterminowego wywiązania się z umowy.

Kancelaria KHG we Wrocławiu zajmuje się zarówno tworzeniem i sprawdzaniem umów jak i sporami przedsądowymi oraz sądowymi z zakresu kar umownych, naliczania odsetek, sporządzania wezwań do zapłaty itd. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu oraz na bezpłatną poradę prawną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Tagi:

Asystent prawny