Rozwody-prawnik.pl

28-09-2022
/ Monika Gładysz (Gajewska)

Rozwody-prawnik.pl

Rozwód oznacza rozkład więzi pomiędzy małżonkami i ma przełożenie na dalsze życie obu stron. Najczęściej wiąże się on dodatkowo z wskazaniem zakresu kontaktów z dziećmi czy wysokości alimentów, a także ustaleniem władzy rodzicielskiej. Sprawy te wymagają odpowiedniego podejścia. Nazywam się Monika Gładysz i jestem adwokatem specjalizującym się w obsłudze klientów indywidualnych w sprawach rozwodowych. Po więcej informacji zapraszam na moją stronę: rozwody-prawnik.pl.

Jak przygotować się do rozwodu? – koszty postępowania rozwodowego

Wysokość kosztów w postępowaniu rozwodowym uzależniona jest od charakteru sprawy. Jedną z podstawowych opłat jest opłata sądowa, która wynosi 600 zł. W przypadku, gdy stronę w postępowaniu o rozwód reprezentować będzie adwokat – konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Natomiast honorarium adwokata ustalane jest z klientem indywidualne. Istnieje jednak możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z kosztów sądowych. Wobec tego do pozwu należy dołączyć zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o pełnomocnika z urzędu. W przypadku, gdy sąd orzeknie o wyłącznej winie jednego z małżonków – na żądanie niewinnego małżonka przegrana strona zobowiązana jest do poniesienie kosztów procesu.

Komu przysługuje prawo do opieki nad dzieckiem po rozwodzie?

Zgodnie z treścią art. 95 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoczesnym prawem i obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka i wykonywanie opieki nad jego osobą. Wobec tego rozwód wiąże się z koniecznością uregulowania kwestii dotyczącej władzy rodzicielskiej. W sytuacji, gdy sąd przyznał prawo do opieki nad dzieckiem jednemu z rodziców nie oznacza to, że prawo drugiego zostało ograniczone. Jeżeli opiekunowie potrafią wspólnie dojść do porozumienia, to opieka nad dziećmi może odbywać się zgodnie z ich wolą.

Strona związana z tematyką rozwodów

Poznaj szczegóły, które z perspektywy formalności mogą okazać się istotne

rozwody-prawnik.pl

W przypadku braku konsensusu pomiędzy opiekunami, sąd ma kilka możliwości może orzec o pozostawieniu pełnej władzy rodzicielskiej obojgu opiekunom, ograniczyć władzę rodzicielską po obu stronach, pozbawić władzy tylko jednego z rodziców lub w ostateczności pozbawić jej obojga. Decyzje w istotnych dla dziecka sprawach podejmują jednomyślnie obie strony. Przykładowo jest to wybór szkoły lub sposobu leczenia w przypadku choroby. Jednakże wszelkie uzgodnienia powinny być zawierane, mając przede wszystkim na względzie dobro dziecka.

Świadczenia alimentacyjne na rzecz byłego małżonka

Istnieje możliwość przyznania alimentów zarówno na rzecz dziecka, jak i byłego małżonka. Taka okoliczność ma miejsce, gdy w trakcie procesu rozwodowego orzeczono o wyłącznej winie jednej ze stron. Obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych może mieć dożywotni charakter. W celu uzyskania statusu świadczeniobiorcy należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Zawarte w niej przesłanki muszą wykazać, że trudna sytuacja życiowa, w której znalazł się jeden z małżonków, nie pozwala mu na samodzielne utrzymanie się i zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wysokość alimentów wyznaczana jest na podstawie możliwości finansowych i osobistych, zobligowanego do regulacji świadczeń małżonka.

Ile trwa postępowanie rozwodowe?

Zasadniczo w polskim systemie prawnym w przypadku rozwodu bez orzekania o winie wyrok zapada już w trakcie pierwszej rozprawy. Czas oczekiwania na rozprawę to co najmniej 3 miesiące. Z kolei rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z koniecznością odbycia od 3 do 4 rozpraw. Przerwy pomiędzy kolejnymi rozprawami wynoszą zazwyczaj 3 lub 4 miesiące. Wynika to z faktu powoływania świadków. Z uwagi na to im większa jest liczba osób do przesłuchania, tym więcej może być rozpraw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *