Rola biegłego w sprawie budowlanej

01-10-2019
/ Bartosz Nogala

Rola biegłego w sprawie budowlanej

Kancelaria prawna KHG posiada zespół adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie budowlanym. Specjaliści z tej dziedziny chętnie pomogą klientom w rozwiązaniu problemów zarówno na drodze pozasądowej jak i sądowej. W  tym artykule chcemy przybliżyć rolę biegłego w postępowaniu sądowym w sprawie budowlanej.

Kto to jest biegły?

Znaczącą rolę w sprawach wymagających wiedzy specjalnej pełnią dowody z opinii biegłego. Biegli są to osoby zajmujący się daną dziedziną, np. budownictwem, architekturą, szacowaniem nieruchomości, którzy posiadają rozległą, ekspercką wiedzę w tym zakresie.

 

Kto może zostać biegłym sądowym?

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • udokumentuje posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmie należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego do którego została złożona aplikacja.

 

Kto ponosi opłaty za sporządzenie opinii rzeczoznawcy?

Za sporządzenie opinii w konkretnej sprawie biegły uzyskuje wynagrodzenie. W sprawach karnych i administracyjnych, toczących się z mocy prawa, koszty wynagrodzenia biegłego ponosi Skarb Państwa. W sprawach cywilnych wynagrodzenia biegłego ponoszą strony postępowania. Co do zasady koszty wstępne opinii biegłego ponosi strona, która zwróciła się z do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie takiego dowodu. Jednak ostatecznie to przegrywający proces ostatecznie poniesie koszt opinii biegłego.

 

Opinia prywatna – konsekwencje

Jeśli strony dostarczą sądowy opinię, którą zlecili biegłemu do wykonania niezależnie, np. jeszcze przed rozprawą, to sąd traktuje taki dowód jako opinię prywatną. Moc dowodowa opinii prywatnej nie jest znacząca i traktowana jest raczej pomocniczo (jako jeden z wielu zgormadzonych w sprawie dowodów). W sprawie budowlanej w której zleży nam na wykazaniu, np. właściwej realizacji prac przez wykonawcę, i tak konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego. Gdyż dopiero na jej podstawie sąd będzie mógł dokonywać ustaleń faktycznych.

 

Opinia z zakresu prawa budowalnego

Opinia biegłego powinna zawierać: cel opracowania opinii, podstawę opracowania opinii, a także co najważniejsze wnioski – odpowiedzi na pytania zadane przez sąd.

 

Eksperci w sprawach budowlanych udzielają opinii prawnych w wielu obszarach, np.:

 • prawidłowość wykonania robót budowlanych,
 • prawidłowość wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
 • prawidłowość wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
 • zgodność wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji.

 

Podsumowując

Przepisy prawa nie precyzują, że przy wydaniu wyroku sąd powinien kierować się wioskami zawartymi w opinii biegłego. Jednak praktyka procesowa pokazuje, że wobec braku innych niezbitych dowodów sąd ostatecznie wydaje wyrok zgodnie z ustaleniami faktycznymi biegłego zawartymi w opinii.

 

Zapraszamy do zapoznania się w innymi artykułami o tematyce prawa budowlanego napisanymi przez naszych Adwokatów oraz Radców Prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *