Rękojmia i gwarancja – różnice

04-04-2019

Rękojmia i gwarancja – różnice

Obsługując od wielu lat klientów w zakresie postępowań reklamacyjnych niezwykle często pojawia się pytania jaka jest różnica pomiędzy gwarancją a rękojmią? Czy można skorzystać z nich równocześnie? Celem przedstawienia najistotniejszych różnic posłużymy się tabelą.

GWARANCJA RĘKOJMIA

Charakter prawny

dobrowolne zobowiązanie Gwaranta przysługuje z mocy prawa

Podmiot odpowiedzialny

Gwarant Sprzedawca

Podstawa faktyczna

zobowiązanie gwaranta określone np. w karcie gwarancyjnej, w umowie

wada fizyczna lub prawna kupionego towaru

Forma złożenie oświadczenia gwarancyjnego możliwe jest
w dowolnej formie, w tym również w reklamie

przepisy kodeksu cywilnego/ ustawy o prawach konsumenta

Modyfikacje Gwarant może zawrzeć postanowienia wedle własnego uznania

można rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć – przy konsumentach, odpowiedzialność z tytułu rękojmi można ograniczyć lub wyłączyć tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych

Termin termin określony w oświadczeniu gwarancyjnym – w przypadku jego niewskazania dwa lata

dwa lata przy ruchomościach

pięć lat przy nieruchomościach

 

Konsument, czy przedsiębiorca?

Jak wynika w powyższej tabeli analizując postępowania reklamacyjne na wstępie należy ustalić kto składa reklamację – konsument, czy przedsiębiorca?

 

Jeśli składa ją konsument powinniśmy zajrzeć do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która w sposób kompleksowy reguluję kwestię praw i obowiązków spoczywających na stronach w związku z prowadzonym postępowaniem reklamacyjnym.

 

Kiedy korzystamy z rękojmi?

Jeśli zakupiony przez nas towar jest uszkodzony, niepełnowartościowy czy został wydany w stanie niezupełnym, mamy możliwość zwrócenia się do sprzedawcy o jego naprawę, wymianę uszkodzonych elementów czy obniżenie ceny. A jeśli wady są istotne to nawet możemy żądać zwrotu zapłaconej za towar kwoty.

 

Niezależność gwarancji

Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi. Oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia żądań kupującego w ramach rękojmi ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie gwarancji.

 

Teraz trochę teorii… gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta, najczęściej w formie odrębnego dokumentu w którym gwarant (podmiot który udziela gwarancji na towar) określa jakie prawa przysługują kupującemu w przypadku wykrycia wadliwości sprzedanej rzeczy.

 

Warto pamiętać, że nie każdy produkt posiada gwarancję. Jest ona zazwyczaj udzielana przez producenta, np. na sprzęty RTV, AGD i inne urządzenia elektroniczne. Proste przedmioty, takie jak ubrania czy obuwie, nie są objęte gwarancją. Jej brak nie eliminuje jednak możliwości złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Przedsiębiorca nie może narzucić podstawy złożenia reklamacji.

 

Komu składamy swoje roszczenie?

Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć do przedsiębiorcy, który sprzedał wadliwy produkt, natomiast gwarancję składamy do producenta.

 

Jak forma?

Nie ma wymaganej formy złożenia reklamacji. Jednak najbezpieczniej złożyć reklamację na piśmie (może się przydać jako dowód). Należy sprecyzować swoje żądanie i opisać zaistniałą wadę.

 

Modyfikacje zapisów

Przy konsumentach, odpowiedzialność z tytułu rękojmi można ograniczyć lub wyłączyć tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych, np. w zakresie rzeczy używanych sprzedawca może ograniczyć okres swojej odpowiedzialności maksymalnie do roku. Przy umowach zawartych z przedsiębiorcami możemy bardzo swobodnie zmodyfikować lub nawet wyłączyć przepisy związane z rękojmią.

2 thoughts on “Rękojmia i gwarancja – różnice

  1. Co zrobić w przypadku siłowego uszkodzenia przedmiotu (wciśnięte siłowo przyciski w urządzeniu) i żądaniami konsumenta?? Takie i podobne przypadki są nagminne – czy Sprzedawca jest na przegranej pozycji?? Konsument często przez nieprawidłowe użytkowanie bądź często CELOWO uszkodzi przedmiot – a Sprzedawca musi mu wymienić lub zwrócić pieniądze?? To zwykłe wyłudzanie przez przyklaskiwanie takim zachowaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *