Problemy W Investments / fundusze zamknięte

03-06-2019
/ Kamil Hupajło
/ Rafał Kufieta

Problemy W Investments / fundusze zamknięte

AKTUALIZACJA 19.03.2021

Od kogo dochodzimy roszczeń? Co z przedawnieniem? Jak się zgłosić? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie Państwo w poniższym filmie. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

AKTUALIZACJA 13.11.2020

 

Informujemy, że nasza Kancelaria świadczy pomoc na rzecz osób Poszkodowanych w sprawie W INVESTMENTS. O sprawie problematycznych funduszy pisaliśmy już w czerwcu 2019 r. nie rekomendując Poszkodowanym pozwów zbiorowych. W przedmiotowej sprawie jest kilka możliwości dochodzenia roszczeń, dlatego też każdą sprawę oceniamy indywidualnie. W przypadku osób, które zawarły ugody z dystrybutorem, dochodzenie dalszych kwot od innych podmiotów, uzależnione jest od zapisów zawartych w porozumieniu.

 

Wielu Poszkodowanych nabyło fundusze w warunkach tzw. missellingu, czyli sprzedano im produkt, który nie odpowiadał im potrzebom, zapewniając o bezpieczeństwie inwestycji, wykorzystując brak wiedzy o tego typu instrumentach finansowych. Dystrybutorem FIZ W INVESTMENTS był Alior Bank. W 2019 r. za nieprawidłowości przy sprzedaży FIZ WI otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego karę w wysokości 10 mln zł. W czerwcu 2020 r. WSA w Warszawie uchylił decyzję KNF i umorzył postępowanie, KNF zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do NSA, tym bardziej, że WSA nie zakwestionował stwierdzonych przez KNF naruszeń.

 

Depozytariuszem FIZ W INVESTMENTS był Raiffeisen Bank. KNF ustaliła, że bank wykonując funkcję depozytariusza funduszy nie działał niezależnie i w interesie uczestników FIZ, do czego zobligowany był na podstawie art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, zgodnie z którym: „Wykonując swoje zadania, towarzystwo i depozytariusz oraz zarządzający ASI i depozytariusz działają niezależnie i w interesie odpowiednio uczestników funduszu inwestycyjnego i inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.” Jest to zasada funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzającego jak i depozytariusza, której celem jest zapewnienie wielopłaszczyznowej kontroli podejmowanych decyzji inwestycyjnych. KNF we wrześniu 2018 r. ukarał depozytariusza karą w wysokości 50 mln zł, jednakże bank odwołał się od tej decyzji i aktualnie trwa dalsze postępowanie. KNF zarzucił Depozytariuszowi, że ten nie prowadził niezależnych wycen aktywów funduszy, nie posiadał wiedzy na temat stanu wszystkich aktywów funduszy, nie prowadził kompletnego rejestru aktywów oraz tolerował fakt niezłożenia depozytariuszowi przez Fincrea TFI aktywów bazowych funduszu, czy też nie zapewnił, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem danego funduszu.

 

W INVESTMENTS powstał w 2012 r., a rok później otrzymał licencję na prowadzenie działalności maklerskiej. Jako pierwszy powstał Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o nazwie WI Inwestycje Rolne, którego celem było lokowanie kapitału w ziemię rolną. Następnie utworzono WI Inwestycje Selektywne FIZ AN (zakup nieruchomości, obligacji, akcji). W 2014 r. założono WI Vivante FIZ AN (lokowanie kapitału w budowę domów spokojnej starości i ośrodków opiekuńczo-leczniczych), następnie w 2015 r. WI Lasy Polskie FIZ AN. W grudniu 2016 r. nastąpiła redukcja ceny wykupu certyfikatów FIZ WI do 2% nominalnej wartości. W INVESTMENTS ogłosił upadłość, a fundusze zostały postawione w stan likwidacji. Funduszami zarządzał Fincrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, który w 2017 r. stracił licencję na prowadzenie działalności  jako TFI.

 

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takiego rodzaju spraw. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Kancelarią lub bezpośrednio na maile: rafal.kufieta@khg.pl albo kamil.hupajlo@khg.pl

 

PIERWOTNY WPIS

Od pewnego czasu w mediach pojawia się wiele informacji o tym co się dzieje w świecie bankowości, a należy zdawać sobie sprawę, że nie dzieje się dobrze. W ostatnich miesiącach najbardziej jaskrawym przypadkiem nierzetelności i naruszania przepisów prawnych jest sprawa W Investments oraz banków: Alior Bank oraz Reiffeisen Bank Polska S.A. – odpowiednio dystrybutora funduszy oraz depozytariusza, a dziś ich likwidatora. Dotyczy ona czterech funduszy zamkniętych W Investments aktywów niepublicznych na które składają się:

  • Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: FIZAN, obecnie w likwidacji);
  • Lasy Polskie FIZAN (obecnie w likwidacji);
  • Inwestycje Selektywne FIZAN (obecnie w likwidacji);
  • Vivante FIZAN (obecnie w likwidacji).

 

Depozytariusz funduszy, a więc Reiffeisen Bank Polska S.A. przykuł uwagę Komisji Nadzoru Finansowego, która uznała, że ww. bank dopuścił się naruszeń przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych w tym między innymi nie prowadząc samodzielnej i rzetelnej wyceny aktywów funduszy W Investments. W konsekwencji doszło do szeregu nieprawidłowości w związku z wykonywaniem funkcji depozytariusza, co przełożyło się na ukaranie Reiffeisen Bank Polska S.A. karą pieniężną przez KNF w wysokości aż 55 mln złotych. Alior Bank z kolei – zdaniem KNF – dopuścił się przy dystrybucji certyfikatów W Investments funduszy tzw.  misselingu (sprzedaży niedopasowanych, niepotrzebnych klientom produktów i usług) oraz łącznie 30 innych naruszeń ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  i wewnętrznych procedur.

 

Z doniesień prasowych wynika, że jedna z kancelarii prawnych wniosła pozew zbiorowy przeciwko Alior Bank. Przyjęcie przez kancelarię takiego rozwiązania było zastanawiającą strategią, która – co możemy powiedzieć  z perspektywy czasu – nie okazała się zbyt efektywna z punku widzenia interesów swoich klientów. Pomimo faktu, że postępowanie trwa w tej sprawie już ponad rok, pełnomocnikowi nie udało się uzyskać dla swoich klientów tytułu wykonawczego, czyli narzędzia dającego klientom możliwość odzyskania od pozwanego dochodzonych w pozwie należności.

 

Czym w istocie jest tytuł wykonawczy, który uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego? Jest on  tytułem egzekucyjnym, a zatem dokumentem urzędowym z którego wynika kto jest wierzycielem, a kto dłużnikiem, a także jaka jest wysokość roszczenia. Takim tytułem mogą być  w szczególności: prawomocne orzeczenia sądu lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, wyrok sądu polubownego czy ugoda zawarta przed sądem. Tytuł egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym w momencie zaopatrzenia go w klauzulę wykonalności, w której sąd stwierdza, że przedstawiony przez wierzyciela tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania.

 

Mając na uwadze powyższe, łatwo dojść do wniosku, że priorytetem dla każdego pełnomocnika powinno być jak najszybsze uzyskanie dla swojego klienta tytułu wykonawczego pozwalającego na wyegzekwowanie dla niego należności w drodze postępowania egzekucyjnego. Wskazać należy, że wybranie przez ww. kancelarię postępowania grupowego ma swoje plusy, z pewnością jest tańsze, lecz ma też swoje minusy, które przekładają się na czas jego trwania (między innymi trwający wiele miesięcy okres formalnego badania pozwu przez sąd bez merytorycznego rozpoznawania sprawy), który w porównaniu z postępowaniem indywidualnym jest zdecydowanie dłuższy.

 

Dlatego też, w postępowaniach w których nasza Kancelaria reprezentuje uczestników funduszy zazwyczaj preferujemy indywidualne postępowania z uwagi na to że są zdecydowanie szybsze, można dostosować w nich wysokość roszczenia do indywidualnej sytuacji klienta, a przede wszystkim w ciągu roku można uzyskać w nich tak istotny dla klienta tytuł wykonawczy.
Ze względu na powyższe, w sprawach  Alior Bank  i Reiffeisen Bank Polska S.A. w związku z funduszami W Investments rekomendujemy naszym klientom pozwy indywidualne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *