Pozew o zapłatę w sprawie budowlanej i próba zabezpieczenia majątku

12-11-2019
/ Bartosz Nogala

Pozew o zapłatę w sprawie budowlanej i próba zabezpieczenia majątku

Sprawy budowlane w większości dotyczą roszczeń pieniężnych, czyli potocznie mówiąc zapłaty określonej kwoty. Najczęściej Wykonawca robót budowlanych domaga się zapłaty swojego wynagrodzenia od Zamawiającego. W takiej sytuacji warto rozważyć możliwość uzyskania zabezpieczenia zapłaty przysługującej nam należności.

 

Po co uzyskać zabezpieczenie?

 

Aby zwiększyć szansę na końcowy sukces w procesie – czyli zapłatę całej należności której dochodzimy w pozwie, możemy zwrócić się do sądu o udzielenie zabezpieczenia takiego roszczenia.

 

Celem zabezpieczenia jest możliwość późniejszego wykonania orzeczenia sądu. W przypadku roszczeń pieniężnych zabezpieczenie jest możliwe w szczególności poprzez:

  • zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, pieniędzy z rachunku bankowego;
  • obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
  • ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości;
  • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem.

 

 

Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Natomiast już po wydaniu wyroku dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie świadczenia, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.

 

Terminy

 

Nasz wniosek o zabezpieczenie Sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jego złożenia. Jednak jest to termin instrukcyjny i w praktyce trwa to znacznie dłużej.

 

Opłaty od wniosku o zabezpieczenie

 

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia. Natomiast od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.

 

Możliwość wniesienia zabezpieczenia jest dla powoda wyjątkowo korzystna, jeśli zachodzą uzasadnione podejrzenia, że kondycja finansowa Zamawiającego lub Wykonawcy od którego chcemy uzyskać daną kwotę, uległa znacznemu pogorszeniu.

 

Kto może żądać zabezpieczenia roszczenia

 

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie lub interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy ewentualny brak zabezpieczenia roszczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia Sąd uwzględnia interesy obu stron lub uczestników postępowania w taki sposób, aby wierzycielowi zapewnić należytą ochronę prawną, ale także, aby nie obciążać ponad potrzebę dłużnika. Jeśli zadłużenie wynosi kilka tysięcy złotych to jest mało prawdopodobne uzyskanie zabezpieczenia roszczenia w postaci zakazu zbywania nieruchomości należącej do dłużnika.

 

 

Podsumowanie

 

Wniosek o zabezpieczenie jest bardzo przydatny w procesie. Aby nasz wniosek był skuteczny, konieczne jest należyte jego uzasadnienie, przy uwzględnieniu indywidualnego charakteru naszej sprawy.

 

Wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach adwokatów oraz radców prawnych z naszej Kancelarii KHG we Wrocławiu daje gwarancje rozwiązania sporu możliwie szybko wraz z możliwością uzyskania sądowego zabezpieczenia takiego roszczenia. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *