Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych?

21-03-2021
/ Kamil Hupajło

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych?

Przepisy prawa budowlanego nie należą do najprostszych w interpretacji, między innymi ze względu na zawarte w nich specjalistyczne nazewnictwo. Taki stan rzeczy sprawia, że sprawdzenie wymagań dotyczących budowy poszczególnych obiektów budowlanych może stanowić niełatwe zadanie.

 

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, obowiązująca od września 2020 r. stanęła temu naprzeciw, jednolicie formułując, które z obiektów budowlanych nie wymagają pozwolenia na budowę:

 

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się
  w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
 • sieci:
  – elektroenergetyczne obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  – wodociągowe,
  – kanalizacyjne,
  – cieplne,
  – gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2
 • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

 

Powyższe obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę – jednakże wymagają zgłoszenia budowy wraz z projektem budowlanym. Projektem budowlanym nazywamy dokument przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe określonej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, zgód i pozwoleń.

 

Co do zasady, zgłoszenia dokonuje się we właściwym starostwie lub urzędzie miasta. Wyjątkiem są jednak inwestycje realizowane m.in. na terenie zamkniętym, obszarze kolejowym, terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego – w takim wypadku zgłoszenia dokonujemy we właściwym urzędzie wojewódzkim. Właściwość miejscową danego urzędu ustala się na podstawie położenia danego obiektu budowlanego.

 

Istnieje kategoria obiektów, które również wymagają tylko zgłoszenia – z tą jednak różnicą, że nie jest wymagany ich projekt budowlany. Ta kategoria obejmuje, m.in.:

 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m
 • wolno stojące:
 • parterowe budynki gospodarcze
 • garaże
 • wiaty
  o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2powierzchni działki
 • przydomowe:
 • ganki
 • oranżerie (ogrody zimowe)
  o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2powierzchni działki

 

 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500m2 powierzchni działki
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2
 • przyłącza:
 • elektroenergetyczne
 • wodociągowe
 • kanalizacyjne
 • gazowe
 • cieplne
 • telekomunikacyjne
 • obiekty gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę.

 

Zgłoszenie, zarówno z i bez projektu budowlanego należy złożyć przed wszczęciem robót budowlanych. Roboty można zacząć już po upłynięciu 21 dni od dokonania zgłoszenia.

 

Należy pamiętać, że nawet jeśli budowa dotyczy powyższych obiektów, pozwolenie na budowę należy jest wymagane, jeśli dla danej inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko lub jeśli roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

 

Powyższy artykuł przedstawia jedynie wybrane zagadnienia z zakresu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia. W celu uzyskania dokładnej i rzetelnej oceny stanu faktycznego – zachęcamy do kontaktu z Kancelarią KHG. Nasi radcowie prawni posiadają ogromne doświadczenie z zakresu prawa budowlanego i z chęcią pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *