Kara dla Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA – co to oznacza dla nabywców?

20-05-2021
/ Kamil Hupajło
/ Dominika Stefanowska

Kara dla Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA – co to oznacza dla nabywców?

Poniższa informacja jest niezwykle ważna dla nabywców instrumentów finansowych za pośrednictwem DM Copernicus, a niżej określonego działania Domu Maklerskiego mogą być podstawą do roszczeń odszkodowawczych kierowanych przez nabywców w stosunku do DM lub bezpośrednio osób sprzedających.

 

Więcej na ten temat piszemy na naszej specjalistycznej stronie www.twojeobligacje.pl

 

W dniu 13 maja 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w postaci cofnięcia DM Copernicus zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych. Dodatkowo KNF nałożył na Copernicus karę pieniężną w wysokości 3,5 mln zł.

Na zakończenie działalności maklerskiej w tym zakresie Copernicus ma 2 miesiące od dnia doręczenia decyzji. KNF nałożyła rygor natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej ograniczenia zezwolenia.

Nałożona kara to konsekwencja licznych naruszeń, jakich dopuścił się Dom Maklerski tj.:

 1. współpraca Domu Maklerskiego z podmiotami trzecimi nieposiadającymi uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych
 2. działanie w sprzeczności z zasadami uczciwego obrotu i niezgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów (np. oferowanie obligacji mimo braku oceny ryzyka czy innych działaniach sprzecznych z zasadą działania w najlepiej pojętym interesie klienta, co może być podstawą roszczeń odszkodowawczych na podstawie tzw. missellingu,
 3. brak ustanowienia polityki przeciwdziałania konfliktom interesów, co mogło zagrażać interesom Klientów,
 4. przyjmowanie zleceń nabycia obligacji celem przekazania do emitenta, bez zawartej pisemnej umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń,
 5. kierowanie do klientów informacji wprowadzających w błąd,
 6. brak przekazywania klientowi lub potencjalnemu klientowi adekwatnych i odpowiednich informacji dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich,
 7. brak zawarcia w notatkach, sporządzanych z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta, informacji wymaganych przepisami oraz brak sporządzania tych notatek,
 8. brak podejmowania działań mających zapobiegać prowadzeniu przez osoby zatrudnione w Domu Maklerskim rozmów telefonicznych z wykorzystaniem niezatwierdzonych przez Dom Maklerski prywatnych urządzeń tych osób,
 9. brak nagrywania rozmów telefonicznych prowadzonych z klientami,
 10. brak uzyskania od osób, które wykonywały czynności, niezbędnych dokumentów i informacji w celu ustalenia posiadanego przez te osoby poziomu wiedzy i kompetencji,
 11. dopuszczenie do samodzielnego wykonywania przez pracowników Domu Maklerskiego czynności zastrzeżonych w ustawie, pomimo nieotrzymania od tych osób wymaganych dokumentów i informacji,
 12. brak pisemnego określenia zakresu obowiązków i uprawnień autoryzowanych pracowników Domu Maklerskiego,
 13. brak zapewnienia przez Dom Maklerski komórce do spraw nadzoru zgodności działalności z prawem,
 14. niezapewnienie przez Dom Maklerski stałej i skutecznie działającej funkcji zgodności z przepisami.

 

W komunikacie KNF wskazała również, że prowadzenie działalności zgodnie z prawem, zasadami uczciwego obrotu i najlepiej pojętym interesem klientów Domu Maklerskiego ma fundamentalne znaczenie dla klientów instytucji nadzorowanej, jak również pozostałych uczestników rynku finansowego. Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne inwestują swoje środki w zaufaniu do tych firm, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

 

Powyższe naruszenia mogły prowadzić do nabycia przez Państwa instrumentów, z których odzyskanie środków może być utrudnione. Jeśli macie Państwo problemy z windykacją emitenta, zapraszamy do kontaktu – na podstawie przygotowanej przez nas ankiety ocenimy, czy możecie Państwo dochodzić roszczeń odszkodowawczych od sprzedawcy. Kontakt do nas: kamil.hupajlo@khg.pl albo dominika.stefanowska@khg.pl

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *