Jak można wykorzystać dziennik budowy przed sądem?

28-05-2019
/ Kamil Hupajło

Jak można wykorzystać dziennik budowy przed sądem?

Dziennik budowy jest częścią dokumentacji budowy i powinien być przechowywany przez cały okres prowadzonych prac budowalnych w miejscu prowadzenia robót (odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem).

 

Czy możemy wykorzystać dziennik budowy w sądzie?

Jeśli prowadzimy proces budowalny, np. inwestor (właściciel) pozywa podwykonawcę za wyrządzenie mu szkody w skutek niewłaściwej realizacji umowy, oczywiście możemy (nawet powinniśmy) skorzystać z wszelkich dokumentów, w tym dziennika budowy, które potwierdzają nasze roszczenie.  Jeśli dziennik budowy był prowadzony rzetelnie, a wszelkie nieprawidłowości były zgłaszane w toku realizacji prac budowlanych to z pewnością będzie to wartościowy dowód w postępowaniu sądowym.

 

Czy dziennik budowy jest dokumentem urzędowym?

Jeśli jakiś dokument jest traktowany przez prawo jako dokument urzędowy to z założenie uznajemy, że zawarta w nim treść jest prawidłowa. Dziennik budowy nie ma takiego charakteru o czym wielokrotnie wypowiedział się już Sąd Najwyższy. Dziennik budowy traktowany jest jako dokument prywatny, to znaczy Sąd rozpoznający sprawę nie powinien pominąć takiego dowodu, lecz skonfrontować z go rzeczywistością.

 

Co  można udowodnić dziennikiem budowy?

Jeśli autentyczności wpisów w dzienniku budowy nie budzi wątpliwości to za jego pomocą możemy wykazać, np. datę zakończenia inwestycji od której często liczymy terminy gwarancji na wykonane prace budowlane.

 

W jaki sposób korzystamy z dziennika jako źródła dowodowego?

Wygrywanie spraw przed sądem wiąże się z koniecznością przedstawienia na poparcie swoich twierdzeń konkretnych dowodów. Niewątpliwie najlepszym źródłem dowodowym w sprawach budowlanych jest dziennik budowy, co wynika z faktu, że można w nim znaleźć zapisy z dokładnego przebiegu budowy oraz innych zdarzeń, które są na bieżąco wpisywane przez kierownika budowy. Dziennik budowy jako część dokumentacji budowy zawierająca m.in. ww. informacje powinien być przechowywany przez cały okres istnienia obiektu w miejscu prowadzenia robót.

 

Jako strona w procesie dysponując takim dowodem mamy prawo wykorzystywać przed sądem wszelkie informacje jakie on zawiera, znacznie wzmacniając podnoszoną przed sądem argumentację i zwiększając nasze szanse na wygranie sprawy. Trzeba jednak pamiętać przy tym, że dziennik budowy jest dokumentem zawierającym oświadczenie wiedzy. Dowodzenie jego niezgodności z prawdą przez stronę przeciwną może być przeprowadzone wszelkimi środkami dowodowymi. Niemniej zgłoszenie dziennika budowy jako dowodu w procesie budowlanym jest absolutnie konieczne.

 

Warto również podkreślić, że omawiany dokument ułatwia również zweryfikowanie osób, którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną nad robotami. Ma to o tyle duże znaczenie, że pozwala na powoływanie dalszych źródeł dowodowych np. w postaci świadków uczestniczących
w procesie realizacji robót budowlanych.

 

Dobrym przykładem ilustrującym praktyczne zastosowanie dziennika budowy jako dowodu w procesie cywilnym może być sprawa rozpatrywana przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny o sygn. akt. Sygn. akt I ACa 591/16, w ramach, której powód za pomocą dziennika wykazał termin zakończenia prac, który w toku sprawy stanowił zarzewie konfliktu między stronami. Zgodnie z dziennikiem budowy, udało się bezspornie ustalić „że wpisy w dzienniku budowy dokonane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru w sposób jednoznaczny wskazują, że w dniu 10 stycznia 2014 r. nastąpiło zakończenie robót budowlanych, zgłoszenie ich do odbioru i możliwość eksploatacji budynku”, a to z kolei przełożyło się na wygranie przez powoda sprawy przed sądem.

 

Co jeśli nie prowadzimy dziennika budowy albo prowadzony jest on nieprawidłowo?

Pozycja kierownika, jak i jego obowiązki w toku budowy regulowane są obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Zaniechanie przez niego jednego z głównych obowiązków jakie na nim spoczywają, tj. prowadzania i bieżącego uzupełniania dziennika budowy może prowadzić do ponoszenia odpowiedzialności zawodowej i grozi nawet utratą przez niego uprawnień do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto musi się również liczyć z odpowiedzialnością odszkodowawczą względem inwestora, jeżeli ten poniesie szkodę w postaci kar umownych za opóźnienia w oddaniu obiektu do użytkowania. Regułą jest bowiem, że w pierwszej kolejności w tego rodzaju sytuacjach sprawdza się dokumentację budowlaną na czele z dziennikiem budowy, w którym jeżeli informacja tam zawarte nie zgadzają się ze stanem faktycznym w czasie kontroli, inwestor będzie zmuszony do uiszczenia na rzecz kontrahenta  dotkliwych dla niego kar finansowych.

 

Podsumowując, omówiony w niniejszym artykule dziennik budowy to podstawowy dokument w czasie przeprowadzenia prac budowlanych, przechowywany na jego terenie w czasie całego okresu jej trwania. Uzupełniane tam na bieżąco informacje o postępie prac i osobach odpowiedzialnych za poszczególne etapy robót, mogą stanowić niezwykle użyteczny dowód przed sądem. Jednocześnie, należy mieć na uwadze, że nieposiadanie dziennika lub prowadzenie go w sposób nienależyty może wywołać daleko idące reperkusje prawne w zakresie odpowiedzialności zawodowej, a w wielu przypadkach także odpowiedzialności odszkodowawczej względem kontrahentów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa