Europejski nakaz zapłaty

18-08-2020

Europejski nakaz zapłaty

Jest niezbędną pomocą dla osób fizycznych, jak i osób prawnych w odzyskaniu pieniędzy w sprawach transgranicznych. Europejski nakaz zapłaty umożliwia dochodzenie bezspornych roszczeń pieniężnych zarówno w sprawach cywilnych jak i handlowych, a swoją podstawę prawną znajduje w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 805/2004 z dnia 21.04.2004 r.  Specjaliści z Kancelarii Prawnej KHG dołożą wszelkich starań aby każdy z klientów mógł w jak najszybszy sposób uzyskać przedmiotowy tytuł egzekucyjny, i co za tym idzie – odzyskać swoje należności od dłużników.

 

CZYM JEST USŁUGA TRANSGRANICZNA?

Jest to nic innego jak sprawa, w której jedna ze stron ma miejsce zamieszkania, lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym sąd będzie rozpatrywał sprawę. Dla przykładu, jest to sytuacja gdzie powód w sprawie ma miejsce zamieszkanie w Polsce, a pozwany we Francji. Ważne jest to, aby miejscem zamieszkania lub miejscem stałego pobytu było państwo członkowskie UE –  z wyjątkiem Danii. Istotną również kwestią jest to, że miejsce zamieszkania, czy stałego pobytu liczy się na dzień wniesienia powództwa, a nie jak błędnie można interpretować na dzień zaistnienia zdarzenia, które uprawnia nas do złożenia pozwu.

 

JAKI SĄD BĘDZIE WŁAŚCIWY?

Przed wniesieniem powództwa należy znać właściwość sądu, który jest obowiązanydo rozstrzygania danych kwestii. Co zatem, gdy chcemy pozwać osobę, która ma miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech? Co do zasady należałoby skierować pozew do sądu państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, lub stałego pobytu – czyli do odpowiedniego Sądu w Niemczech. Jednakże, od każdej zasady istnieją wyjątki, i tak też jest w tym wypadku. Istotną rolę odgrywa tutaj zasada swobody umów, na podstawie której możemy swobodnie kształtować zapis w umowie ze swoim kontrahentem dotyczący tego, w jakim państwie będę wszczynane ewentualne sprawy sądowe dotyczące zawartej umowy. Kolejnym wyjątkiem jest możliwość wytoczenia powództwa przed sądem państwa członkowskiego, w którym doszło do zrealizowania umowy – czyli jeżeli umowa została zrealizowana na terytorium Polski, ale pozwany ma miejsce zamieszkania, lub stałego pobytu w Niemczech to pozew możemy skierować   do Sądu w Polsce. W przypadku wybrania Sądu polskiego, jako właściwego, do wniesienia pozwu obowiązują nas przepisy polskie dotyczące właściwości. W takim wypadku pozew możemy skierować zarówno do sądu rejonowego, jak i okręgowego. To do jakiego dokładnie Sądu należy kierować powództwo określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące właściwości sądów. W razie jakikolwiek problemów związanych z wyborem Sądu, który ma rozpatrzeć sprawę do naszej dyspozycji pozostaje Europejski Portal e-sprawiedliwości.

 

KIEDY SĄD WYDA NAKAZ ZAPŁATY?

Odpowiedź jest prosta – jeżeli nie doszuka się błędów oraz nie będzie miał żadnych wątpliwości. W przeciwnym wypadku możliwe jest odrzucenie pozwu, dlatego ważne jest aby w razie jakichkolwiek braków dochować termin i w odpowiednim czasie uzupełnić braki do których zostaliśmy wezwani. W razie braku błędów Sąd wydaje nakaz zapłaty tak szybko jak to możliwe, zazwyczaj trwa to ok. 30 dni.

 

CZY POZWANY MOŻE WNIEŚĆ SPRZECIW?

Tak, ma takie prawo i ma na to termin 30 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. W przypadku złożenia sprzeciwu przez pozwanego sprawa najprawdopodobniej zostanie przekazana do postępowania zwykłego. Dlaczego prawdopodobnie? Ponieważ od większości reguł są wyjątki. Jeżeli w pozwie przedstawimy żądanie, aby w takim przypadku postępowanie zakończyć – tak się stanie. Gdy pozwany nie wniesie przedmiotowego sprzeciwu, lub nie zachowa odpowiedniego terminu to Sąd stwierdzi wykonalność europejskiego nakazu zapłaty.

 

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEUKCYJNEGO

W przypadku stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty możemy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Takie postępowanie podlega prawu państwa członkowskiego wykonania. Tak więc, dla przykładu jeżeli pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty złożyliśmy do polskiego Sądu to w momencie wykonania nakazu zapłaty w Niemczech będziemy musieli przedstawić przed niemieckimi organami odpis europejskiego nakazu zapłaty ze stwierdzoną wykonalnością przez Sąd który wydał przedmiotowy nakaz oraz tłumaczenie europejskiego nakazu zapłaty na język urzędowy państwa wykonania, czyli w tym wypadku na język niemiecki. Tłumaczenie to  musi zostać dokonane przez osobę do tego uprawnioną, a więc musi to być tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki. Co do zasady państwem wykonania jest państwo, w którym przebywa dłużnik, lub w którym znajduje się jego mienie.

 

ILE BĘDZIE MNIE TO KOSZTOWAĆ?

Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty podlega opłacie, a stawki są różne w zależności od rodzaju państwa członkowskiego, w którym chcemy wytoczyć powództwo. Należy pamiętać, że uiszczenie opłaty może być wymagane w różnej walucie – w zależności od tego, w jakim kraju składamy pozew. Bez obawy, jeżeli zdecydujemy się na wniesienie powództwa w polskim sądzie to też będziemy zobowiązani do uiszczenia opłaty od pozwu w złotówkach. W polskim porządku prawnym opłata od pozwu jest uzależniona w niniejszym przypadku od wartości przedmiotu sporu. Dla przykładu, jeżeli nasza wierzytelność względem dłużnika będzie wynosić 4 tys zł to będziemy zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł (podstawą prawną dla wspomnianej regulacji jest ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Należy uwzględnić również to, że jeżeli jest sprawa o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20 tys zł to pobiera się od pisma opłatę wynoszącą 5% wartości, nie więcej niż 200 tys zł.  Z racji tego, że postępowanie egzekucyjne podlega prawu państwa członkowskiego wykonania to koszty przedmiotowego postępowania należy określać według wskazanego prawa.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *