Co grozi za brak przestrzegania przepisów AML/CFT?

17-05-2019
/ Rafał Kufieta

Co grozi za brak przestrzegania przepisów AML/CFT?

Wydaje się, że przepisy związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mogą nie mieć odniesienia do Twojej działalności gospodarczej. Tymczasem, po zmianach, jakie wprowadziła unijna dyrektywa, katalog podmiotów, których regulacje dotyczą rozszerzył się. Już nie tylko banki, SKOKi, czy duże podmioty inwestycyjne, spółki, instytucje płatnicze są obowiązane do stosowania przepisów.

Kancelaria prawna Wrocław – specjalizacja AML
(opis po kliknięciu)

Prowadząc przedsiębiorstwo, czy fundację może się okazać, że spełnione zostaną przesłanki z ustawy i przepisy będą dotyczyły także Twojej działalności.

Kary administracyjne wskutek braku odpowiedniego AML

W przepisach ustawy wskazano katalog kar, które mogą zostać nałożone na instytucje obowiązane, a także na członków zarządu odpowiedzialnych za realizację obowiązków, członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, czy wreszcie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w instytucji odpowiedzialnego za wykonywanie ustawowych obowiązków. Widzimy, że odpowiedzialność mogą ponosić zarówno instytucje jak i ich pracownicy.

 

Dotkliwą karą, mogącą w znacznym stopniu wpłynąć na reputację Twojej firmy, jest opublikowanie informacji o Twojej firmie i zakresie naruszenia przepisów ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej. Klienci mogą w tej sytuacji stracić zaufanie do działalności Twojej firmy, a konkurencja wykorzystać taką publikację na swoją korzyść.

 

Kolejną karą jest nakazanie zaprzestania podejmowania pewnych czynności, ale co bardziej dotkliwe – cofnięcie koncesji, zezwolenia, czy wykreślenie z rejestru regulowanej działalności. Doskonale wiemy, jak długotrwały jest czasem proces uzyskania pozwolenia na prowadzenie pewnej działalności, kara w tym zakresie może paraliżować prowadzone procesy biznesowe.

 

Uciążliwa dla pracownika danej instytucji może okazać się kara w postaci zakazu pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym aż na rok czasu.

Jak wysokie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków?

Oczywiście przepisy regulują też kwestię kary pieniężnej. W przypadku, gdy instytucją obowiązaną okaże się osoba fizyczna wysokość tej kary może wynosić aż do 20 868 500 zł. Gdy naruszenia dopuściła się osoba prawna czy organizacja nieposiadająca osobowości prawnej kara może być nałożona aż do równowartości 5 000 000 euro  lub do 10 % wysokości obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

 

Zmiany w przepisach regulujących kwestię przeciwdziałania praniu pieniędzy miały na celu zaostrzenie kar – kary mają spowodować, że instytucje obowiązane ale też ich pracownicy uświadomią sobie obowiązki w tym zakresie i znaczenie ich roli w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Czy to oznacza, że w przypadku naruszenia nałożone zostanę powyższe kary?

Nie. Na rodzaj i wysokość nałożonej kary wpływa kilka czynników. Są to m.in. waga i czas naruszenia, możliwości finansowe danej organizacji, rodzaj współpracy z organami, kwestia odpowiedzialności instytucji obowiązanej, czy też skalę korzyści lub unikniętych strat w wyniku naruszenia. Znaczenie ma także fakt, czy instytucja ma na swoim koncie już jakieś grzechy z zakresu AML/CFT.

 

Nie zważając na kary – jeżeli chcesz prowadzić biznes zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i zależy Ci na zaufaniu klientów a także własnym komforcie – warto przyjrzeć się tematyce AML i wdrożyć odpowiednie rozwiązania w Twojej firmie. Nasi specjaliście oczywiście służą pomocą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *