Windykacja należności dla Wspólnoty Mieszkaniowej

16-09-2019
/ Rafał Kufieta

Windykacja należności dla Wspólnoty Mieszkaniowej

Zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciele zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych mają obowiązek ponosić koszty związane z członkostwem w wspólnocie mieszkaniowej. Są to opłaty związane z kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej, koszty zarządu nieruchomością wspólną takie jak: fundusz remontowy, bieżąca konserwacja, wydatki na utrzymanie czystości czy opłaty za dostarczone media. Nie wywiązywanie się właścicieli lokali z obowiązku terminowego wpłacania powyższych zaliczek zagraża płynności finansowej danej wspólnoty. Wśród dłużników są zarówno osoby, które notorycznie nie płacą należności jak i osoby, które jednorazowo znalazły się po stronie dłużników. Jakie kroki w takim przypadku może (albo raczej powinien) podjąć zarząd wspólnoty lub zarządca? O tym dzisiejszy artykuł – Zapraszam.

 

Tak jak wspomniałam powyżej- zarząd wspólnoty lub zarządca wspólnoty ma nie tylko możliwość, ale i obowiązek podjęcia pewnych działań w przypadku, gdy dany właściciel nie dokonuje terminowych wpłat na poczet przedmiotowych zaliczek. Przedstawiciele danej wspólnoty mieszkaniowej mogą podjąć samodzielne kroki w celu wyegzekwowania należności albo zlecić taką sprawę kancelarii prawnej (co jest szczególnie korzystne w przypadku gdy dłużników jest więcej i nie czujemy się na siłach na samodzielną „batalię” z dłużnikiem). Należy pamiętać, że przy braku możliwości polubownego załatwienia sprawy istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu (a decyzja w tym zakresie leży w kompetencji zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy).

 

Przy próbie wyegzekwowania należności od dłużnika należy pamiętać o terminie przedawnienia, jaki w tym przypadku wynosi 3 lata.

Więcej o terminach przedawnienia przeczytasz tu: https://khg.pl/terminy-przedawnienia/

 

Zlecenie egzekwowania należności profesjonalnej kancelarii specjalizującej się w windykacji należności często przynosi oczekiwany efekt jeszcze na drodze przedsądowej. Dłużnik po otrzymaniu pisma „Wezwanie do zapłaty” często decyduje się uregulować rachunek. Brak zapłaty bowiem skutkować będzie skierowaniem sprawy do sądu. Profesjonalni pełnomocnicy w odniesieniu do zaległości w zakresie niespłacania zaliczek związanych z kosztami zarządu nieruchomością wspólną najczęściej decydują się na skierowanie sprawy do sądu w trybie postępowania upominawczego. Jeżeli sprawa nie budzi wątpliwości z bardzo dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że zostanie wydany nakaz zapłaty, który po uprawomocnieniu się i nadaniu mu klauzuli wykonalności stanowi podstawę do skierowania sprawy do komornika. W skrajnych sytuacjach, gdy egzekucja będzie bezskuteczna, a jedynym majątkiem dłużka będzie przedmiotowy lokal, jest prawo do wystąpienia o licytację lokalu, czego konsekwencją będzie eksmisja.

 

Więcej o ścieżkach dochodzenia roszczeń i eksmisji dowiesz się czytając:

https://khg.pl/sciezki-dochodzenia-roszczen/

https://khg.pl/ekmisja-czyli-konsekwencje-problemow-z-gmina-wroclaw/

 

W tym miejscu należy podkreślić, że niektóre kancelarie oferują możliwość wystąpienia do sądu online. Nasza Kancelaria systematycznie stosuje procedurę składania pozwów w tzw. EPU (Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym). E-sąd swoją właściwością obejmuje cały kraj. Za skorzystaniem z takiej drogi przemawia ułatwienie procedury i przede wszystkim skrócenie czasu do wydania nakazu zapłaty.

 

Nieregulowanie zaliczek przez właścicieli lokali należących do wspólnoty mieszkaniowej jest coraz częstszym zjawiskiem. Przyczynia się to do braku płynności finansowej, co może z kolei wpłynąć np. na opóźnienie w wykonaniu remontu, gdyż to właśnie z tych zaliczek finansowana jest działalność wspólnoty. Mając na uwadze dobro całej wspólnoty, jej zarząd lub zarządca powinien podjąć kroki w celu wyegzekwowania tych należności. Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w egzekwowaniu należności dla Wspólnot Mieszkaniowych. Jeśli temat nierzetelnych właścicieli lokali nie jest Ci obcy i chcesz podjąć współpracę w tym temacie zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *