Ulga na złe długi, a postępowanie upadłościowe

21-05-2019
/ Rafał Kufieta

Ulga na złe długi, a postępowanie upadłościowe

„Ulga na złe długi” jest to ulga, która przysługuje wierzycielowi, gdy ten nie otrzymał należności z faktury. Stanowi ona „deskę ratunkową” dla podatników VAT, którzy nie dostali zapłaty od swoich kontrahentów.  Aby wierzyciel mógł skorygować deklarację VAT stosując przedmiotową ulgę, muszą być spełnione następujące czynniki:

  1. musi minąć 90 dni od terminu zapłaty wynikający z umowy lub faktury – jest to termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności,
  2. dostawa towaru lub świadczenie usług zostały dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
  4. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w którym dokonuje się korekty: wierzyciel i dłużnik byli zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni oraz dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

 

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Podatnicy mogą wystąpić o zastosowanie ulgi na całości wierzytelności, ale też na części, która nie została uregulowana, a nieściągalność została uprawdopodobniona. Dłużnik nie musi być wcześniej poinformowany o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Bez względu na to czy dłużnik został o tym poinformowany, ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego od zaległości, gdy należność nie zostanie opłacona w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności. Obowiązek ten musi wypełnić niezależnie od tego, czy jego kontrahent zdecydował się na korektę czy też nie.

 

Przykład: Firma „AB” sprzedała towar firmie „XY” wystawiając fakturę do zapłaty. Firma „XY” nie zapłaciła faktury. Sprzedający składając następną deklarację podatkową uwzględnił korektę związaną z niezapłaconą fakturą (deklaracja złożona była, gdy nieściągalność długu została uprawdopodobniona – minęło 90 dni od terminu płatności). Co się okazało wobec firmy „XY” prowadzone jest postępowanie upadłościowe. W związku z tym złożona deklaracja jest bezskuteczna.

 

Sprzedaż towaru czy usług wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatkowego – niezależnie od tego czy dłużnik za ten towar bądź usługę zapłacił czy też nie. Wierzyciel ma prawo skorzystania z ulgi na złe długi i obniżyć VAT należny ( gdy łącznie zostaną spełnione powyższe czynniki ), natomiast dłużnik musi dokonać korekty odliczonego VAT. Pamiętać należy, że wszczęcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego uniemożliwiają wystawcy faktury skorzystanie z omawianej ulgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *