Skuteczna egzekucja z nieruchomości dłużnika – o czym pamiętać chcąc skutecznie dochodzić roszczeń?

29-03-2021
/ Mateusz Zając

Skuteczna egzekucja z nieruchomości dłużnika – o czym pamiętać chcąc skutecznie dochodzić roszczeń?

Zgodnie z aktualnymi raportami dotyczącymi skuteczności egzekucji komorniczych należności wynosi ona około 20%. Co za tym idzie tylko 1 na 5 wierzycieli uzyskuje zaspokojenie dochodzonego roszczenia. Sprawy nie ułatwia pogarszająca się sytuacja gospodarcza w naszym kraju spowodowana przedłużającymi się obostrzeniami z powodu pandemii. W zastraszającym tempie rośnie liczba zgłaszanych wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy też upadłości spółek. Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia posiadanych wobec dłużnika roszczeń jest przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. Jednakże czy każdy posiadający tytuł wykonawczy może wystąpić o egzekucję z nieruchomości?

 

Ograniczenia dotyczące egzekucji z nieruchomości.

 

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na ograniczenie przedmiotowe związane z wartością należności głównej dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym. Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania karnego aby obecnie przeprowadzić skuteczną egzekucję z nieruchomości dłużnika, która służy zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych konieczne jest, by dochodzone roszczenie przewyższało 1/20 wartości nieruchomości, a dokładniej sumy oszacowania wartości nieruchomości. Dla przykładu zatem, jeśli wartość mieszkania dłużnika wynosi 500 tys. zł wierzyciel by móc przeprowadzić egzekucję z tej nieruchomości musi posiadać dług w wysokości minimum 25 tys. zł. Oczywiście wartość tę powiększają m.in. odsetki, jeśli są także dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym. Jest to poważne utrudnienie, lecz dotyczy wyłącznie dłużników, którymi są osoby fizyczne. Należy bowiem pamiętać, iż osoby prawne, jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie posiadają potrzeb mieszkaniowych, a co za tym idzie powyższe ograniczenie w ich przypadku nie występuje.

 

Wspólność ustawowa małżeńska – najczęstsza przeszkoda na drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

 

Często prowadząc interesy znamy osobę, która zaciąga u nas określone zobowiązania czy to z tytułu sprzedaży, czy też wykonania określonych robót bądź usług. Niejednokrotnie wydaje nam się, że dana osoba nie jest w stanie nas oszukać z uwagi na zagrożenie utraty posiadanego majątku – domu, samochodu, działki etc. W takich przypadkach może się okazać, że dana osoba faktycznie jest właścicielem przedmiotów majątkowych o wysokiej wartości, lecz są to składniki majątkowe, z których wierzyciel nie uzyska szybko zabezpieczenia. W większości przypadków okazuje się bowiem, że przykładowa nieruchomość znajduje się we wspólności ustawowej małżeńskiej dłużnika i jego małżonka. Egzekucja z nieruchomości w tym wypadku skuteczna jest wyłącznie, jeśli w określonym terminie wierzyciel przedłoży tytuł wykonalności także na małżonka dłużnika. Niestety do uzyskania takiego tytułu konieczne jest posiadanie dokumenty, potwierdzającego wiedzę i zgodę małżonka na zaciągniecie określonego zobowiązania – w zwykłym obrocie gospodarczym jest to sytuacja praktycznie niespotykana. Wierzycielowi pozostaje zatem wyłącznie złożenie powództwa w celu ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami. Niestety wobec takiego rozwiązania możliwe będzie dochodzenie roszczenia wyłącznie co do zasądzonej przez sąd części przypadającej dłużnikowi, a więc nie z całej nieruchomości. Takie działania wymagają także dodatkowej analizy księgi wieczystej także pod kątem posiadanych zabezpieczeń w formie wpisanych przez pozostałych wierzycieli hipotek. W tym celu skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem, radcą prawnym bądź adwokatem. Specjaliści zrzeszeni w Kancelarii Prawnej KHG pomogli już setkom klientów znajdującym się w podobnej sytuacji. Pomagają w sposób skuteczny przeanalizować indywidualną sytuację wierzyciela oraz jego dłużnika, w celu dopasowania najkorzystniejszych działań. Sama egzekucja nie jest bowiem jedynym rozwiązaniem, jest szereg działań pobocznych takich jak na przykład ustanowienie hipoteki zabezpieczającej na nieruchomości, zastawu etc. Często sam kontakt bądź wizyta u dłużnika wykwalifikowanego prawnika skutkuje częściowym, a czasem nawet całkowitym zaspokojeniem wierzyciela.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *