Raporty o osobie i o podmiocie – weryfikacja majątku o co chodzi?

18-09-2023
/ Aleksandra Pabich

Raporty o osobie i o podmiocie – weryfikacja majątku o co chodzi?

Prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością nawiązywania relacji biznesowych. Oznacza to, że docelowo osiąganie korzyści wiąże się zawsze z ryzykiem straty. W jaki sposób? Niektóre umowy prowadzą do tego, że kontrahenci okazują się nierzetelni i zalegają z uiszczeniem należności. Warto więc zawsze przed podpisaniem umowy sprawdzić drugą stronę. Podobnie nawet jeśli już jesteś na etapie windykacji, to zanim do niej przystąpisz – sprawdź podmiot czy egzekucja będzie skuteczna. Postępowanie w tej sprawie zawsze wiąże się z kosztami, które w przypadku bezskuteczności z uwagi na brak majątku dłużnika, może skutkować obciążeniem wierzyciela. Rozwiązaniem w tym aspekcie jest skorzystanie z możliwości pozyskania raportu gospodarczego. Na czym to polega? Kto może wykonać dla Ciebie taki raport? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

Weryfikacja majątku dłużnika przed przystąpieniem do windykacji

Regularnie prowadzimy współpracę z szerokim spektrum klientów, których dłużnicy okazali się niewypłacalni. Powody są zawsze różne i różny jest również bieżący stan majątkowych takich podmiotów. Z doświadczenia proponujemy więc zawsze sprawdzenie dłużnika zanim przystępujemy do egzekucji, aby klienci nie ponosili dodatkowych i niepotrzebnych kosztów. W tym aspekcie proponujemy dwojaki sposób weryfikacji. Różni się on ceną, jak i zakresem w jakim sprawdzony zostanie Twój dłużnik. W ramach pakietu podstawowego pozyskujemy na podstawie współpracy z podmiotami zewnętrznymi informacje o:

  • Danych osobowych – zakres zlecenia obejmuje identyfikację i potwierdzenie w urzędach administracji państwowej informacji osobowych osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, imiona rodziców oraz adres stałego lub tymczasowego zamieszkania.
  • Majątku ruchomym – ustalenie, jakie ruchomości należą do wskazanego podmiotu, w tym zarejestrowane pojazdy, a także ewentualnie maszyny i urządzenia używane do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Nieruchomościach – identyfikacja nieruchomości obecnie posiadanych przez wskazany podmiot, takie jak działki, domy, mieszkania, magazyny, w tym również udziały w współwłasności lub prawa użytkowania wieczystego. W przypadku identyfikacji nieruchomości uwzględniana jest także specyfikacja numerów ksiąg wieczystych.
  • Nieruchomości zbytych – sprawdzenie, czy w przypadku wskazanej osoby lub podmiotu doszło do przeniesienia praw własności nieruchomości. Informacja ta zawiera również liczbę zidentyfikowanych ksiąg wieczystych, które były przedmiotem transakcji.
  • Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych – informacje czy wskazany podmiot jest wpisany do Sądowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz przekazanie kopii z rejestru w przypadku potwierdzenia obecności wpisu.

 

Pełniejsza weryfikacja majątku dłużnika przed windykacją lub nawiązaniem relacji biznesowych

Powyżej wskazany został podstawowy pakiet, który jest w większości przypadków niezwykle korzystnym rozwiązaniem. Trzeba mieć jednak na uwadze, że niezależnie od efektu, za sam fakt sprawdzenia, więc bez znaczenia może być także ilość uzyskanych informacji, konieczne jest złożenie zlecenia i opłata. Dodatkowo dostępny jest także rozszerzony zakres informacji, które możesz pozyskać. Do powyższego kompletu dodawane są wtedy dane o: 

  • Prawach majątkowych – weryfikacja i identyfikacja danych z rejestrów państwowych dotyczących miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, udziałów w spółkach handlowych oraz pełnienia przez osobę fizyczną roli członka zarządu lub wspólnika tych spółek.
  • Wierzytelnościach hipotecznych lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej – określenie wierzytelności, które są zabezpieczone hipoteką na rzecz wskazanego podmiotu lub dochodzone w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Ten zakres dotyczy wyłącznie spółek prawa handlowego.
  • Ustalenie informacji o nieruchomościach na podstawie adresu – numer księgi wieczystej KW nieruchomości.
  • Ustalenie aktualnego numeru telefonu – identyfikacja obecnie używanego numeru telefonu osoby wskazanej.

Jesteś zainteresowany windykacją należności lub weryfikacją Twojego kontrahenta?

Proponuje w takim wypadku kontakt za pośrednictwem maila. Opisz mi w jego treści swoje potrzeby, a także wskaż wątpliwości. Dokonam analizy, a następnie postaram się zaproponować możliwie najbardziej korzystne rozwiązanie, niezależnie czy będzie ono dotyczyć windykacji, czy też samej weryfikacji drugiej strony. Zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *