Opodatkowanie dochodów z tytułu sprawowania funkcji Członka Zarządu w spółce cypryjskiej

26-04-2019
/ Rafał Kufieta

Opodatkowanie dochodów z tytułu sprawowania funkcji Członka Zarządu w spółce cypryjskiej

Opodatkowanie PIT

 

Osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (objęci są tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym). Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uważać się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Wyżej wymienione przepisy – w myśl art.4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Źródła przychodów zostały określone przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich ustawodawca wyodrębnił źródło: działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

 

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 ww. ustawy). Zakres zastosowania powołanego przepisu obejmuje zarówno przychody z tytułu uczestnictwa w składzie zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych z siedzibą w Polsce, jak i zagranicznych osób prawnych.

 

Umowa międzynarodowa

 

W tej sytuacji zastosowanie znajdą odpowiednie uregulowaniaumowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.(Dz. U. 1993 nr 117 poz. 523).

 

Umowa ta została zmieniona Protokołem z dnia 22 marca 2012 r., który wszedł w życie z dniem 9 listopada 2012 r.

 

Zgodnie z art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku- w brzmieniu obowiązującym od 9 listopada 2012 r. – wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie osiąga z tytułu członkostwa w zarządzie lub radzie nadzorczej lub jakimkolwiek innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

 

Co to oznacza?

 

Z przepisu art. 16 ww. umowy – w brzmieniu obowiązującym od 9 listopada 2012 r. i mającym zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. – wynika, żedochód osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski pełniącej funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej lub jakiegokolwiek innego podobnego organu w spółce mającej siedzibę na terytorium Cypru, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Oznacza to, że dochód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) w spółce z siedzibą na Cyprze, tj. ze źródła wymienionego w art. 16 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Cyprem , uzyskany przez podatnika od 1 stycznia 2013 r. podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

W związku z tym, z początkiem 2013 r. ,  powstaje obowiązek wykazania i opodatkowania tego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym składanym w Polsce dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. Zastosowanie ma tu opodatkowanie wg skali podatkowej (18 proc., 32 proc.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *