Omówienie projektu ustawy antykryzysowej

26-03-2020
/ Rafał Kufieta

Omówienie projektu ustawy antykryzysowej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jest szczegółowym rozwiązaniem w tej materii w stosunku do specustawy z dnia 02 marca 2020r. Przywołany projekt w szerokim zakresie reguluje stosunki społeczne w czasie zwalczania i przeciwdziałania koronawirusowi. Specyficzny ten projekt jest też pod względem zasad tworzenia prawa, gdyż zawiera w sobie jednocześnie przepisy ustrojowe , materialne i procesowe, a także według innego podziału merytoryczne i zmieniające. Oto najważniejsze z nich:

 

Unormowania ważne dla każdego człowieka:

 • zgodnie z projektem dodatkowy zasiłek na okres do 14 dni teraz przysługuje nie tylko za opiekę nad dzieckiem do 8 lat, ale również nad niepełnosprawnym dzieckiem które posiada orzeczenie potwierdzające jego niepełnosprawność.

 

 • Dodatkowo taki sam zasiłek przysługuje każdemu zwolnionemu z świadczenia pracy  z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną po zamknięciu się ośrodków do których taka osoba uczęszcza. Warte uwagi, że Rada Ministrów może przedłużyć okres pobierania tego zasiłku, co będzie zależało od tego ile czasu będzie istniał stan zagrożenia w związku z którym wszystkie instytucje są pozamykane.

 

 • Policja otrzymuje szeroki zakres uprawnień w stosunku do osób, które kontaktowali z chorymi na choroby zakaźne, a zwłaszcza w stosunku do tych, które nie stosują się do nakazu kwarantanny.

 

 • Pracownik, który nie wykonuje pracy może otrzymać od pracodawcy wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale to wynagrodzenie nie może być niższe niż istniejące obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

 • Osobie poddanej kwarantannie i jej rodzinie, jeżeli są w potrzebie, przyznanie świadczeń następuje w uproszczonej procedurze: nie wymaga się przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, a ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz na podstawie dokumentów lub oświadczeń.

 

 • W przypadku gdy obecnie omawiany projekt zostanie przyjęty od daty wejścia w życiu w tym przypadku już ustawy, a nie projektu aż do dnia 30 czerwca 2020 r. gdy w tym okresie  upłynie umowa najmu lokalu , zostanie automatycznie przedłużona do 30 czerwca 2020 r, w zależności od woli najemcy. Zamiar  przedłużenia umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca może  ujawnić najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy. Warunki które musi spełnić najemca w tym przypadku: nie zalegać z zapłatą, być dyscyplinowanym w poprzednich okresach najmu, nie mieć możliwości zamieszkać gdzie indziej w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

 

 

Ważne dla przedsiębiorców: 

 • Organizator zakładu aktywności zawodowej zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością otrzyma pełną rekompensatę za wypłacone wynagrodzenie podczas przestoju.

 

 • Przedsiębiorca ma prawo do uzyskania środków (dofinansowanie) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w celu ochrony miejsc pracy. Może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników które nie wykonują pracy lub świadczą ją w ograniczonym wymiarze czasowym w związku z obecną sytuacją epidemiczną. Z tego Funduszu przedsiębiorca może dostać również środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników. Sięgać po te środki przedsiębiorca może po spełnieniu szczegółowych warunków jak również nie może posiadać różnych zaległości np. podatkowych na rzecz Państwa. Kompensatę przedsiębiorca może dostać tylko gdy jego przedsiębiorstwo jest w czasie przestoju albo gdy pracownikom  ograniczono czas pracy.

 

 • Wynagrodzenie w czasie przestoju dla pracowników jest dofinansowywane w wysokości 50% od ustalonego obecnie minimalnego wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

 • Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zmniejszyć czas pracy o 20 %, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

 • Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w terminie dwóch dni od dnia poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. W takim celu zawiera się układ zbiorowy z pracownikami  w którym ustala się np. 1) ile wynosi obniżony czas pracy 2)ile czasu będzie wynosił ten przestój.

 

 • Zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.

 

 • Organizator turystyki albo podróżny mogą skutecznie powołując się na sytuację związaną z koronawirusem i na tej podstawie odstępować od umowy, chyba że podróżny zgodzi się na vouchera który daje możliwość uczestnictwa w przyszłych imprezach turystycznych w ciągu roku od dnia jego wydania.

 

 • Część przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu mogą być zwolnieni z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 • W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może zmienić plan pracy pracownika i dostosować go do nowych potrzeb, a nawet polecać pracownikowi pracę ponad godziny. Chodzi tu o przedsiębiorców związanych z infrastrukturą, które zaspakajają podstawowe potrzeby mieszkańców w określonej miejscowości.

 

 • Dla przedsiębiorców, które najmują powierzchnie w obiektach handlowych np. galeriach, w czasie gdy wstrzymają oni pracę za okres której jej nie prowadzą czynsz ulega obniżeniu o 90%. Wyłączone z mocy prawa zostają również wszelkie sankcję np. kary umowne zawarte w umowie o najmie  w stosunku do najemcy.

 

 • Przedsiębiorca, który prowadzi działalność związaną z rekreacją, rozwojem kulturalnym, rozrywką przy rozwiązaniu umowy z klientem ma zwrócić wszystkie otrzymane środki w okresie 180 dni od daty rozwiązania umowy. Jednak jest możliwość zgody Klienta na vouchera do wzięcia udziału w  przyszłych wydarzeniach w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę. To samo dotyczy podmiotów prowadzących hotele.

 

 • Osobie prowadzącej działalność gospodarczą jak również osobom wykonującym wolne zawody czy artystom za okres niewykopywania pracy przysługuje świadczenie postojowe jeżeli osoby takie nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (nie przysługują im inne świadczenia na innej podstawie). O takie świadczenie mogą ubiegać się również cudzoziemcy. Świadczenie postojowe przysługuje co do zasady jednorazowo w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

 

 • Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 2. Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy – w przypadku mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców. Starosta może też przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej tego przedsiębiorcy. Dofinansowanie to przysługuje przedsiębiorcy jednorazowo. Również starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki 5 tyś zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 • Ważnym elementem w stosunkach gospodarczych jest również to, że Rada Ministrów może rozporządzeniem, wstrzymać administracyjne postępowanie egzekucyjne należności pieniężnych, określając miejsca wstrzymania, grupy dłużników, w stosunku do których postępowanie jest wstrzymywane oraz okres, na który następuje wstrzymanie.

 

 • Są też ulgi w podatkach dla poszczególnych grup przedsiębiorców.

 

 

Można mieć pewność co do kwestii, że taka regulacja jest kreowana w celu zapobiegnięcia kryzysowi, który może powstać na tle obecnie panującej sytuacji związanej z koronawirusem. Ważne jest żeby środki przewidziane w tym projekcie stały się pomocne, a każdy człowiek doznał jak najmniejszego uszczerbku czy to na zdrowiu, czy to w majątku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *