Niedozwolone zapisy w umowie kredytowej we frankach

06-11-2019

Niedozwolone zapisy w umowie kredytowej we frankach

Umowy frankowe to w chwili obecnej problem wielu kredytobiorców, którzy zastanawiają się czy są oni poszkodowanymi i czy warto szukać pomocy prawnej. Główne pytanie to czy w naszej umowie znajdują się niedozwolone zapisy, które inaczej nazywają się klauzulami abuzywnymi. Są to takie postanowienia umowne zawierane pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem nie uzgodnione indywidualnie i nie wiążące go w sytuacji, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. I tutaj pojawia się problem, ponieważ nie istnieje zamknięty katalog klauzul abuzywnych tzn. taki, który wymieniałby wszystkie przykłady zastosowanych przez Banki klauzul. Co prawda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr klauzul niedozwolonych, ale nie znajdują się tam wszystkie istniejące. Dlatego nad tą sprawą głowią się prawnicy, sądy oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Banki stosując klauzule abuzywne najczęściej tworzyły sobie furtki i możliwości własnego przeliczania i narzucania kursu waluty obcej. Przede wszystkim w umowach brakuje precyzji poszczególnych zapisów, które dają bankowi swobodę między innymi w określaniu wysokości oprocentowania kredytów hipotecznych i wysokości kursu. Najczęściej kredytobiorcy w umowach nie mają sprecyzowanych maksymalnych opłat jakie mogą ponosić dlatego też banki nie są w żaden sposób ograniczone. Również częstym zabiegiem banków było wpisywanie w umowę dodatkowych opłat od każdej czynności jaką bank musi zrobić dla klienta, jak sporządzenie aneksu albo przeliczenie rat, ale również pobieranie dodatkowych opłat od przedwczesnej spłaty lub opóźnianiem się ze spłatą rat (pomimo, że w trakcie były naliczane odsetki). Często dochodziło do sytuacji, gdzie klient płacił podwójnie co ewidentnie wskazuje na niedozwolone zapisy. Takie zabiegi kwalifikują się do rangi sprzecznej z dobrymi obyczajami, które zmierzały do niedoinformowania, dezorientacji, wywołania błędnego przekonania konsumenta, wykorzystania jego niewiedzy lub naiwności. Sąd krajowy ma obowiązek z urzędu zbadać czy umowa zawiera postanowienia niedozwolone, a następnie ocenić czy można ją wykonywać bez takiego postanowienia. Wtedy taka umowa nadal obowiązuje, ale bez kwestionowanych klauzul. Postanowienia umowy uznane za niedozwolone nie obowiązują od chwili zawarcia ich w umowie. Jeśli jednak umowa nie może funkcjonować bez klauzul niedozwolonych to umowa może zostać uznana za nieważną, a strony rozliczają się wzajemnie.

 

Banki naruszają interes konsumenta ponieważ istnieje dysproporcja praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Przede wszystkim należy zauważyć, że brak określenia sposobu ustalania kursów walut obcych powoduje to, że Bank może tak naprawdę wybrać dowolne kryteria ustalania kursów, które nie są przejrzyste i których nie jest możliwe oszacowanie przez kredytobiorcę. Kryteria które nie są związane z ukształtowanym kursem walut przez rynek. Tworzy to realne szanse poniesienia przez kredytobiorcę dodatkowych kosztów kredytu.

 

Nasi Adwokaci i Radcowie Prawni przystępując do takiej sprawy najpierw przygotują opinię prawną dotyczącą umowy, aby stwierdzić czy w umowie znajdują się zapisy niedozwolone, a następnie oszacują realną szkodę poniesioną w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Po pozytywnej weryfikacji opinii co do obowiązujących w umowie klauzul następnie przystąpimy do działań mających na celu rozpoczęcie procesu odwracania skutków niedozwolonych klauzul. Nasza praca opiera się na doświadczeniu i znajomości ogólnych zasad prawa, znalezienia zapisów będących sprzecznych z prawem oraz wyszukania podobnych klauzul lub wyroków sądów w zapadłych podobnych sprawach w celu wyrażenia swojego stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *