Krótki poradnik o przedawnieniu roszczeń

22-04-2021
/ Rafał Kufieta

Krótki poradnik o przedawnieniu roszczeń

Kodeks postępowania cywilnego ulega nieustanym zmianom. Terminy przedawnienia zostały skrócone, zmieniono sposób liczenia biegu terminów. Zobligowano komorników sądowych do badania na etapie wszczęcia postepowania egzekucyjnego czy roszczenie nie uległo przedawnieniu. Niemniej jednak, warto wiedzieć czym jest przedawnienie roszczenia, jakie ma terminy.

 

Otóż, czym jest przedawnienie roszczenia? Sytuacją, w której po określonym czasie, dochodzenie roszczeń przez wierzyciela staje się niemożliwe. Co więcej w świetle aktualnych przepisów, przedawnienie roszczeń badane jest z urzędu przez sądy i komorników. W polskim systemie prawnym, podstawowe regulacje dotyczące przedawnień znajdują się w kodeksie cywilnym.

 

Kodeks cywilny wskazuje dwa podstawowe termin przedawnienia:

 

  • 6 lat dla roszczeń majątkowych,
  • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Natomiast kiedy przypada koniec terminu przedawnienia? Jest to, co do zasady ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 

Najistotniejszą informacją, jest to, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik, może odmówić spełnienia świadczenia, chyba że zrzeknie się tego prawa i będzie chciał mimo to spełnić świadczenie wobec wierzyciela.

 

Oczywiście wszystko nie jest tak proste i przepisy prawa przewidują kilka szczegółowych terminów przedawnienia, określając między innymi:

 

  • Najkrótszy okres przedawnienia w polskim prawie to 6 miesięcy, przewidziany m.in. dla:

roszczenia pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki

roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu,

 

  • roczny termin przedawnienia, przewidziany m.in. dla:

roszczenia z tytułu umowy przewozu,

roszczenia z tytułu umowy najmu lub użyczenia,

roszczenia z tytułu umowy spedycji.

 

  • Okresy przedawnienia roszczeń 2 lata, przewidziany m.in. dla:

roszczenia wynikające z umowy o dzieło

roszczenia przysługujące przedsiębiorcom, rzemieślnikom z tytułu dokonanej sprzedaży, a także osobom prowadzącym gospodarstwo rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych,

roszczenia wynikające z umowy zlecenia,

roszczenia wynikające z umowy rachunku bankowego

roszczenia z tytułu mandatów za jazdę bez biletu,

roszczenia z tytułu usług telekomunikacyjnych.

 

  • Okresy przedawnienia roszczeń 4 lata, przewidziany m.in. dla:

w przypadku roszczeń z tytułu sprzedaży towarów z Polski za granicę

 

  • Okresy przedawnienia roszczeń 5 lat, przewidziany m.in. dla:

roszczenia z tytułu zobowiązań podatkowych,

roszczenia z tytułu zapisu w testamencie,

 

  • Okresy przedawnienia roszczeń 20 lat, przewidziany m.in. dla:

w przypadku szkód wynikłych ze zbrodni lub występku, a także w wypadku komunikacyjnym lub wypadku podczas pracy, w których została orzeczona odpowiedzialność sprawcy w postępowaniu karnym lub z powództwa cywilnego.

 

  • Okresy przedawnienia roszczeń 30 lat, przewidziany dla:

zabójstwo – na mocy przepisów prawa karnego.

 

Zestawienie nie obejmuje wszystkich szczegółowych terminów przedawnienia roszczeń, wobec powyższego warto skonsultować indywidualny przypadek z profesjonalnym pełnomocnikiem. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią prawna KHG, która pozwoli w pełni zadbać o Twoje prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *