Kredyt frankowy – indeksowany i denominowany – w świetle wyroku TSUE

20-11-2019
/ Rafał Kufieta

Kredyt frankowy – indeksowany i denominowany – w świetle wyroku TSUE

Celem tego artykułu, jest przedstawienie podstawowych różnic pomiędzy kredytem frankowym indeksowanym i denominowanym do obcej waluty i jakiego rodzaju uprawnienia przysługują z tego tytułu kredytobiorcą.

Istotna część artykułu sprowadza się również do wyjaśnienia jak różnice pomiędzy oboma rodzajami kredytu frankowego wpływają na możliwość odstąpienia od umowy kredytowej (lub przewalutowania kredytu) w świetle korzystnego dla kredytobiorców, niedawnego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Kredyt frankowy indeksowany.

Podstawowym elementem cechującym ten rodzaj kredytu jest to, że wszelkie wartości wynikające z treści umowy kredytowej – ujęte są w polskich złotych a następnie (tj. bezpośrednio przed wypłatą kwoty kredytu) następuje przeliczenie tej kwoty do waluty obcej po obowiązującym wówczas kursie. I to właśnie ta – przeliczona już kwota stanowi podstawę do ustalenia wysokości rat kredytowych. Ten właśnie proces „przeliczenia” kwoty kredytu z polskich złotych na franki szwajcarskie nazywany jest indeksowaniem kredytu.

W przypadku tej formy kredytowania, na osobie która zdecydowała się na zaciągnięcie takiego zobowiązania – ciąży obowiązek spłaty kredytu w walucie, do której nastąpiło to indeksowanie. Większa część kredytów spadkowych udzielana jest właśnie w tym konkretnym wariancie. Powodem dla którego ludzie decydowali się na zaciąganie takiego kredytu – był niski ówcześnie kurs franka szwajcarskiego i stabilność kursu tej waluty. Tego rodzaju opcja mogła dla wielu okazać się wówczas korzystna. Niemniej jednak taki stan rzeczy trwał dopóty dopóki kurs ten minimalnie spadał lub oscylował na granicy stałego poziomu.

W przypadku gwałtownego wzrostu kursu franka szwajcarskiego (do którego indeksowany był kredyt), jednocześnie naturalnie wzrosła kwota jaką kredytobiorcy zmuszeni byli przeznaczyć na spłatę poszczególnych rat kredytowych.

Kredyt denominowany.

Główną różnicą pomiędzy kredytem denominowanym do waluty obcej a kredyt do takiej waluty indeksowanej – jest to, że w przypadku kredytu denominowanego wszelkie kwoty zamieszczone w umowie kredytowej wyrażone zostają w walucie obcej. Również sam kredyt udzielany jest w walucie obcej. Istotne jest jednak to, że spłata takiego kredytu odbywa się w polskich złotych po zastosowaniu właściwego kursu.

Ta forma kredytowania staje się najbardziej opłacalna przy przewidywanym wzroście siły nabywczej rodzimej waluty. Dla kredytobiorców istotny był tutaj wzrost kursu polskiego złotego względem waluty kredytu.

Wyrok TSUE – jak wpływa na kredyty frankowe indeksowane a jak na denominowane.

Jeśli chodzi o ostatni głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej co do postanowień umownych w umowach kredytowych to wyrok ten w głównej mierze wpłynie na znaczną poprawę sytuacji kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu indeksowanego do waluty obcej. W treści uzasadnienia tego wyroku wskazano, że to Sąd krajowy posiada uprawnienia do oceny tego czy usunięcie z umowy kredytowej postanowień odnoszących się do tabel kursowych banku (które to postanowienia uznane zostały za klauzule abuzywne) prowadzić będzie do zmiany przedmiotu umowy czy też nie. Jeśli sąd krajowy, na pytanie to odpowie w sposób twierdzący – to wówczas winno się stwierdzić nieważność takiej umowy.

Co się tyczy kredytów frankowych denominowanych – również Sąd badając treść umowy kredytowej, winien ocenić, czy usunięcie zapisów dotyczących odesłań do tabel kursowych banku jest możliwe przy jednoczesnym zachowaniu głównego przedmiotu umowy. Jeśli takiego częściowego usunięcia nie można przeprowadzić bez szwanku dla całości umowy – wówczas Sąd winien orzec o nieważności takiej umowy.

W tym miejscu wskazać należy, że nie jest zalecane samodzielne podejmowania decyzji co do dalszego losu umowy kredytowej – bez konsultacji i pomocy profesjonalisty. Radca prawny lub adwokat z KHG Kancelaria Prawna z Wrocławia przedstawi każdemu zainteresowanemu sposób działania prowadzący do stwierdzenia nieważności takiej umowy oraz poinformuje o skutkach takiego orzeczenia.

Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej nie zawsze będzie dla Kredytobiorcy korzystne. Zaistnienie takiego stanu rzeczy sprawi, że strony zobowiązane będą do zwrotu wszystkiego co od siebie wzajemnie otrzymały – w konsekwencji może to prowadzić do konieczności jednorazowego zwrotu całości kwoty zaciągniętego kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *