Obligacje FORNET NSFIZ

09-07-2020
/ Angelika Banasiuk

Obligacje FORNET NSFIZ

Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny charakteryzuje się lokowaniem aktywów swoich uczestników w niejednorodne wierzytelności różniące się innym poziomem ryzyka kredytowego związanego z niewypłacalnością dłużnika (sekurytyzacja długów). Działalność takiego funduszu opiera się na skupowaniu wierzytelności dłużników banków, innych instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych, przez co stają się cesjonariuszami takiej wierzytelności i przysługuje im prawo egzekwowania kwot od dłużników, których początkowo nie łączył z nimi żaden stosunek prawny. Zgoda dłużnika na niejako „zmianę” wierzyciela nie jest wymagana. Warto zaznaczyć, że NSFIZ swoje uprawnienia do egzekwowania wierzytelności nie realizuje samodzielnie, a przez firmy windykacyjne.

 

FORNET Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, RFI 1042, reprezentowany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Brak wypłaty rat odsetkowych

FORNET NSFIZ z siedzibą w Warszawie wyemitował obligacje serii C na cele inwestycyjne, jednakże jak informują nas Klienci – Emitent nie dokonał wypłat odsetek za czwarty okres odsetkowy oraz nie wypłacił świadczenia z tytułu okresowej amortyzacji Obligacji, których termin przypadł 30.04.2020 r. W związku z powyższym nasi Klienci zaczęli obawiać się o zainwestowane środki, a tym samym czy Emitent będzie wypłacalny.

 

Emitent nie wypłaca należnych kwot z posiadanych obligacji – co zrobić?

  1. Wystąpić z żądaniem przedterminowego wykup obligacji, bądź uruchomić zabezpieczenia obligacji (ta druga droga jest zależna od treści warunków emisji obligacji – tzn. czy jakiekolwiek zabezpieczenie zostało przewidziane w umowie). Najczęstszymi rodzajami zabezpieczeń może być poręczenie czy hipoteka;
  2. Restrukturyzacja długu – tylko pod warunkiem współpracy Emitenta (np. poprzez konwersję na inne papiery wartościowe jak akcje);
  3. Przeczekać.

 

Kancelaria KHG Hupajło i Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska rozwiązania drugiego nie poleca w przypadku Emitentów, którzy nie wykazują woli współpracy i nie proponują konkretnych rozwiązań Obligatariuszom. Rozwiązanie trzecie wykluczamy całkowicie.

 

Kancelaria KHG Hupajło i Partnerzy Kancelaria Adwokacko-Radcowska posiada bogate doświadczenie w tego typu sprawach – zarówno na etapie przesądowym (przygotowanie wezwania), sądowym (sporządzenie pozwu o zapłatę z tytułu niewykonania zobowiązania przez Emitenta), a także egzekucyjnym (dochodzenie należności z tytułu obligacji na postawie prawomocnego nakazu zapłaty, czy wyroku). Każdy adwokat i radca prawny z Kancelarii prowadzi szereg spraw w których występuje po stronie Obligatariuszy i dochodzi należnych im świadczeń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *