IP BOX w firmach IT

02-12-2019
/ Rafał Kufieta

IP BOX w firmach IT

W listopadowym numerze magazynu BrandsIT (https://brandsit.pl/magazyn/) ukazała się artykuł Rafała Kufiety na temat IP BOX w firmach IT. Zapraszamy do zapoznania się z tematem preferencyjnego opodatkowania.

 

   

 

Poniżej pełny tekst artykułu:

 

Co to jest IP BOX? 

IP BOX to preferencyjne opodatkowanie pewnej grupy dochodów 5% stawką podatkową. IP BOX jest neutralny w zakresie VAT, to po prostu inny podatek. Firmy zajmujące się tworzeniem programów komputerowych będą jednymi z największych beneficjentów IP BOX. Autorskie prawo do programu komputerowego nie podlega następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przed Urząd Patentowy RP. Wszystkie inne kwalifikowane prawa własności intelektualnej (ang. qualified intellectual property, dalej również: „kwalifikowane IP”, lub „IP”) podlegają kontroli merytorycznej Urzędu Patentowego RP. Autorskie prawo do programu komputerowego wynika  z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W polskim prawie nie ma definicji „autorskie prawo do programu komputerowego”. Praktyka potwierdza, że dynamiczny rozwój nowych technologii, w tym programów komputerowych uniemożliwia ustalenia wyczerpującej i niezmiennej definicji tego pojęcia. Ministerstwo Finansów wskazuje, że „podatnik chcący skorzystać z preferencji IP BOX wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).” Oczywiście stwierdzenie to nie polega na prawdzie. Nie ma wymogu uzyskania pozytywnej interpretacji podatkowej. Co nie oznacza, że warto po taką interpretację czasami sięgnąć. Należy podkreślić, że za program komputerowy dzięki któremu skorzystamy z preferencji IP BOX należy uznać w szczególności kombinację komend adresowanych do komputera w formie kodu źródłowego i kodu wynikowego, zapisanego przy pomocy wybranego języka programowania algorytmu, rozwiązania określonego zadania. Zatem program komputerowy to
w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio
w komputerze czynności w celu osiągnięcia określonego rezultatu. Nie jest programem komputerowym, jeżeli nie służy do wyrażania w sposób pośredni lub bezpośredni algorytmów lub logicznych relacji pomiędzy funkcjami, które mają zostać wykonane, i fizycznymi możliwościami urządzeń używanych do digitalizacji. Pojęcie „komputer” nie ogranicza się do PC, lecz odnosi się do wszystkich urządzeń, w których program komputerowy może być wykorzystywany w celu realizacji funkcji, do których został stworzony, a zatem smartwatch, telefonów komórkowych, tabletów, itd. Elementami programu komputerowego chronionymi przez prawo autorskie to zarówno forma programów (przedstawienie kodu i instrukcji) jaki i interfejsów (decyduje rzeczywiste cechy i funkcjonalności).

 

Przykładowe zastosowanie IP BOX w firmie IT.

Informatycy opracowali autorski program komputerowy, który stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Należy podkreślić, że nie jest wymagane posiadanie odrębnej komórki organizacyjnej zajmującej się działalnością naukowo – badawczo – rozwojową. Ważne jest opracowanie oprogramowania i faktyczne prowadzenie dzielności rozwojowej. Również forma zatrudnienia informatyków. Może to mieć wpływ na wysokość preferencji, ale co do zasady informatycy mogą być zatrudnieni zarówno na umowę o pracę jaki i w ramach samozatrudnienia. Oprogramowanie zostało zamówione przez producenta AGD. Prawa majątkowe związane z opracowanym programem komputerowym stworzonym przez jego twórców przysługują podatnikowi. Niemajątkowe prawa autorskie (jak np. prawo do oznaczenia twórcy) mogą przysługiwać twórcą, czyli podmiotom innym niż podatnik (firma IT). Podatnik, dochody uzyskane w ramach sprzedaży licencji do autorskiego programu komputerowego może objąć 5% stawką podatkową w ramach preferencji IP BOX. Dochodem z IP jest osiągnięty przez firmę IT w ciągu roku podatkowego dochód również ze sprzedaży oprogramowania, z wartości oprogramowania uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z oprogramowania, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

 

Diabeł tkwi w szczegółach – współczynnik nexus

Preferencyjną 5% stawką podatkową nie zawsze będzie objętych 100% dochodów z IP. Został wprowadzony współczynnik nexus. Metoda obliczania kwalifikowanego dochodu uzyskanego z IP jest iloczynem:

 • dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i
 • wskaźnika nexus obliczonego według specjalnego wzoru.

 

gdy podatnik uzyskuje dochód z patentu oraz dochód z prawa ochronnego na wzór użytkowy, ma obowiązek obliczyć wskaźnik nexus odrębnie dla tych dochodów (możliwa jest sytuacja, w której będzie kilka wskaźników nexus u jednego przedsiębiorcy).

 

Wzór wskaźnika nexus:

 

(𝑎+ 𝑏) 𝑥1,3

𝑎+ 𝑏+ 𝑐+ 𝑑

 

Gdzie:

𝒂– prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z IP,

𝒃– nabycie od podmiotu niepowiązanego wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z IP,

𝒄– nabycie od podmiotu powiązanego wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z IP,

𝒅– nabycie przez podatnika IP.

 

Wynika z powyższego jednoznacznie, że im więcej działań związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie kwalifikowany dochód podlegający opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką, ponieważ wskaźnik będzie bliższy wartości 1 (górna wartość wartości wskaźnika). Do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus podatnik może zaliczyć:

 • koszty wynikające z umów o pracę (wynagrodzenie, podatki, ZUS),
 • koszty wynikające z tytułów umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 • koszty związane z samozatrudnieniem pracowników, czyli umów cywilno-prawnych
  z podmiotami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (np. umowy B2B).
  W przypadku takiej umowy nabyta usługa (wynik prac badawczo-rozwojowych związanych
  z kwalifikowanym IP) będzie ujęta w literze b wzoru nexus o ile podmiot, z którym zawarta jest umowa nie jest podmiotem powiązanym,
 • koszty przeniesienia prawa własności intelektualnej pomiędzy podmiotami.

 

Nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym IP, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Kosztami nieujętymi we wskaźniku nexus będą na przykład koszty utrzymania nieruchomości, w której prowadzona jest działalność.

 

Przykład. Firma IT poniosła następujące koszty:

 • 000 zł – wartość wydatków poniesionych bezpośrednio (tzw. własnych, nie zlecanych zewnętrznym podmiotom) przez samego podatnika (lit. a);
 • 000 zł – wartość wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego (lit. b) np. na rzecz zatrudnionego B2B wyłącznie do działalności badawczo – rozwojowej;
 • 000 zł – wartość wydatków poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego (lit. c) np. na rzecz zatrudnionego B2B jako informatyk i również do działalności badawczo – rozwojowej;
 • Brak nabytego prawa IP (lit. d)

 

(100.000 + 20.000) * 1,3               =   120.000 * 1,3               =    156.000    =      1,04  =   1

100.000 + 20.000 + 30.000               150.000                               150.000

 

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w celu przeanalizowania możliwości wdrożenia IP BOX w Państwa firmie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *