Dowody w sprawie budowlanej

30-11-2019
/ Bartosz Nogala

Dowody w sprawie budowlanej

Znaczenie dowodów w sprawie budowlanej

Dowody są to najważniejsze elementy postępowania sądowego. Bez nich znacznie utrudnione byłoby wydawanie sprawiedliwych i rzetelnych wyroków. Pozwalają one zapoznać się sędziemu ze stanem faktycznym sprawy w sposób bardziej obiektywny, aniżeli miałby opierać się wyłącznie na wersji wydarzeń opowiedzianej przez strony.

 

Rodzaje dowodów w sprawie budowlanej

Ciężar wniesienia dowodu leży na stronach postępowania. Dowodami może być wszystko co mogłoby pomóc stronie udowodnić rację swojego żądania. Najpewniejszymi dowodami w sprawie będą dokumenty urzędowe lub tzw. dokumenty z mocą urzędową. Dokumenty urzędowe są to pisma sporządzone przez różnego rodzaju urzędy, w zakresie ich działania, stanowią one dowód tego, co zostało w nich zawarte. Wówczas z góry zakłada się, że te dokumenty są zgodne z prawdą. Natomiast dokumenty z tzw. mocą urzędową są to dokumenty, które z urzędem i organami państwowymi nie mają za wiele wspólnego, ale zostały sporządzone/poświadczone przez kompetentną do tego instytucje (np. notariusza czy bank) i również ich treść jest z góry uznawana za prawdziwą.

 

Sprawy budowlane, a ilość dowodów

W sprawach budowlanych sprawa jest o tyle ułatwiona, że dowodów strony zazwyczaj mają pod dostatkiem. Ponieważ co do zasady, każda zmiana lub postęp na budowie powinny zostać udokumentowane. Prawo budowlane nakłada na właściciela oraz zarządcę nieruchomości obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego do czasu istnienia tego budynku.  Warto jest dopilnować sporządzenia prawidłowej i rzetelnej dokumentacji na każdym etapie budowy od samego początku prac, np. zadbać o zgłoszenie podwykonawcy do inwestora, zadbać o wykonanie odpowiedniej treści wpisów do dziennika budowy itd. Istotne też jest skrupulatne i proste wyrażanie swoich żądań najlepiej drogą mailową czy sms-ową. Należy unikać wyłącznie ustnych ustaleń z przedstawicielami inwestora czy generalnego wykonawcy, bowiem w przypadku ewentualnego sporu niezwykle trudno będzie udowodnić swoje twierdzenia.

 

Co jest dowodem w sądzie w sprawie budowlanej

Dowodami w sądzie w sprawach budowlanych mogą być przede wszystkim:

 • umowa pomiędzy stronami o roboty budowlane,
 • umowa gwarancji zapłaty jeżeli takowa istnieje, która ma na celu ma zabezpieczenie terminową zapłatę umówionego wynagrodzenia za roboty budowlane,
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe, to dokumenty, w których planuje się: kiedy i za co będzie się płacić wykonawcom, jaka wysokość środków finansowych będzie potrzebna na poszczególnych etapach budowy i jak długo będą trwały prace budowlane. Z ich pomocą zdecydowanie łatwiej będzie udowodnić wysokość zobowiązania,
 • protokoły częściowe, robót zanikowych oraz końcowe, które potwierdzają, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zawartymi w umowie warunkami,
 • faktury potwierdzające dokonane płatności,
 • maile oraz wszelka inna korespondencja prowadzona pomiędzy stronami sporu,
 • polubowne wezwania do zapłaty, potwierdzające, że wierzyciel informował dłużnika o zadłużeniu,
 • dokumentacja techniczna budynku potwierdzająca stan techniczny budynku,
 • dziennik budowy ukazujący szczegółowe czynności wykonywane przez wykonawców,
 • opinia biegłego rzeczoznawcy mająca na celu wyjaśnienie niektórych pojęć z zakresu prawa budowlanego,
 • zeznania świadków.

 

Podsumowanie

Podsumowując, dowody w postępowaniu sądowym mają ogromną wartość i przygotowując się do sporu sądowego należy dokonać właściwej ich analizy, aby ocenić które z nich będą dla Państwa korzystne i pomogą udowodnić formułowane twierdzenia.

 

Często wiele dokumentów na pozór wydaje się mało istotne, jednak ostatecznie wraz z odpowiednią argumentacją mogą być niezwykle przydatne w postępowaniu sądowym.

 

W takich zawiłych sprawach budowlanych warto zaufać specjalistom i zgłosić się do naszych Adwokatów i Radców Prawnych, którzy profesjonalnie zajmą się Państwa sprawą. Nasza Kancelaria prawna specjalizuje się w sprawach budowlanych

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *