Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

12-06-2019
/ Rafał Kufieta

Czy warto przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Wielokrotnie w naszej pracy spotykamy się z pytaniami naszych klientów dotyczących najbardziej optymalnych i bezpiecznych pod kątem prawnym form prowadzenia działalności gospodarczej. Zagadnienie to jest niezwykle szerokie, wobec czego w niniejszym artykule skupię się na spółce cywilnej, jej zaletach i wadach oraz o zasadności jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W pierwszej kolejności musimy zdawać sobie sprawę z tego, że spółka cywilna nie posiada swojej własnej podmiotowości prawnej, jest umową cywilną pomiędzy jej wspólnikami, co oznacza, że stroną wszelkich zawieranych z kontrahentami umów, podejmowanych zobowiązań czy chociażby potencjalnym powodem czy pozwanym w postępowaniu sądowym są wyłącznie wspólnicy spółki cywilnej – w zdecydowanej większości spółkę cywilnych są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a nie sama spółka.

 

Ma to bardzo poważne przełożenie na sytuacją osoby będącej wspólnikiem takiej spółki, ponieważ skoro spółka cywilna nie ma swojego majątku, to podmiotem, który odpowiada całym swoim majątkiem za podjęte zobowiązania są tylko i wyłącznie jej wspólnicy. Prowadzenie spółki cywilnej obarczone jest również ryzykiem jej rozwiązania w sytuacji śmierci jednego z jej wspólników, co może jednak zostać odmiennie uregulowane wolą stron w umowie spółki.

 

Niemniej, należy również wspomnieć, że spółka cywilna ma też swoje zalety, które przejawiają się w stronie podatkowej prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy ze wspólników spółki cywilnej rozlicza się bowiem we własnym imieniu z Urzędem Skarbowym z dochodu uzyskiwanego przez spółkę. Nie mamy tutaj zatem do czynienia z tzw. podwójnym opodatkowaniem jak ma to miejsce w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Tym samym taka forma prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na zdecydowanie mniejszy rygor jeśli chodzi o prowadzenie księgowości, znikomą liczbę formalności przy zawieraniu umowy spółki, niższe koszty prowadzenia działalności, a także brak wymogu jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zalecana jest dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej w postaci prowadzenia, np. niewielkiego sklepu, punktu usługowego, czy biznesu rodzinnego, a więc przedsięwzięć gospodarczych na stosunkowo małą skalę.

 

Każda z osób prowadząca kiedykolwiek działalność gospodarczą zdaje sobie sprawę z jednej oczywistej prawdy, a mianowicie takiej, że trzeba się rozwijać celem maksymalizacji zysków i minimalizacji ewentualnych strat. Pomimo zatem, pewnych – widocznych gołym okiem – zalet spółki cywilnej, taka konstrukcja prowadzenia działalności gospodarczej wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, wzrostu renomy spółki, większej liczby kontrahentów oraz generalnie obrotu coraz to większymi sumami pieniędzy, staję się po prostu niewystarczająca, czy wręcz „niebezpieczna” dla finansów jej wspólników.

 

Odpowiedzią na ww. potrzeby może być właśnie przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze względu na to, że taka forma prawna jest bezpieczniejsza dla przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że sp. z o.o. jest samodzielnym podmiotem obrotu gospodarczego, niezależnie od statusu swoich wspólników. Posiadanie przez spółkę z o.o. osobowości prawnej oraz własnego majątku zwalnia wspólników z odpowiedzialności za jej zobowiązania przerzucając ten ciężar na samą spółkę, ewentualnie w dalszej kolejności na członków jej zarządu.

 

Bez wątpienia, zmiana formy prawnej ze spółki cywilnej na kapitałową pozytywnie wpływa na jej postrzeganie w oczach kontrahentów, a także instytucji finansowych – z uwagi mi.in. na jawność dokumentów finansowych spółki pozwalających na łatwiejszą ocenę jej kondycji i wiarygodności finansowej. Sp. z o.o. jest także o wiele bardziej elastyczniejszą formą jeśli chodzi o rozwój działalności i pozyskanie do spółki nowych wspólników, a wraz z nimi dodatkowego kapitału.

 

Przy podjęciu decyzji o przekształceniu pamiętać jednak należy, że odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej nie znika wraz z wpisem do rejestru przekształconej spółki. Przepisy prawne zastrzegają bowiem solidarną odpowiedzialnością wspólników nowo powstałej spółki z o.o. i spółki przez okres 3 lat od dnia przekształcenia za zobowiązania dawnej spółki cywilnej. Ponadto wraz ze zmianą formy prawnej wzrastają koszty działalności wynikające chociażby z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości oraz należy liczyć się z tzw. podwójnym opodatkowaniem, tj. na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej oraz w momencie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki z o.o.

 

Podsumowując, każda z przedstawionych form prowadzenia działalności gospodarczej posiada swoje dobre oraz złe strony i przekształcenie jednej formy w drugą musi być poprzedzona wnikliwą analizą prowadzonej przez siebie działalności. Dlatego też, za każdym razem gdy klient zgłasza się do naszej kancelarii w takiej sprawie, na wstępie staramy się ustalić cele jakie mu przyświecają w zakresie skali prowadzonej lub planowanej działalności, tak aby następnie wybrać rozwiązanie najbardziej dostosowane do jego potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *