Co zrobić jak Komornik zajął konto?

16-11-2019
/ Jerzy Burliński

Co zrobić jak Komornik zajął konto?

Egzekucja z wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym jest jednym z najbardziej popularnych i stosowanych sposobów egzekucji. Przynosi też duża skuteczność.

Od 8 września 2016 r. września zajęcie rachunku bankowego odbywa się w całości za pomocą systemu teleinformatycznego. Rocznie komornicy egzekwują w ten sposób kilka miliardów złotych. Wszystkie rachunki bankowe objęte są tak zwanym systemem OGNIVO do którego dostęp mają organy egzekucyjne i zajęcie poza formą tradycyjną, papierową odbywa się elektronicznie w kilka sekund.

Komornik ma uprawnienia aby zająć konto firmowe dłużnika. Egzekucja z rachunku bankowego może dotyczyć wszystkich typów kont bankowych: firmowych, prywatnych, oszczędnościowych, walutowych oraz wspólnych (małżonków lub spółki cywilnej).

Środki na rachunku bankowym podlegają egzekucji powyżej kwoty wolnej od zajęcia. Jest ona wspólna dla wszystkich banków. Ulega zmianie wraz ze zmianą minimalnej pensji, czyli najniższej krajowej. W 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2250 zł brutto. Zgodnie z przepisami, wysokość kwoty wolnej od zajęcia konta w banku to 75% najniższej krajowej brutto. Oznacza to, że w 2019 roku kwota wolna od komornika na rachunku bankowym wynosi 1687,50 zł. W przypadku gdy środki na rachunku są wyższe bank przekaże Komornikowi każdą kwotę przekraczającą wartość kwoty wolnej od zajęcia. Nie masz na to wpływu, gdyż dzieje się to automatycznie. Można też zostać obciążony opłatą bankową z tytułu zajęcie komorniczego zgodną z aktualnym cennikiem usług i prowizji swojego banku za obsługę tego zajęcia.

Istotne jest, że ani bank, ani Komornik nie badają z jakiego tytułu wpływają środki na rachunek bankowy. W momencie ich zaksięgowania tracą tożsamość, dlatego istotnym jest pilnowanie i reagowanie, gdy Komornik zajmie cały rachunek a kwoty na nim przewyższają kwotę wolną od zajęcia.

Na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego: „Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.”

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego z MOPSu są zwolnione na mocy ustawy, ale jeżeli na Twoje konto wpływają alimenty od męża/żony, to sama identyfikacja po tytule przelewu może okazać się niewystarczająca. Do wypłaty tych środków konieczne będzie zaświadczenie od organu egzekucyjnego. Dlatego każdorazowo należy wnieść o zwolnienie tych środków spod zajęcia lub wnieść o wydanie odpowiedniego zaświadczenia przez Komornika.

Inaczej wygląda sytuacja u przedsiębiorców lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Co do zasady nie ma kwoty wolnej od zajęcia. Przedsiębiorca powinien wnieść o zwolnienie środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników. Wypłata ta jest możliwa po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu (np. umowy o pracę).

Z nietypową sytuacją mamy gdy zajęcia dokonuje się wspólnego rachunku bankowego małżonków. Egzekucję taka reguluje art. 8912 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Małżonek dłużnika może w drodze powództwa wnosić o zwolnienie od egzekucji, jeżeli na rachunku wspólnym małżonków zgromadzono:

– środki, które nie wchodzą do majątku osobistego dłużnika, lub

– środki, które nie pochodzą z pobranego przez dłużnika wynagrodzenia za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

Należy pamiętać również, że na każdym etapie egzekucji służy dłużnikowi skarga na czynności Komornik lub zaniechania podjęcia czynności.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *