CloudToken – międzynarodowe postępowanie

30-04-2020
/ Maciej Grzegorczyk

CloudToken – międzynarodowe postępowanie

FOR ENGLISH CLICK HERE

 

AKTUALIZACJA 11.03.2021 r.

Szanowni Państwo, kontaktujemy po dłuższej przerwie, aby przekazać Państwu, że na początku roku zgłosiła się do nas Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, Wydział III ds. Przestępczości Gospodarczej, która również prowadzi postępowanie w sprawie platformy Cloud Token pod sygn. akt: PO III Ds. 6.2021.

 

Informujemy jednocześnie, że wobec prowadzonego postępowania w Polsce, mogą Państwo otrzymywać wezwania na przesłuchanie w charakterze świadka w niniejszej sprawie. Mamy głęboką nadzieję, że powyższe postępowanie, wspomoże również działania organów zagranicznych. 

 

Jednocześnie w drodze pomocy prawnej, poinformowaliśmy o sprawie Cloud Token poniższe podmioty i uzyskaliśmy od nich odpowiedzi dotyczące niniejszej sprawy:

 

 1. ASIC – Australian Securities and Investments Commission;
 2. Australia’s Federal Prosecution Service;
 3. FSC – Financial Services Commission (Mauritius);
 4. Office of Public Prosecutions Victoria;
 5. U.S. Department of Justice.

 

Zgłoszenie do tych podmiotów miało na celu wspomóc prowadzenie niniejszego postępowania o międzynarodowym charakterze. Na obecnym etapie jednak, a także z uwagi na specyfikę postępowania karnego – korespondencja nie wprowadza wiele nowego do sprawy.

 

Jednocześnie proszę mieć na uwadze, że postępowania tego typu, wiążą się bardzo często z brakiem nowych informacji w sprawie nawet przez kilkanaście miesięcy – m.in. z uwagi na trwający proces przesłuchań, kompletowania dokumentacji, bądź wykonywania innej działalności operacyjnej przez poszczególne organy ścigania.

 

AKTUALIZACJA 22.09.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 15 września br. otrzymaliśmy odpowiedź od Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (z ang. Australian Securities and Investments Commission – ASIC) w sprawie zawiadomienia, które zostało skierowane z tut. kancelarii. Wedle przekazanych informacji ASIC zarejestrował sprawę w swojej bazie oraz będzie ją rozpatrywać w zakresie obowiązującego prawa podlegającego pod nadzór ASIC. Aktualnie organ weryfikuje spółkę CLOUD TECHNOLOGY & INVESTMENTS PTY LTD, a także szczegóły wskazane przez nas w zawiadomieniu, celem ustalenia do jakich naruszeń doszło w tejże sprawie.

 

AKTUALIZACJA 01.09.2020 r.

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do prowadzonego postępowania informujemy, iż z początkiem sierpnia br. zostały zaadresowane fizyczne przesyłki wraz z całą dokumentacją źródłową oraz zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa w sprawie projektu działającego pod nazwą CLOUD TOKEN do organów międzynarodowych. Lista osób pokrzywdzonych trafiła do organów, które będą prowadzić postępowanie ww. sprawie.

 

Jednocześnie kancelaria wskazała właściwe osoby do przesłuchania w przedmiocie niniejszego postępowania. W ostatnim czasie pozyskaliśmy również informację na temat rodziny Sheau Yeah Aai (znany również jako Ronald Aai) oraz możliwych powiązań osobowych lub/oraz kapitałowych. Na etapie wzajemnych rozmów, zwrócimy również uwagę organom prowadzącym niniejsze postępowanie na ten fakt oraz wezwiemy do przesłuchania tych osób.

 

Na obecnym etapie musimy uzbroić się w cierpliwość. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy.

 

AKTUALIZACJA 23.06.2020 r.

Wedle powziętych informacji, a także w nawiązaniu do rozmów z Prokuraturą w Taiwanie z początku bieżącego tygodnia, informujemy iż w dniu 17.06.2020 r. na briefingu medialnym w Tajpej (Taiwan), tajwańska przedstawicielka partii ludowej Ann Kao (高 虹 安) wezwała do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie Cloud Token, wskazując również, że organy ścigania powinny aresztować Ronalda Aai. Wedle powziętych informacji przez kancelarię to właśnie tam przebywają aktualnie osoby decyzyjne w sprawie Cloud Token i to właśnie m.in. do tej Prokuratury (Supreme Prosecutors Office of Taiwan) będzie kierowane zawiadomienie. Ponadto, w przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, a także w przypadku braku odpowiedzi ze strony osób decyzyjnych, zawiadomienie będzie kierowane również do Australian Securities and Investments Commission, Attorney General Chambers of Singapore, Attorney General Chambers of Malaysia, Office of Public Prosecutions Victoria, Office of the Solicitor General of Philippines oraz informacyjnie do US National Central Bureau Interpol, Financial Services Commission FSC House in Mauritius.

 

Jednocześnie na podstawie rozmów z Prokuraturą w Taiwanie, uzyskaliśmy informację, iż na dzień dzisiejszy postępowanie się toczy i jest na etapie przygotowawczym. Ustaliliśmy wspólnie z Prokuraturą, iż lista osób poszkodowanych, wraz z dokumentacją dowodową oraz zawiadomieniem w sprawie Cloud Token trafi do Prokuratury w Taiwanie w lipcu bieżącego roku.

 

Wobec powyższego informujemy iż można zgłaszać się do sprawy do 10 lipca 2020 r. Później lista będzie definitywnie zamknięta, jednak dalej będzie możliwość zgłoszenia w drugiej turze w ramach zawiadomienie uzupełniającego, z tym, że po 10 lipca koszty prowadzenia sprawy będą większe (369 zł brutto) z uwagi na koszt wysyłek międzynarodowych.

 

AKTUALIZACJA 16.06.2020 r.

Z uwagi na licznie prośby, termin na wykonanie zgłoszenia przedłużono do 24.06.

 

AKTUALIZACJA 04.06.2020 r.

W dniu 29.05.2020 r. zakończyliśmy proces kompletowania zawiadomienia (pierwsza wersja) wraz z załącznikami i rozpoczęliśmy proces negocjacji w zakresie kontaktu z osobami decyzyjnymi projektu Cloud Token, w tym przede wszystkim z SHEAU YEAH AAI (występujący również jako RONALD AAI). Przygotowaliśmy pismo przewodnie z informacjami w zakresie prawdopodobnego miejsca pobytu, a także innych osób powiązanych z projektem Cloud Token, wskazując również na możliwe powiązania pomiędzy RONALD’em, a członkami jego rodziny. Przedstawiliśmy możliwość w zakresie zorganizowania spotkania, celem ustalenia warunków spłaty zobowiązań względem Użytkowników. Wskazaliśmy również, iż w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, pełne zawiadomienie zostanie skierowane do odpowiednich organów, w tym m.in.: Australian Securities and Investments Commission, Attorney General Chambers of Singapore, Attorney General Chambers of Malaysia, Office of Public Prosecutions Victoria, Office of the Solicitor General of Philippines, Supreme Prosecutors Office of Taiwan, a także do wiadomości: US National Central Bureau Interpol, Financial Services Commission FSC House in Mauritius.

 

Jednocześnie informujemy, iż załączniki zostały zanonimizowane w taki sposób, aby na etapie polubownym nie było możliwości weryfikacji, który Użytkownik Cloud Token występuje w niniejszym procesie.

 

Zawiadomienie w dalszym ciągu jest uzupełniane na bieżąco, w zakresie nowych zgłoszeń. W przypadku braku kontaktu ze strony osób decyzyjnych w zakresie wysłanej dokumentacji za pośrednictwem ustalonych środków komunikacji na odległość, wysyłka kompletnego zawiadomienia planowana jest najpóźniej na dzień 17 czerwca 2020 r.

 

AKTUALIZACJA 18.05.2020 r.

W dniu 18 maja 2020 r. rozpoczęliśmy proces kompletowania dokumentacji. Dopóki informacja na stronie nie ulegnie zmianie to można zgłaszać się do sprawy, zgodnie z treścią poniższej wiadomości. Jednocześnie informujemy, że od dnia dzisiejszego zgłoszenia NIEKOMPLETNE, niezawierające potwierdzenia opłaty, bądź pełnomocnictwa w JEDNYM mailu, będą odrzucane.

 

Szanowni Państwo,

 

jako kancelaria rozpoczynamy prowadzenie sprawy w zakresie przeprowadzenia międzynarodowej procedury wraz z opracowaniem strategii, celem odzyskania środków z projektu CLOUD TOKEN. Z uwagi na znaczną ilość zapytań, poniżej przedstawiamy aktualny status postępowania, wraz z informacjami w zakresie możliwości przyłączenia się do sprawy.

 

Aktualnie jesteśmy na etapie końcowej weryfikacji projektu, pod kątem legalności w krajach występowania i fizycznej działalności. Weryfikacja materiału dowodowego pozwoliła już na tym etapie ustalić, że:

 1. CloudToken nie informował prawidłowo swoich Użytkowników o ryzyku inwestycyjnym, zgodnie z przepisami międzynarodowymi;
 2. Brak akceptacji regulaminu przez Użytkownika w sposób jednoznaczny;
 3. Brak odpowiednich zgód Użytkownika w zakresie wiedzy o istniejącym ryzyku inwestycyjnym i utraceniu prawa do odstąpienia od umowy;
 4. CloudToken prowadził działalność inwestycyjną bez wymaganego zezwolenia. Występując jako CLOUD TECHNOLOGY & INVESTMENTS PTY LTD z siedzibą w Australii, informował Użytkowników o posiadanym certyfikacie ASIC – uzyskanie takiego certyfikatu następuje poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli (przez CloudToken) bez weryfikacji po stronie australijskiego regulatora. Taka weryfikacja następuje w okresie do 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku o wpis (i tym właśnie jest ten certyfikat – samym wnioskiem o wpis);
 5. Sformułowania w zakresie których były przekazywane informacje do Użytkowników, że CloudToken obraca środkami Użytkowników i obciąża je ryzykiem – działalność inwestycyjna bez zezwolenia;
 6. Błędy oraz braki w regulaminie:
 • Brak weryfikacji Użytkowników;
 • Brak informacji o Usługodawcy wraz z procedurą komunikacji z nim;
 • Błędnie określona pełnoletność Użytkownika;
 • Rozszerzenie odpowiedzialności Użytkownika względem osób trzecich z którymi Usługodawca współpracował;
 • Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy, poprzez wskazanie że usługi nie są do końca bezpieczne, poprzez konstrukcję klauzuli abuzywnej – czyli klauzuli niedozwolonej przez prawo, wobec czego nieważnej;
 • Brak określonych zasadach funkcjonowania w Programie Partnerskim;

 

Po skompletowaniu wszystkich informacji, a także po skompletowaniu załączników oraz listy osób poszkodowanych, kancelaria będzie wykonywać następujące czynności:

 1. Wykonanie tłumaczeń przysięgłych niezbędnej dokumentacji;
 2. Przygotowanie wniosku do służb międzynarodowych (w tym INTERPOL oraz Prokuratura w zakresie właściwości wedle siedziby podmiotu oraz właścicieli – prywatnie);
 3. Próba polubownego rozwiązania sprawy;
 4. Kontakt oraz współpraca z służbami międzynarodowymi w przypadku braku porozumienia, w tym kontakt z regulatorem na Mauritiusie, który ostrzegał już w 2019 przed CloudToken. 

 

W przypadku chęci przyłączenia się do sprawy, poniżej przedstawiamy skróconą procedurę (bez nadmiernych formalizmów) w zakresie zgłoszenia się do sprawy. Jedynym pisemnym dokumentem będzie pełnomocnictwo, które będziemy potrzebowali otrzymać podpisane w załączeniu. Poniżej procedura pełnego zgłoszenia:

 

1. Całość dokumentów wysyłają Państwo na adres mailowy: khg-cloud@khg.pl

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania to proszę je zadawać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną:  maciej.grzegorczyk@khg.pl oraz dawid.jacoszek@khg.pl (wysłane do jednej oraz drugiej osoby w jednej wiadomości e-mail). Proszę NIE WYSYŁAĆ na te adresy zgłoszeń. 

 

2. WPŁATA: Proszę o wpłatę równowartości kwoty: 369 zł brutto (zgodnie z aktualizacją z dnia 23.06.2020 r.)

 

TYTUŁ: usługa prawna – CLOUD TOKEN / TWOJE IMIĘ I NAZWISKO
ADRESAT: KHG
NUMERY RACHUNKÓW:

PLN – IBAN – PL 91194010763146569600000000,
USD – IBAN – PL 84194010763183495500000000; Kod Swift AGRIPLPR
EUR – IBAN – PL 81194010763185128400000000; Kod Swift AGRIPLPR

 

4. DOKUMENTY (OPCJONALNIE): Proszę w miarę możliwości zgromadzić dokumenty dowodowe (potwierdzenia przelewów, screeny z transferu środków, screeny z aplikacji) – jeśli nie mają Państwo dokumentacji to również można zgłosić się do sprawy;

 

5. UMOWA: Umowę będzie stanowić PEŁNOMOCNICTWO wraz ze zgłoszeniem zgodnie z procedurą. Pełnomocnictwo dostępne jest TUTAJNależy je wydrukować i podpisać;

 

6. ZGŁOSZENIE: Zgłoszenie będzie stanowić wypełniony dokument dostępny TUTAJ.

 

7. KOMPLETNE zgłoszenie wysłane mailowo MUSI zawierać:

 

TYTUŁ: Zgłoszenie do sprawy CLOUD TOKEN / IMIĘ I NAZWISKO

 

 • Podpisane pełnomocnictwo;
 • Potwierdzenie opłaty;
 • Dokumentację dot. projektu (dowody w sprawie) spakowane w formacie ZIP;
 • Wypełnione zgłoszenie do sprawy (nie musi być podpisane, wystarczy wypełnione w formacie .doc);

 

Najcześciej pojawiające się pytania wraz odpowiedziami:

 

1. Do kiedy można się zgłaszać? 

Zasadniczo termin to 18 maj 2020 roku. Po tej dacie też będzie można, ale jak już wyślemy dokumentację do Prokuratury oraz Interpolu to będziemy musieli złożyć dodatkowe zawiadomienie uzupełniające, a to generuje dodatkową pracę i dodatkowy czas po stronie organów, które będą zajmować się sprawą.

 

2. Jakie będą koszty prowadzenia sprawy? 

Występuje jednorazowy koszt 246 zł brutto. W przypadku odzyskania środków pobieramy prowizję 7,5% brutto od odzyskanych środków. Nie pobieramy od Państwa żadnego dodatkowego wynagrodzenia w trakcie sprawy. Wszelkie nasze rozmowy z organami międzynarodowymi, korespondencja, dodatkowe pisma – wszystko wykonujemy w kwocie 246,00 zł brutto.

 

3. Dlaczego muszę podać tyle danych?

Z powodu regulacji AML, a także z uwagi na specyfikację zawiadomienia oraz komunikacji z organami międzynarodowymi. Organy międzynarodowe nie odbierają anonimowych zawiadomień o przestępstwie lub w sprawie danego podmiotu. Musimy wykazać szczegółowe informacje w zakresie osób uczestniczących w projekcie.

 

4. Dlaczego w pełnomocnictwie jest zapis „do wszelkiego innego rodzaju postepowań”? 

Chcemy uniknąć sytuacji gdy nagle będziemy musieli prosić o pełnomocnictwo do innego organu, od każdego poszkodowanego z osobna. Jeśli w drodze prowadzonego postępowania będziemy kontaktować się z innymi organami, to możemy to wykonać na podstawie niniejszego pełnomocnictwa, bez konieczności uzupełnienia o konkretną nazwę organu.

 

5. Czy będę przesłuchiwany w tej sprawie? 

Na etapie postępowania międzynarodowego, osoby występujące jako poszkodowani będą reprezentowani przez kancelarię w ramach korespondencji z Interpolem i Prokuraturą w Australii (to na tym etapie dwa główne podmioty). Wobec powyższego nie będzie na tym etapie przesłuchań indywidualnych w Polsce. Takie przesłuchanie być może będzie konieczne lub wskazane w przyszłości, w momencie kiedy organy międzynarodowe będą wyjaśniać sprawę.

 

6. Czy mogę nie korzystać z usług tylko złożyć samodzielnie zawiadomienie lub przez inną kancelarię?

Tak, oczywiście. Nie ma żadnego przymusu na korzystanie z naszych usług. Jestem jednak przekonany, że jedno spójne zawiadomienie będzie miało “większą moc” z praktycznego punktu widzenia. Ponadto uważam, że jakakolwiek kancelaria będzie chciała wynagrodzenia znacznie większe niż to, które my zaproponowaliśmy.Ponadto jeśli będzie kilka zgłoszeń od pojedynczych osób, to sprawa znacząca się wydłuży (inne sygnatury, konieczność złączenia sprawy);

 

7. Co należy wpisać we wpłatach? 

Kwotę podstawową (kapitał) wpłacony do projektu.

 

8. Jak ustalić jaki jest przedmiot wartości sporu (ile jestem stratny)? 

Proszę stosować prostą matematykę. Kwota wpłaty minus kwota wypłaty (istotne jest to co zostało wpłacone, a co zostało wypłacone).

 

9. Co z naliczeniami? 

Polubownie napewno nie uda się odzyskać naliczeń. Tak jest zazwyczaj w tego typu projektach. W przypadku sprawy sądowej i konieczności doprowadzenia jej do końca na pewno też okaże się, że środków pewnie aż tyle nie ma, aby pokryć również naliczenia. Co więcej, organy będą miały trudne zadanie biorąc pod uwagę konieczność weryfikowania i ustalania wartości naliczeń.  Bazując na dotychczasowym doświadczeniu – stosujemy prostą i zrozumiałą matematykę.

 

10. Czy osoby z zagranicy mogą się zgłaszać? 

Tak, oczywiście.

 

11. Kiedy można się spodziewać reakcji organów międzynarodowych? 

Proszę uzbroić się w cierpliwość. Nie spodziewamy się informacji zwrotnej przed końcem trzeciego kwartału bieżącego roku. Niestety nie mamy narzędzi, aby to przyśpieszyć. Istotnym jest jednak przygotowanie rzetelnego zawiadomienia, wraz z niezbędną dokumentacją i opisem, tak aby organy miały możliwość zrozumienia specyfiki projektu.

 

12. Czy da się na chwilę obecną polubownie odzyskać środki? 

Aktualnie nie mamy informacji oraz kontaktu z osobami decyzyjnymi, pomimo weryfikacji projektu a także po próbach nawiązania kontaktu. Obecnie nie widzimy dużej szansy na rozwiązanie sporu polubownie.

 

13. Czy da się odzyskać środki indywidualnie? 

Mogą zgłosić Państwo samodzielnie zawiadomienia, aczkolwiek tak jak zostało to wskazane, im więcej spraw o innych sygnaturach w tej samej sprawie, tym czas reakcji organu się wydłuży. Jeśli chodzi natomiast o indywidualne odzyskanie środków na drodze polubownej to w ocenie kancelarii sprawa jest zamknięta, niezależnie czy indywidualnie, w małej grupie czy w dużej grupie.

 

14. Jaki jest aktualnie plan na sprawę? 

Zarys planu jest przedstawiony powyżej. O szczegółach na tym etapie nie będziemy informować, z uwagi na to że stanowi to po części nasze know-how, ale również nie chcemy “odkrywać wszystkich kart” przed właścicielami i osobami decyzyjnymi. Uważamy, że cała koncepcja powinna skłonić osoby decyzyjne do ostatecznego porozumienia, aby Użytkownicy mieli możliwość odzyskania zainwestowanych środków.

 

15. Dlaczego kierujemy zawiadomienie do organów międzynarodowych?

Ze względu na specyfikę oraz rozmiar projektu, a także ogromny udział kapitału zagranicznego (przeciwnie niż np. w sprawie Omegi).

 

16. Dlaczego nie jest wykonywany pozew zbiorowy w Polsce? 

Pozwy zbiorowe są dobre w przypadku gdy wiemy dokładnie przeciwko komu chcemy go wnieść i wszyscy mają zbliżoną sytuację faktyczną, a także sytuacja finansowa podmiotu jest stabilna. Tutaj sprawy są różne, różni właściciele, podmiot zagraniczny, brak fizycznej obecności w Polsce, różni liderzy, sposoby wpłat oraz wypłat.

 

17. Czy kancelaria rozważa prowadzenie sprawy we współpracy z organami polskimi?

Jeśli w toku postępowania międzynarodowego, sytuacja się wyklaruje, to nie wykluczamy możliwości złożenia powództw cywilnych a także karnych we współpracy z Prokuraturą Okręgową, jednak na chwilę obecną uważamy, że takie rozwiązanie jest bezcelowe w tej sprawie.

 

18. Przeciwko komu zawiadomienie ma być składane? 

W pierwszej kolejności kierujemy zawiadomienie w sprawie. Organy mają wyjaśnić całą sprawę na podstawie stanu faktycznego oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Ponadto w dalszej części uzasadnienia będziemy wskazywać również osoby prywatnie, występujące w ramach właścicieli i osób decyzyjnych w projekcie.

 

19. Czy liderzy będą wzywani na świadków lub będą uczestniczyć w procesie? 

Na tym etapie postępowania międzynarodowego nie.

 

20. Czy liderzy w ogóle są odpowiedzialni? 

To zależy od tego co dokładnie zrobili. Odpowiedzialność karna dotyczy winy – ktoś musi faktycznie popełnić przestępstwo. Odpowiedzialność cywilna może być kontraktowa albo deliktowa. Kontraktowej odpowiedzialności nie zrobimy, gdyż umowę mieli Państwo z firmą Cloud Token. Deliktowa odpowiedzialność na chwilę obecną jest natomiast uzależniona od ustaleń organów międzynarodowych.

 

21. Ja bym jednak chciał pozwać lidera, mogę to zrobić? 

Tak, jeśli chcą Państwo otworzyć sprawę cywilną to można pozwać danego lidera. Naszym zdaniem jednak taki proces na obecnym etapie jest bardzo ryzykowny. Z uwagi na specyfikę działania aplikacji, lider będzie się bronić mówiąc, że nie miał wglądu w kod źródłowy aplikacji i tym samym nie mógł zweryfikować czy dane naliczenia oraz arbitraż był możliwy do wykonania.

 

22. Czy nie możemy się umówić tylko na success fee?

Nie, kodeks etyki radcowskiej jak i adwokackiej bezpośrednio uniemożliwia prowadzenie sprawy wyłączenie opartych na prowizję. Ponadto proszę zwrócić uwagę, że kwota 246,00 zł jest kwotą niewielką, która umożliwia Państwu uzyskiwanie bieżących informacji oraz opiekę nad sprawą przez cały proces postępowania.

 

23. Czy samo złożenie zawiadomienie jest płatne pod względem opłat sądowych lub skarbowych?

Nie, nie ma żadnej dodatkowej opłaty, również nie ma opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

 

24. Jaka jest szansa na odzyskanie środków? 

Na tym etapie kancelaria nie jest w stanie ustalić procentowej wartości w zakresie możliwości odzyskania środków pieniężnych. Powiem jednak, że w obecnej sytuacji pozostają 3 rozwiązania: albo wdawać się w drogie postępowania cywilne (nie zbiorowe, a pojedyncze) lub pogodzenie się ze stratą środków pieniężnych lub prowadzenie sprawy na drodze postępowań międzynarodowych – to coś więcej niż Prokuratura. Interpol ma o wiele szersze możliwości w zakresie dyspozycji i narzędzi do prowadzenia tego typu spraw niż każdy organ w Polsce. Interpol z sukcesem zamykał wiele tzw. mieszarek BTC, które pozwalały na wymieszanie środków. Co więcej, w tego typu projektach nie było wskazanych żadnych osób decyzyjnych czy też operatorów lub usługodawców, a serwery często było zlokalizowane w rajach podatkowych – a pomimo tego, Interpol doprowadził do zamknięcia kilkunastu tego typu portali.

 

25. Czy jako Radca Prawny uczestniczyłem już w innych tego typu projektach? 

Tak, znam specyfikę działania tego typu projektów zarówno z jednej strony (od strony firmy), jak i od strony pokrzywdzonych.

 

26. Czy jeśli miałem na siebie 5 kont to muszę robić 5 opłat?

Nie, w takim przypadku wystarczy jedno zgłoszenie zawierające te 5 kont w ramach JEDNEJ opłaty.

 

27. Czy mogę połączyć konto moje i kolegi, czyli zgłosić konto kolegi jako swoje?

My tego nie zweryfikujemy, ale jeśli na etapie sprawdzania sprawy wyjdzie, że coś takiego miało miejsce, to wówczas taka osoba może mieć problemy z tytułu złożenia fałszywego zawiadomienie, gdy nie ona była osobą poszkodowaną z drugiego konta. Proszę tego nie robić dla własnego bezpieczeństwa. Każda osoba robi zgłoszenia we własnym imieniu. Koszt jest tak skalkulowany aby każdego było na to stać i nam jednocześnie pokryło koszty administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *