Umowa z projektantem i nadzorem autorskim

Umowa z projektantem może dotyczyć zarówno opracowań projektowych – projektu budowlanego, projektu wykonawczego, jak i kwestii nadzoru autorskiego. Umowa taka powinna być zawierana z podmiotem, który dysponuje nie tylko stosowną wiedzą i doświadczeniem, ale także wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

Umowa z projektantem i nadzorem autorskim

Jeżeli umowa zawierana jest ze spółką świadczącą usługi projektowe, wówczas to spółka powinna angażować osoby fizyczne, które posiadają stosowne uprawnienia budowlane i legitymują się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Czynności nadzoru budowlanego, w tym nadzoru autorskiego, są czynnościami procesu inwestycyjnego i wymagają pisemnego postępowania – począwszy od solidnie sformułowanej umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, uzupełniające szkice aż do podpisu pod oświadczeniem kończącym budowę.

W celu zawarcia umowy należy podjąć następujące czynności:

I. Etap wstępny:

  • Sprawdzić czy osoba, z którą zawierana jest umowa posiada odpowiednie uprawnienia i legitymuje się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
  • Ustalić oraz opisać ryzyka– prawne, finansowe oraz faktyczne
  • Ustalić zakres umowy, w tym szczegółowy zakres praw i obowiązków stron, głównie pod kątem odpowiedzialności za wadliwe wykonanie robót, roboty zamienne i dodatkowe, opóźnienia w wykonaniu umowy;
  • Przeanalizować obowiązujące przepisy prawa celem sformułowania właściwych i zgodnych z prawem postanowień umowy.
  • Przeprowadzić ewentualną wizję lokalną/oględziny miejsca, w którym ma być wybudowany projektowany obiekt. Pozwoli to na zauważenie zdecydowanie większej ilości problemów, których nie zauważylibyśmy podczas pisania umowy w sposób formalny, oderwany od rzeczywistego miejsca jej wykonania.

II. Etap negocjacji i zawarcia umowy

  • Przygotować umowę o usługi projektowe. Pamiętajmy że dobra umowa zawsze jest tworzona od podstaw i jest „szyta na miarę”. Obecnie wzory umów o prace projektowe są dostępne w Internecie, aczkolwiek zawsze lepiej jest skorzystać z pomocy kancelarii chociażby z tego względu, że w większości wzorów umów nie sprecyzowano zapisów dotyczących np. rękojmi oraz gwarancji oraz wiele wzorów zawiera również wadliwe zapisy dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego, udzielenia licencji lub przeniesienia majątkowych praw autorskich, praw zależnych (przeróbek) itd.
  • Przeprowadzić negocjacjez drugą stroną – zawsze polecamy negocjacje bezpośrednie z udziałem prawników po obu stronach, co pozwoli na sprawne wprowadzenie zmian i modyfikacji zgodnych z prawem, a jednocześnie satysfakcjonujących obie strony (choć zawsze dążymy do tego, aby to nasz Klient był lepiej zabezpieczony).
  • Przygotować umowę o nadzór autorski.Umowa ta, jako niezależna, powinna być zawarta oddzielnie od umowy o usługi projektowe. Umowa ta zawierana jest w formie zlecenia. Nadzór autorski może być włączony do umowy o prace projektowe, pod warunkiem wyraźnego rozdzielenia usług w zakresie nadzoru autorskiego od dzieła, jakim jest projekt w ramach umowy projektowej.
  • Sfinalizować umowę. Spotkanie z Klientem przed podpisaniem umowy z projektantem, dopracowanie szczegółów, nanoszenie ewentualnych poprawek na umowę.

III. Etap wykonywania umowy

  • Należy dopilnować, aby obowiązki drugiej strony były wykonywane w sposób prawidłowy– jeśli jesteśmy projektantem, podstawowym obowiązkiem drugiej strony jest zapłata wynagrodzenia oraz korzystanie z projektu w sposób opisany w umowie, w szczególności w zakresie pól eksploatacji. W przypadku, gdy jesteśmy zamawiającym, najistotniejszą kwestią jest prawidłowość wykonania projektu. Należy pamiętać, aby w przypadku błędów projektowych niezwłocznie je zgłaszać projektantowi celem usunięcia w szczególności w formie projektów zastępczych.
Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.