Umowa z inspektorem nadzoru

Wykonywanie prac budowlanych wymaga utworzenia odpowiednich struktur organizacyjnych w postaci pracowników wykonujących stosowne prace. Jednym ze stanowisk, które jest niezbędne do zapewnienia prawidłowości prowadzonych prac jest inspektor nadzoru inwestorskiego.

Umowa z inspektorem nadzoru

Umowę z inspektorem nadzoru podpisuje inwestor. Umowa taka powinna zawierać co najmniej oznaczenie inwestycji, na której inspektor nadzoru ma pełnić funkcję oraz zakres jego obowiązków. Ustawa prawo budowlane w swojej treści wskazuje obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru, jednakże umowa może w części odmiennie regulować dane rozwiązania. Kolejny istotny zapis, to wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz sposób jej zapłaty. Ważnym elementem przy zawieraniu takiej umowy jest przedłożenie do niej pozwolenia na budowę oraz projektu, z którymi inspektor nadzoru powinien się zapoznać przed podpisaniem umowy.

Dla osób zatrudniających inspektora nadzoru najważniejsze jest zweryfikowanie uprawnień osoby kandydata na to stanowisko. Każdy inspektor nadzoru musi posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz być członkiem Okręgowej Izby Budownictwa. Ponadto musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  W przypadku braku lub błędnej weryfikacji może się okazać, że za powstałą na budowie szkodę będzie odpowiadał pracownik zajmujący stanowisko inspektora nadzoru swoim prywatnym majątkiem a nie ubezpieczyciel. Różnica jest ogromna. Ubezpieczyciel co do zasady jest zawsze wypłacalny, a osoba prywatna może nie mieć żadnego majątku.

Kancelaria tworząc umowę o objęcie stanowiska inspektora nadzoru będzie potrzebowała przede wszystkim danych obu stron umowy, dokumentów pozwolenia na budowę, projektu budowlanego, przewidywanego zakresu pracy inspektora nadzoru.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z  10;
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Warto pamiętać, że w obowiązującym w Polsce systemie prawnym strony mają swobodę zawierania umów, zatem wiele regulowań prawnych zawartych w umowach nie będzie miało bezpośredniej podstawy w przepisach konkretnych ustaw. Przykładem takich zapisów jest odpowiedzialność inspektora nadzoru za terminową realizację inwestycji zgodnie z umową łączącą inwestora z generalnym wykonawcą. Taki zapis ma doniosłe skutki, albowiem znaczącą rozszerza odpowiedzialność inspektora a tym samym daje większe możliwości inwestorowi dochodzenia swoich roszczeń.

Kolejnym przykładem jest zawarcie w umowie zapisu wyłączającego możliwość reprezentacji na budowie w tym do zawierania umów na roboty dodatkowe. Brak takie zapisu może być z jednej strony pułapką dla inspektora jak również np. generalnego wykonawcy, a drugiej strony może stanowić znaczące rozszerzenie kompetencji inspektora tym samym zwiększając jego odpowiedzialność.

W zależności od strony, którą reprezentujemy dobieramy takie zapisy umowy, aby chronić naszego klienta tak bardzo jak tylko to jest możliwe. Jak pokazują powyższe przykłady samo przeczytanie ustaw, w tym prawo budowlane, a następnie skopiowanie stosownych zapisów, nie pozwala na pełne zabezpieczenie swoich interesów. Pamiętaj, że błąd w umowie może kosztować bardzo dużo, dlatego niech to profesjonalista zadba o jej przygotowanie.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.