Umowa o roboty budowlane

Specjalizujemy się w prawie budowlanym, dlatego propozycje rozwiązań zawsze będą uwzględniały realne możliwości branży budowlanej, które mogą istnieć w praktyce, a nie tylko w teorii.

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jako najważniejszy dokument procesu budowlanego, bywa traktowany jako pewne ramy współpracy Stron, które mimo wszystko w jego trakcie bywają jeszcze często negocjowane i zmieniane – zwłaszcza gdy wskazana umowa jest nieprecyzyjna i nie rozwiązuje wszystkich aspektów inwestycji. Wedle regulacji kodeksowej: „Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia” (art. 647 k.c.). W ramach takiej definicji legalnej może się wydawać, że określenie jest tak ogólne, aby swym zasięgiem objąć praktycznie wszelkie tego typu roboty.

Często niestety błędnie, strony procesu budowlanego i zawierają umowy bez konsultacji, co w efekcie końcowym (bądź w trakcie budowy) rodzi dodatkowe spory na etapie wykonawstwa bądź odbioru, czy też przeglądów gwarancyjnych. Te problemy w zdecydowanej większości można rozwiązać, a co istotne – przygotować umowę, aby chroniła Twoje interesy. Umowa o roboty budowlane nie ma sztywnego wzoru, możemy w granicach prawa sprawić, żeby w razie sporu, dokonywana interpretacja była zgodna z interesami reprezentowanej strony.

W ramach przygotowywania i analizy umów o roboty budowlane:

  • przygotowujemy raporty gospodarcze o przeciwnikach, w celu ustalenia czy zawierana umowa o roboty budowlane prawdopodobnie będzie mogła być zrealizowana,
  • wskazujemy jakie dokumenty będą niezbędne do przygotowania do umowy o roboty budowlane, w tym do uwzględnienia w zakresie załączników,
  • ustalamy dokładnie zakres robót, aby wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy,
  • przygotowujemy model ustalenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane jak i gwarancji, aby wykonawca faktycznie doprowadził proces do końca,
  • zwracamy szczególną uwagę na warunki odstąpienia od umowy i kwestie dotyczące karumownych, dla zapewnienia jasnych i precyzyjnych zasad w tym zakresie,
  • konsultujemy i wskazujemy ewentualne przeszkody, jeśli dostarczone przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonawstwu,
  • wiemy, że nawet najlepsze umowy nie zagwarantują dokonania odbioru, dlatego ustalamy ich konkretne warunki wraz z terminami, wzorami protokołów zdawczo-odbiorczych, jak i uczestniczymy w tym czynnościach.

Zdajemy sobie sprawę, że zamierzeniem procesu budowlanego jest doprowadzenie inwestycji do końca, tak aby wszystkie strony osiągnęły swoje cele. Naszym zadaniem jest zapewnienie Twojego bezpieczeństwa i wszelkie pomysły, sugestie jak i informacje mają wyłącznie na celu jak najlepsze wsparcie dla przedsiębiorstwa. Specjalizujemy się w prawie budowlanym, dlatego propozycje rozwiązań zawsze będą uwzględniały realne możliwości branży budowlanej, które mogą istnieć w praktyce, a nie tylko w teorii.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.