Roboty dodatkowe/zamienne

Zarówno inwestorzy, generalni wykonawcy oraz ich podwykonawcy mają zwykle nadzieję na szybkie i sprawne zrealizowanie procesu budowlanego. W trakcie wykonywanych prac często jednak okazuje się że praktyka jest inna, niż pierwotne założenia projektowe i zachodzi konieczność zmiany lub wykonania prac dodatkowych, nieujętych w zatwierdzonym kosztorysie.

Radca prawny / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Roboty dodatkowe/zamienne

W takich wypadkach zazwyczaj górę bierze mylne przekonanie, iż ewentualne problemy będą rozwiązywane na bieżąco w drodze ustnego porozumienia („wszyscy jesteśmy przecież ludźmi” – argumentują nasi klienci zdziwieni gdy ostatecznie sprawa trafia do sądu).

Należy jednak pamiętać, że umowy zawierane są na złe czasy. Kiedy realizacja idzie po myśli wszystkich zainteresowanych nikt o nich nie pamięta. Umowę wyciąga się z szuflady kiedy strony umowy, mają sprzeczne interesy. Wygrywa ten kto przewidział sytuację i się zabezpieczył odpowiednim zapisem w dokumencie.

Przygotowanie właściwej umowy jest zazwyczaj najkorzystniejszą formą, gdyż pociąga za sobą stosunkowo niewielki koszt, chroniąc przed znacznymi wydatkami na późniejszym etapie realizacji projektu, a przede wszystkim może spowodować olbrzymią oszczędność czasu.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne

Kodeks cywilny nie reguluje kwestii wynagrodzenia za roboty budowlane, w związku z czym przyjmuje się, że w tym zakresie należy stosować przepisy dotyczące zasad wynagradzania z tytułu wykonania dzieła. Zgodnie z nimi możliwość wynagrodzenia za roboty dodatkowe, czyli prac, których wykonanie nie zostało przewidziane na etapie zawierania umowy, ale których konieczność wyszła na jaw później, jest uzależniona od tego w jaki sposób strony ustaliły wynagrodzenie zasadnicze za wykonanie robót. Jako Kancelaria Prawna KHG we wrocławiu najczęściej spotykamy się z problemem robót dodatkowych/zamiennych gdy specyfikacja umowy nie została skonkretyzowana. Nasi adwokaci i radcowie prawni w sądach walczą o to, aby wykonawcy uzyskali zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały wykonane, a które były pracami wykraczającymi poza zakres umowy.

Ponadto również takie pojęcia jak materiały i roboty zamienne w prawie zamówień publicznych nie zostały przez ustawodawcę zdefiniowane.

Przyjmuje się jednak, że o robotach lub materiałach zamiennych w zamówieniach publicznych mówimy wtedy, gdy pomiędzy opracowaniem projektu a jego realizacją strony zgodnie postanowią o zastosowaniu innej metody (techniki) wykonania prac (roboty zamienne) lub zdecydują się na zastosowanie innych materiałów (materiały zamienne). Pożądaną sytuacją jest uwzględnienie możliwości wystąpienia robót zamiennych lub zastosowania materiałów zamiennych już w umowie.

W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę, by umowa przewidywała zarówno przesłanki warunkujące wystąpienie robót i zastosowanie nowych materiałów, jak i tryb uzgadniania zmian.

W wielu przypadkach stronom nie udaje się ustalić satysfakcjonującego porozumienia na etapie przedsądowym. Do stosunkowo „szczęśliwych” sytuacji należą te, w których proces budowy ukończono, a sporna pozostaje kwestia wykonania lub rozliczenia robót dodatkowych. Niestety bywa i tak, że przedmiotowe kwestie stają się zarzewiem bardziej poważnych sporów, lub uniemożliwiają ze względów technologicznych kontynuowanie zleconych robót budowlanych. Zazwyczaj kończy się to odstąpieniem od umowy. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy jest jednak dopiero pierwszym krokiem na drodze do całkowitego rozwiązania konfliktu.

Kancelaria oferuje usługę polegającą na kompleksowym doradztwie w zakresie tworzenia oraz analizowania umów, czy też wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub zamienne, z dbałością o należyty interes prawny naszego Klienta. Ponadto od wielu lat prowadzimy sprawy sądowe związane z robotami budowlanymi, pogłębiając przy tym nasze doświadczenie. Mamy za sobą ponad setki indywidualnych ocen dotyczących wydanych w procesie opinii.