Odpowiedzialność karna w prawie budowlanym

Kancelaria prowadzi dla swoich klientów sprawy przed sądami karnymi oraz cywilnymi oraz postępowania dyscyplinarne.

Odpowiedzialność karna w prawie budowlanym

W skrajnych przypadkach plac budowy ale też biuro projektowe może być „miejscem zbrodni”.

Najpopularniejsze przestępstwa budowlane:

 • katastrofa budowlana,
 • nie stosowanie się do nakazu rozbiórki,
 • budowanie bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia,
 • prowadzenie prac w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
 • wadliwe utrzymanie obiektu budowlanego, nie zapewnianie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu budowlanego
 • wykonywanie robot budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu

Odpowiedzialności karnej mogą między innymi podlegać:

 • inwestor,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • inspektor nadzoru budowlanego
 • poszczególny pracownik pracujący w związku taką budową.

Wszystkie prowadzone przez kancelarię czynności są najwyższym poziomie profesjonalizmu, dlatego też przy wykonywaniu zadań z zakresu odpowiedzialności karnej na budowie pracownik kancelarii zapozna się z umową, aneksami, załącznikami, dziennikiem budowy,  projektem inwestycji. Często niezbędne jest udanie się na teren budowy. Będzie musiał on skonsultować się z rzeczoznawcami budowalnymi, ustalić stan faktyczny na podstawie którego będzie mógł ustalić stosowny stan prawny. Bardzo ważne jest zbadanie orzecznictwa i zaplanowanie strategii postępowania w toku całej sprawy.

Każde postępowanie, co do zasady,  będzie zaczynało się od próby polubownego zakończenia danego sporu. W tym celu Kancelaria organizować będzie niezbędne spotkania mediacyjne, negocjacyjne, podczas których będzie można ustalić treść ewentualnego porozumienia.

Kiedy nie ma możliwości zakończenia sporu w sposób ugodowy, to niezbędnym staje się wystąpienie na drogę sądową. W zależności od przedmiotu sporu sprawa może dotyczyć sfery karnej lub cywilnej albo obu ich jednocześnie.

Kancelaria prowadzi dla swoich klientów sprawy przed sądami karnymi oraz cywilnymi oraz postępowania dyscyplinarne.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.