Mediacje

Mediatorzy Kancelarii zajmują się prowadzeniem mediacji gospodarczych oraz cywilnych we wszelkiego rodzaju sporach. Nasze bogate doświadczenie oraz umiejętność dobrania odpowiednich strategii i technik z zakresu negocjacji, mediacji i komunikacji gwarantuje rzetelne przeprowadzenie postępowania mediacyjnego.

Mediacje

Spory między przedsiębiorcami są nieodłącznym elementem współpracy gospodarczej. Nie sposób uniknąć konfliktów z partnerami biznesowymi. Istnieje jednak szansa na to, aby spory te nie były tak czasochłonne i nie generowały znacznych kosztów. Dzięki mediacji partnerzy biznesowi, którzy popadli w konflikt mogą rozwiązać spór oraz zachować dotychczasowe relacje.

Mediacje gospodarcze, można prowadzić we wszystkich sprawach gospodarczych, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne:

 • negocjowanie warunków umów pomiędzy stronami;
 • spory związane z dochodzeniem zapłaty od kontrahentów;
 • spory wynikłe w trakcie realizacji inwestycji budowlanych;
 • spory przy realizacji umów handlowych;
 • spory o naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych;
 • spory wewnątrz kadry zarządzającej;
 • spory związane z roszczeniami wspólników i akcjonariuszy;
 • spory w postępowaniu upadłościowym i naprawczym;
 • oraz inne spory związane z prowadzoną aktywnością biznesową.

Warto rozważyć zamieszczenie w umowie z partnerem gospodarczym tzw. klauzuli mediacyjnej, co pozwoli w sytuacji zaistnienia sporu na tle wykonywania umowy zwrócić się do mediatora o pomoc w rozwiązaniu konfliktu.

Mediacja cywilne dążą natomiast do ugodowego rozwiązania konfliktu, satysfakcjonującego dla obydwóch stron, w drodze dobrowolnych negocjacji. Co istotne, o samym fakcie prowadzenia postępowania mediacyjnego wiedzą jedynie jego uczestnicy, co pozwala uniknąć niepotrzebnego rozgłosu i negatywnego wpływu takich informacji na wizerunek i reputację zarówno przedsiębiorców jak i osób fizycznych.

Mediacje cywilne, można prowadzić we wszystkich sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne:

 • spory związane z własnością i innymi prawami do nieruchomości;
 • spory związane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości lub podziałem nieruchomości wspólnej do korzystania (tzw. podział quad usum);
 • spory o ustanowienie, wykonywanie czy zniesienie służebności;
 • spory graniczne – immisje, naruszenie posiadania i inne konflikty sąsiedzkie i inne;
 • spory związane ze spadkiem;
 • spory związane ze spadkiem;
 • sprawy o dział spadku;
 • spory dotyczące testamentu;
 • spory o zachowek i inne;
 • inne spory cywilnoprawne;
 • spory powstałe na tle wykonywania różnego rodzaju umów cywilnoprawnych – umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy deweloperskie itd.;
 • spory o podział majątku wspólnego po rozwodzie;
 • spory z ubezpieczycielem o wypłatę odszkodowania;
 • spory z zakresu prawa pracy;
 • spory o odszkodowanie lub zadośćuczynienie (w tym wypadki komunikacyjne, błędy medyczne i inne);
 • spory o zapłatę;
 • oraz wszelkie inne spory cywilnoprawne.

Doświadczenie Kancelarii w prowadzeniu mediacji zmierzających do zawarcia ugody i wygaszenia konfliktu pozwala na wypracowanie porozumienia o treści akceptowalnej dla wszystkich uczestników, dzięki czemu spór zostaje rozwiązany, a strony mają szansę na zachowanie dotychczasowych wzajemnych relacji.

Mediacje prowadzone w Kancelarii odbywają się w sesjach wspólnych albo na indywidualnych spotkaniach – oddzielnie na osobności z każdą ze stron. Możliwe jest również zorganizowanie spotkania, czy też rozmowy w formie online lub telefoniczne.