Kary umowne

Zarówno inwestorzy, generalni wykonawcy oraz ich podwykonawcy mają zwykle nadzieję na szybkie i sprawne zrealizowanie inwestycji. W trakcie wykonywanych prac często jednak okazuje się że praktyka jest inna, a wykonawcom oraz ich podwykonawcom, którym nie udało się prawidłowo ocenić szans na realizację harmonogramu prac na budowie i popadli w opóźnienie bądź zwłokę - grożą kary umowne.

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner KHG Hupajło Grzegorczyk i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa

Kancelaria prowadząca sprawy dot. budowlanych kar umownych


Kary umowne

Przede wszystkim, dla powstania obowiązku zapłaty kary umownej niezbędne jest istnienie skutecznego postanowienia umownego przewidującego obowiązek zapłaty, a także niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Ponadto niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania musi jednocześnie stanowić okoliczność, za którą wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Jako Kancelaria Prawna KHG we wrocławiu negocjujemy kwestię kar umownych już na etapie ich zawierania. Jeśli jednak doszło do sporu to nasi adwokaci i radcowie prawni mają doświadczenie w dochodzeniu zapłaty kary umownej jak i ich zwalczaniu. Trzeba bowiem pamiętać, że kara umowna może być miarkowana co oznacza jej obniżenie. Ciekawym pomysłem jest przykładowo, aby w umowie o roboty budowlane wpisywać, że wysokość kary umownej była już przedmiotem negocjacji stron i uznają one ją za odpowiednią i niewygórowaną. To oczywiście zapis korzystny jeśli reprezentujemy inwestora, a kary umowne mają być nałożone na wykonawcę. Każdy adwokat i radca prawny w naszej kancelarii prawnej wie, że dobra umowa o roboty budowlane po prostu musi mieć zawarte kary umowne. Trzeba zabezpieczyć stronę, którą reprezentujemy dlatego kładziemy na tę instytucję szczególny nacisk.

Istotnym jednak jest, iż nie można żądać zapłaty kary umownej, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest efektem zdarzeń, za które wykonawca nie ponosi winy. Ciężar wykazania braku winy spoczywa jednak na wykonawcy.

Wykonawcy w obronie przed żądaniami zapłaty kar umownych, w szczególności powinni pamiętać o tym, że:

  • kary umowne zastrzegane są bardzo często na wypadek zwłoki w realizacji zobowiązań, nie każde opóźnienie jest przy tym zwłoką i nie każde opóźnienie skutkować będzie możliwością dochodzenia od nas kar umownych,
  • o ile umowa nie stanowi inaczej, zapłata kar umownych wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze wynikające z naruszenia umowy,
  • kara umowna nie może być rażąco wygórowana.

W zakresie kar umownych, negocjujemy w Twoim imieniu przedłużenie terminów realizacji umowy, odbiorów końcowych oraz częściowych. Ponadto reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych w zakresie kar umownych związanych z robotami budowlanymi, czy też powołujemy biegłych. Znajomość prawa budowlanego uzupełniamy w razie konieczności zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, geologicznego i górniczego, zamówień publicznych, planowania i zagospodarowywania przestrzennego, ustawy o nieruchomościach i wieloma innymi.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej analizy zawieranych umów, jak również obsługi prawnej wykonawców, podwykonawców, inwestorów oraz innych uczestników procesu budowlanego. Od lat z sukcesem prowadzimy sprawy sądowe związane z robotami budowlanymi.