Obsługa Dewelopera

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej deweloperów. W ramach obsługi reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Radca prawny, Doradca podatkowy / Partner

Obsługa Dewelopera

Nasi specjaliści na Państwa zlecenie tworzą oraz opiniują umowy. Swoją pracę opierają na wiedzy, doświadczeniu oraz śledzeniu najnowszego orzecznictwa oraz niuansów proceduralnych i technicznych.

W ramach bieżącej obsługi prawnej Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc w relacjach dewelopera z:

  • Konsumentami (nabywcami lokali)
  • Wykonawcami prac (generalnym wykonawcą oraz podwykonawcami).

Pomoc prawna w zakresie sporów z konsumentami dotyczy przede wszystkim zarzutów związanych z wadami, usterkami i terminowością prac. Dzięki kompleksowej obsłudze prawnej interesy dewelopera zostają skutecznie zabezpieczone w tym zakresie już na etapie podpisywania umowy. Istotnym aspektem jest również sposób zredagowania zapisów umownych dotyczących kar umownych oraz wykluczenie klauzul niedozwolonych.

Korzystne dla dewelopera zapisy dostosowywane są każdorazowo do wymogów wynikających z aktualnych przepisów, w tym ustawy deweloperskiej oraz rejestru klauzul abuzywnych rejestrowanych przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. W ramach obsługi prawnej przygotujemy także wzorce umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz projektów aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. Poprowadzimy negocjacje postanowień umownych z nabywcami lokali.

Prawne wsparcie relacji z generalnymi wykonawcami oraz podwykonawcami w zakresie treści i zakresu umowy, terminów realizacji, robót dodatkowych i zamiennych, odpowiedzialności podmiotów wykonawczych, projektowych. W ramach stałej obsługi przygotujemy dla Państwa projekty umów, między innymi takich jak: umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowa o zastępstwo inwestycyjne, umowa o nadzór autorski, umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace geologiczne oraz negocjujemy ich warunki z kontrahentami.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.