Pozytywna zmiana w CIT od 2019 roku

11-04-2019
/ Rafał Kufieta

Pozytywna zmiana w CIT od 2019 roku

Nie zawsze więcej znaczy lepiej

Prowadzisz spółkę komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną? Świetnie trafiłeś. To właśnie do Ciebie skierowany jest artykuł!

 

Od 1 stycznia 2019 roku według Ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2018 poz. 2159), obowiązuje nowa stawka podatku CIT dla niektórych podatników.

 

Czym jest podatek CIT?

Skrót „CIT” pochodzi od pierwszych liter angielskiego sformułowania – Corporate Income Tax. Jest to podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw). Przedmiotem tego podatku jest dochód, natomiast podmiotem jest spółka (przedsiębiorstwo), która osiągnęła ten dochód.

                                   

DOCHÓD = PRZYCHÓD – KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU

 

W celu usystematyzowania – w obecnie obowiązującym polskim systemie prawnym stawkami podatku dochodowego od osób prawnych są stawki:

 1. 9%
 2. 19% od dochodu

Nowelizacja wprowadza obniżoną z 15% do 9% stawkę podatku CIT dla tzw. „małych podatników”, czyli podatników, których przychody w roku podatkowym nie mogą być wyższe niż równowartość w polskich kwoty 1,2 mln euro.  Dużym ułatwieniem jest możliwość stosowania stawki  9% przez osoby rozpoczynające działalność, nawet jeżeli nie mają statusu małego podatnika. Czyż nie jest to duży ukłon prawodawcy w Twoją stronę?

 

Wyjaśnijmy więc co w sytuacji nadwyżki kwoty 1,2 mln euro. Nieprawidłowe jest użycie stawki 9% od przychodu do kwoty o wartości 1,2 mln euro, a następnie 19% od nadwyżki tej kwoty. Jeżeli podatnik przekroczy tą kwotę niestety traci możliwość do stosowania obniżonej stawki, obligatoryjnie stosuje zatem stawkę 19% od całej kwoty przychodu.

 

Stawka ta może być stosowana tylko do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 roku, do rozliczania zaliczek za rok 2019 w celu przedłożenia w roku kolejnym tj. 2020.

 

Niestety owa nowelizacja nie ma zastosowania dla każdego podmiotu. Podatnicy wymienieni poniżej nie mogą skorzystać z zastosowania obniżonej stawki (art. 19 pkt 5 ust 1c):

 1. spółka dzielona,
 2. podatnik, który wniósł wkład do innego podmiotu (w roku podatkowym oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym), w tym na poczet kapitału:
  1. uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro (przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł), jednak wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14 ustawy,
  2. składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Co więcej podatnik, który w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie może skorzystać z obniżonej stawki opodatkowania w przypadku gdy został utworzony:

 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (wyjątkiem jest przekształcenia spółki w inną),
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro,
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.

Podsumowując: Prowadzisz spółkę? Twoje dochody nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro za poprzedni rok podatkowy lub rozpoczynasz działalność? Możesz skorzystać z obniżonej stawki podatkowej – 9% w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *