Wynagrodzenie za roboty budowlane

Co w przypadku gdy na zawarcie korzystnej umowy i zapewnienie odpowiedniego nadzoru jest już za późno? Również wtedy nie pozostają Państwo bez pomocy. Poniżej prezentujemy kilka najczęściej pojawiających się w naszej praktyce zagadnień związanych ze sporami cywilnymi na gruncie umowy o roboty budowlane oraz wypłaty wynagrodzenia.

Prezes Zarządu / Założyciel

Wynagrodzenie za roboty budowlane

Nasza Kancelaria prawna we wrocławiu posiada zespół prawników, którzy specjalizują się w dochodzeniu wynagrodzenia za roboty budowlane. Każdy nasz adwokat i radca prawny potrafi prowadzić sprawy z różnymi konfiguracjami umownymi dotyczącymi wynagrodzenia. Najczęściej oczywiście pojawia się problem z robotami dodatkowymi. Jako radca prawny lub adwokat prowadzący sprawę z ramienia naszej kancelarii otrzymasz na wstępie analizę jak sprawy podobne jak Twoja zazwyczaj są rozstrzygane w sądzie. Pozwoli przyjąć to strategię na ewentualne negocjacje lub mediacje.

 

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne

Kodeks cywilny nie reguluje kwestii wynagrodzenia za roboty budowlane, w związku z czym przyjmuje się, że w tym zakresie należy stosować przepisy dotyczące zasad wynagradzania z tytułu wykonania dzieła. Zgodnie z nimi możliwość wynagrodzenia za roboty dodatkowe (prac, których wykonanie nie zostało przewidziane na etapie zawierania umowy, ale których konieczność wyszła na jaw później) jest uzależniona od tego w jaki sposób strony ustaliły wynagrodzenie zasadnicze za wykonanie robót (a więc ponownie uczulamy na kwestię prawidłowego skonstruowanie samej umowy).

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jeżeli wynagrodzenie za wykonanie robót zostało ustalone w formie ryczałtu (a więc określane z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła, wynagrodzenie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej lub wartości globalnej), to w takim przypadku wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych zwykle nie przysługuje. Co więcej wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia robót dodatkowych, jeżeli są konieczne do wykonania umowy.

Ewentualny wykonawca nie jest jednak bez szans. Uzyskanie dodatkowego wynagrodzenia jest bowiem możliwe w przypadku zaistnienia zmiany stosunków, której nie można było wcześniej przewidzieć.

Wynagrodzenie kosztorysowe

Zupełnie inaczej ma się sytuacja w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego, tj. takiego, które zostało ustalone w oparciu o zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów. Jeżeli w tej sytuacji pojawi się konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych nie przewidzianych w zestawieniu, obowiązek zapłaty dodatkowego wynagrodzenia będzie uzależniony od tego kto zestawienie przygotował. I tak, jeżeli twórcą zestawienia jest zamawiający (inwestor) wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za prace dodatkowe. Z kolei jeżeli zestawienie sporządził wykonawca – otrzyma wyższe wynagrodzenie tylko jeśli wykaże, że dochował należytej staranności przygotowując kosztorys.

Na tym etapie celem strony umowy o roboty budowlane powinno być więc wykazanie, że kontrahent uczestniczył w jak największym stopniu przy ustalaniu kosztorysu prac. Dla inwestora będzie więc korzystne zwrócenie uwagi na okoliczność, że wykonawca będąc podmiotem zawodowo zajmującym się realizacją inwestycji budowlanych winien zwrócić szczególną uwagę na treść zestawienia, że zestawienie edytował lub analizował. Tymczasem wykonawcy zależeć powinno na udowodnieniu, iż nie miał wpływu na zakres zleconych zadań.

Wynagrodzenie mieszane

Większą trudność, wymagającą niekiedy fachowej wiedzy, stanowią przypadki w których wynagrodzenie za roboty budowlane zostało określone w sposób mieszany, a więc co do niektórych części prac – ryczałtowy, co do innych – kosztorysowy. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest określenie z góry wynagrodzenia ryczałtowego za podstawowe prace z jednoczesnym określeniem kosztu za poszczególne prace dodatkowe, które mogą pojawić się w trakcie inwestycji.

Postępowanie sądowe w sprawach o zapłatę za roboty dodatkowe

W wielu przypadkach stronom nie udaje się ustalić satysfakcjonującego porozumienia na etapie przedsądowym. Do stosunkowo „szczęśliwych” sytuacji należą te, w których proces budowy ukończono, a sporna pozostaje kwestia wykonania lub rozliczenia robót dodatkowych. Niestety bywa i tak, że przedmiotowe kwestie stają się zarzewiem bardziej poważnych sporów, lub uniemożliwiają ze względów technologicznych kontynuowanie zleconych robót budowlanych. Zazwyczaj kończy się to odstąpieniem od umowy. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy jest jednak dopiero pierwszym krokiem na drodze do całkowitego rozwiązania konfliktu. Do rozstrzygnięcia pozostają bowiem kwestie najbardziej palące, a więc dotyczące zapłaty wynagrodzenia. W praktyce roszczenia stron przybierają postać pozwów o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej. Szczególna specyfika tych spraw polega na tym, iż najczęściej stan faktyczny nie jest ustalany jedynie przez sąd, który nie posiada przecież wiedzy z dziedziny budownictwa, ale z wykorzystaniem biegłych. Ostatecznie to najczęściej ich opinie przesądzają o wyniku procesu. Nie oznacza to jednak, że strona wobec której biegły wydał negatywną opinię musi pogodzić się z przegraną. Warto zaznaczyć, iż opinie mają różny poziom merytoryczny. Bywają i takie, które, czy to ze względu na niskie umiejętności biegłego, czy to rutynowe potraktowanie danego przypadku (co zdarza się niestety coraz częściej w związku z bardzo małą liczbą biegłych) trudno uznać za obiektywne oceny stanu faktycznego poparte rzetelną argumentacją specjalistyczną. W takim przypadku strona niezgadzająca się z treścią opinii powinna złożyć do niej zastrzeżenia. Ich przygotowanie wymaga jednak pogłębionej analizy stanu faktycznego, zawartości opinii, a w szczególności metodyki zastosowanej przez biegłego. Sporządzenie skutecznych zastrzeżeń nie może polegać bowiem jedynie na ogólnych stwierdzeniach na temat spornych kwestii.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów budowlanych kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z robotami budowlanymi w zakresie wynagrodzenia za wykonane prace. Mamy za sobą ponad setki indywidualnych ocen dotyczących wydanych w procesie opinii, nierzadko doprowadzając do obalenia tych niekorzystnych, co skutkuje przeprowadzeniem kolejnego dowodu. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania pomocy doświadczonych profesjonalistów.