Windykacja indywidualna

Kancelaria świadczy usługi windykacji indywidualnej, której zakres jest konsultowany każdorazowo ze zleceniodawcą. Wymogi klienta dotyczące windykacji mogą wynikać w szczególności z rodzaju należności, branży w której prowadzi działalność lub sytuacji dłużnika.

Windykacja indywidualna

Najczęściej otrzymujemy od Klientów sprawy po windykacji polubownej, dlatego Kancelaria w wielu przypadkach reprezentuje również Klientów podczas postępowania sądowego celem uzyskania nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności umożliwiającej wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Na etapie egzekucji w swoich działaniach koncentrujemy się na jak najszybszym ustaleniu i zajęciu przez Komornika składników majątkowych oraz źródeł dochodów, celem zaspokojenia wierzytelności.

Grupa prowadzi i nadzoruje egzekucję świadczeń pieniężnych, poprzez aktywne uczestnictwo prawników i nadzór organów egzekucyjnych. Dla naszych Klientów prowadzimy egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, wierzytelności i innych praw majątkowych, jak również z nieruchomości czy ze statków morskich.

Na windykację należności składają się również takie elementy jak ustanawianie hipoteki przymusowej na nieruchomości czy wyjawienie majątku.

Kancelaria dokonuje również czynności sprawdzenia podmiotów pod kątem ich wypłacalności oraz doradztwem w zabezpieczeniu transakcji, celem prewencyjnego uniknięcia niewypłacalności kontrahenta, ja również podejmuje czynności w postępowaniu karnym pozwalające na pociągnięcie dłużników do odpowiedzialności karnej, w przypadku gdy dłużnik wypełnia znamiona przestępstwa, chcąc uchylić się od spłaty swojego długu np. ukrywa lub zbywa swój majątek.

Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.