Windykacja dla wspólnot mieszkaniowych

Nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim bolączką jakie trapią wspólnoty mieszkaniowe. Jednakże jesteśmy w stanie dostarczyć kilka produktów znacznie ułatwiających rozwiązywanie newralgicznych wyzwań. Pakiet usług dedykowany jest administratorom, zarządom i zarządcom wspólnot mieszkaniowych. Co bardzo istotne finansujemy wykonanie usług; nie pobieramy z góry zaliczek, wynagrodzeń. Finansujemy również wszystkie koszty jak opłaty sądowe, skarbowe czy pocztowe. Zakres usług obejmuje:

Prezes Zarządu / Założyciel

Windykacja dla wspólnot mieszkaniowych

Windykację na zlecenie wspólnot mieszkaniowych działających samodzielnie (np. poprzez zarząd) lub poprzez administratora czy zarządcę. Przez windykację rozumiemy ściąganie długów (odzyskiwanie pieniędzy) od członków wspólnoty mieszkaniowej (właścicieli poszczególnych lokali) nie płacących za media, na rzecz funduszu remontowego czy innych zobowiązań wobec wspólnoty.

 1. Ściąganie długów wykonywane jest przez wyspecjalizowany zespół adwokatów, radców prawnych, prawników i windykatorów. Specjalizacja pozwala na skrócenie koniecznego do wykonania czasu pracy i w konsekwencji do obniżenia kosztów obsługi.
 2. Przy ściąganiu długów dla wspólnot mieszkaniowych korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych przez co dodatkowo obniżamy koszty obsługi windykacyjnej i eliminujemy ryzyko wystąpienia błędów.
 3. Raportujemy sprawy cyklicznie – raz w miesiącu. Zapewniamy szczegółowe wyjaśnienia na rocznie zebrania wspólnot w tym poprzez uczestnictwo prawników specjalizujących się w egzekucji długów.
 4. Prowadzimy windykację na zlecenie wspólnot mieszkaniowych (reprezentowanych przez zarząd/administratora/zarządcę) przeciwko członkom wspólnoty (właścicielom lokali) w 100% na koszt dłużnika.
 5. Kancelaria finansuje proces windykacji łącznie z wynagrodzeniem adwokatów i radców prawnych, opłatami sądowymi i skarbowymi.
 6. Wynagrodzeniem kancelarii są zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego, klauzulowego i egzekucyjnego i tylko pod warunkiem ich ściągnięcia z dłużnika (członka wspólnoty mieszkaniowej) powiększone o podatek VAT (do kwoty zarządzonej przez sąd/komornika doliczamy 23% podatku od towarów i usług). Więcej o koszach zastępstwa procesowego możesz przeczytać na stronnych Sejmu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000265/O/D20180265.pdf
 7. W przypadku nieskutecznego prowadzenia windykacji (dłużnik z różnych powodów nic nie zapłaci, najczęstszą przyczyną są hipoteki zabezpieczające kredyt mieszkaniowy, rozliczane przed zadłużeniem wobec wspólnot mieszkaniowych) kancelaria nie pobiera wynagrodzenia i nie rozlicza poniesionych kosztów, w tym wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych.
 8. W przypadku skutecznego ściągnięcia (odzyskania długu od dłużnika -członka wspólnoty) kancelaria rozlicza poniesione koszty tj. opłaty sądowe, skarbowe oraz koszty zastępstwa adwokatów i radców prawnych powiększone o VAT z kwoty wpłaconej przez dłużnika wspólnoty mieszkaniowe (zadłużonego członka wspólnoty).
 9. Reprezentant wspólnoty mieszkaniowej (zarządca/administrator/zarząd) powinien dostarczyć dane dotyczące dłużnika i długu w formie pliku excel, który można wygenerować z programu księgowego lub/i programu do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

 

Spory z deweloperami. Wspólnoty mieszkaniowe które powstały jako efekt usług dewelopera bardzo często obarczone są szeregiem wad budowlanych, odstępstw od projektu i materiałów reklamowych, zwykłą fuszerką. W zależności od miejsca powstania i występowania wad uprawnionymi będą właściciele lokali lub wspólnota mieszkaniowa. Uprawnione osoby mogą uzyskać różnego typu ekwiwalenty pieniężne (odszkodowanie, oburzenie ceny lokalu, itd.).

 1. Sprawy przeciwko deweloperom prowadzą prawnicy; adwokaci, radcowie prawnie specjalizujący się w sporach deweloperami i prawem budowlanym. Kancelaria na stale współpracuje z rzeczoznawcami budowalnymi.
 2. Kancelaria finansuje zarówno wynagrodzenie adwokatów i radców pranych, rzeczoznawców (biegłego prywatnego i sądowego), opłaty sądowe, skarbowe i pocztowe oraz wszystkie inne.
 3. Wynagrodzeniem kancelarii są zasądzone przez sąd koszty zastępstwa procesowego adwokatów i radców prawnych, klauzulowego i egzekucyjnego i tylko pod warunkiem ich ściągnięcia z dłużnika (dewelopera) powiększone o VAT a ponadto prowizja w wysokości 20% od kwoty odszkodowania (kwoty górnej i odsetek) powiększonej o VAT. Łączne wynagrodzenie kancelarii nie mogą być niższe niż dwukrotność kosztów zastępstwa procesowego powiększonych o VAT.
 4. W przypadku nieskutecznego prowadzenia windykacji kancelaria nie pobiera wynagrodzenia.
 5. W przypadku skutecznego ściągnięcia (odzyskania pieniędzy od dłużnika – dewelopera) kancelaria rozlicza poniesione koszty tj. opłaty sądowe, skarbowe, koszty rzeczoznawców i biegłych oraz koszty zastępstwa powiększone o VAT z kwoty wpłaconej przez dłużnika wspólnoty mieszkaniowe (dewelopera).
 6. Obsługa prawna wykonywana jest przez adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie budowalnym.

 

Doradztwo prawne dla zarządu/zarządców/administratorów wspólnot mieszkaniowych oraz samych wspólnot mieszkaniowych w sprawach:

 1. Inwestycji budowlanych w zakresie prawa budowlanego, odpowiedzialności za jakość i terminowość robót materiałów, odpowiedzialności kierownika budowy i inspektorów nadzoru.
 2. Własnościowych poszczególnych lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (sprawy spadkowe, podziały majątku, ubezwłasnowolnienia, egzekucje, zarząd majątkiem, itd.),
 3. Administracyjnego prawa budowlanego, inwestycji budowlanych na gruntach sąsiednich, służebności, itd.
 4. Wynikających z ustawy o własności lokali.
 5. Prowadzenia działalności gospodarczej oraz firm jej prowadzenia (np. spółki jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością), optymalnych podatków i skutecznej księgowości.
 6. Obsługę prawną wykonują prawnicy; adwokaci radcowie prawni posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców i administratorów.