Umowa konsorcjum

Często Strony chcą współpracować przy większych przedsięwzięciach, zwłaszcza inwestycjach budowlanych, jednak równocześnie nie jest ich celem zawieranie na tę okoliczność osobnej – wspólnej – spółki. Rozwiązaniem na tego typu okoliczność może być umowa konsorcjum.

Umowa konsorcjum

Umowa konsorcjum należy to do grupy tzw. umów nienazwanych. Z samego swojego charakteru jej treść wyznaczają zasady swobodnego kształtowania umów, zaś granice – przepisy prawne bezwzględnie obowiązujące.

Najprostsze wyjaśnienie – czym właściwie jest konsorcjum, należy rozumieć jako strukturę zrzeszającą podmioty gospodarcze na ustalony czas, w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. Umowa pomiędzy przedsiębiorcami jest porozumieniem, którzy samodzielnie nie byliby w stanie, bądź z innych powodów nie chcą, zrealizować określonego zlecenia. Najczęściej dopiero w wyniku skumulowania własnych potencjałów i rozdzielenia zadań pomiędzy siebie, udaje im się uzyskać określony rezultat.

Typowym przykładem kiedy zawierane są umowy konsorcjum to sytuacja ogłoszeń przetargów publicznych. W tego typu sytuacjach strony konsorcjum mogą realizować swoje zadania w zakresach wyspecjalizowanych pól działalności, które objęte są zamówieniem. Zgodnie z orzecznictwem, celem wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawiązania konsorcjum jest połączenie potencjałów technicznych, ekonomicznych i finansowych członków konsorcjum, tak aby spełnić określone przez zamawiającego wymagania (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 940/09).

Podstawowymi elementami umowy konsorcjum jest określenie:

 • Stron umowy;
 • Przedmiot umowy (zawiązanie konsorcjum);
 • Cel konsorcjum (czyli kooperacja bądź kolaboracja, która wiąże się z realizacją zazwyczaj dużego procesu gospodarczo-inwestycyjnego);
 • Przedmiot działalności konsorcjum;
 • Zasady reprezentacji konsorcjum, tryb podejmowania decyzji oraz odpowiedzialność;
 • Podział zysków, udział w stratach oraz zaspokajanie bieżących kosztów;
 • Tryb porozumiewania się oraz rygory naruszenia;
 • Inne postanowienia;
 • Podpisy Stron.

W ramach przygotowywania i analizy umów konsorcjum:

 • przygotowujemy raporty gospodarcze o partnerach, w celu ustalenia ich potencjalnej rzetelności i możliwości realizacji powierzonego zakresu inwestycji;
 • wskazujemy jakie dokumenty będą niezbędne do przygotowania do umowy konsorcjum,
 • ustalamy dokładnie zakres robót, aby każdy z partnerów miał świadomość swojej odpowiedzialności,
 • przygotowujemy model ustalenia gwarancji zapłaty dla wszystkich partnerów,
 • zwracamy szczególną uwagę na warunki odstąpienia od umowy i kwestie dotyczące karumownych, dla zapewnienia jasnych i precyzyjnych zasad w tym zakresie,
 • konsultujemy i wskazujemy ewentualne przeszkody, jeśli jakiekolwiek okoliczności mogą uniemożliwić realizację celu dla którego ustanowione zostaje konsorcjum,
 • wiemy, że nawet najlepsze umowy nie sprawią, aby konflikty nie wystąpiły, dlatego oferujemy swoje usługi również w zakresie mediacjioraz negocjacji pomiędzy partnerami bądź podmiotami trzecimi.
Zobacz artykuły

Brak wpisów w tej kategorii.