Nieautoryzowane transakcje płatnicze

Liczba przeprowadzanych nieautoryzowanych transakcji płatniczych z roku na rok stale rośnie. W rezultacie zwiększa się również liczba osób, które padają ofiarą tzw. oszustw bankowych. Obecnie oszuści stają się coraz bardziej pomysłowi w swoich działaniach. Techniki takie jak wyłudzanie danych, phishing za pomocą fałszywych stron internetowych, korzystanie z AnyDeska, czyli zdalnego pulpitu czy wyłudzanie kodów Blik to jedynie niektóre z metod, dzięki którym przestępcy skutecznie pozbawiają posiadaczy kont bankowych ich oszczędności. Problematyka ta staje się na tyle rozległa, że instytucje takie jak UOKiK lub Rzecznik Prasowy zaczynają skrupulatnie badać te obszary. Czym jest nieautoryzowana transakcja? Jak postępować w razie jej zaistnienia? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Zobowiązanie do zwrócenia sumy nieautoryzowanej transakcji

W kontekście opisanego stanu faktycznego należy skoncentrować uwagę głównie na przepisach zawartych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. dotyczącej usług płatniczych (dalej: u.u.p.). Artykuł 46 ust. 1 tej ustawy stanowi, że w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, dostawca płatnika z reguły jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej płatnikowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym stwierdzono nieautoryzowaną transakcję lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia. W takich przypadkach, gdzie doszło do oszustwa bankowego, bank jest zobowiązany zwrócić klientowi kwotę wyprowadzoną z konta. Niemniej jednak omawiany przepis zawiera wyjątek od tego obowiązku. Zachodzi on w sytuacji, gdy dostawca płatnika ma uzasadnione podejrzenia dotyczące oszustwa i przekazuje pisemne powiadomienie w tej sprawie organom ścigania. Warto podkreślić, że podejrzenia muszą być rzetelnie uzasadnione i odpowiednio udokumentowane.

Zgłaszanie transakcji nieautoryzowanych

Wspomniana ustawa określa zobowiązania obu stron sporu. W tym zakresie jest to nie tylko płatnik (bank), ale również użytkownik (klient banku), który stracił środki z rachunku bankowego. Co ważne, głównym obowiązkiem użytkownika jest niezwłoczne poinformowanie dostawcy o wykrytej nieautoryzowanej transakcji. Wypełnienie tego obowiązku będzie kluczowe w kontekście dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi. W razie braku zgłoszenia w ciągu trzynastu miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego, roszczenie w ramach nieautoryzowanej transakcji traci ważność. Okres trzynastu miesięcy jest liczbą dni liczonych od daty obciążenia rachunku.

Zasada odwróconego ciężaru dowodu

Kolejnym przepisem stanowiącym korzyść klienta banku jest zasada odwróconego ciężaru dowodu, będąca wyjątkiem od reguły zawartej w art. 6 kodeksu cywilnego. Wedle jego treści “Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne“. Jednak w przypadku art. 45.1. ustawy o usługach płatniczych, to dostawca użytkownika, czyli bank ma obowiązek udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana. Oznacza to, że legislator uregulował kwestię udowodnienia roszczenia na korzyść klienta banku, ponieważ to bank musi wykazać, że autoryzacja zaistniała.

Jak postępować w przypadku nieautoryzowanych transakcji?

Często osoby padające ofiarą oszustw bankowych, zniechęcone obawą przed instytucją finansową rezygnują z dochodzenia swoich roszczeń, błędnie interpretując własne działania. W takiej sytuacji warto podjąć kroki mające na celu ochronę interesów. Jeśli masz wątpliwości lub doświadczyłeś nieautoryzowanej transakcji, zachęcam do skontaktowania się ze mną. Umówimy spotkanie, podczas którego razem z zespołem dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację i wspólnie podejmiemy odpowiednie działania. Zapraszam do kontaktu.

Klauzula wykonalności na małżonka

Opóźnienia w płatnościach przez dłużników zmuszają przedsiębiorców do sięgnięcia po środki prawne, w tym niejednokrotnie do wkroczenia na ścieżkę sądową. Jednak mimo uzyskanego wyroku sądowego i podjęcia egzekucji przez komornika, może się okazać, że zadłużony nie posiada wystarczającego majątku do spłaty długu. W takiej sytuacji jednym ze skutecznych środków odzyskania środków może okazać się nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Instytucja ta umożliwia m.in. zajęcie przez komornika nie tylko majątku zadłużonego, ale również jego małżonka. Na czym to polega w praktyce? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności jest pieczęcią lub nadrukiem orzeczenia sądowego, którą nadaje sąd. W rezultacie stanowi to potwierdzenie, że orzeczenie nadaje się do realizacji egzekucji przez komornika. Egzekucja nie może się rozpocząć bez przedstawienia komornikowi właściwego tytułu wykonawczego. Wobec tego klauzula wykonalności pełni tu kluczową rolę.

Postanowienie o bezskuteczności egzekucji

Posiadanie tytułów wykonawczych przeciwko zadłużonemu, uprawnia Cię to do prowadzenia egzekucji z:

 • Majątku osobistego dłużnika,
 • Pobieranego przez dłużnika wynagrodzenia,
 • Uzyskiwanych przez dłużnika dochodów z działalności oraz z praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy.

 

Nie zawsze jednak może okazać się to wystarczające. Wówczas otrzymasz postanowienie o bezskuteczności egzekucji od komornika.

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi Twojego dłużnika

W przypadku otrzymania postanowienia o bezskuteczności egzekucji od komornika, ustawodawca wprowadził do systemu prawnego kilka instytucji, które mają na celu zabezpieczenie wierzyciela. Jedną z nich jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi Twojego dłużnika. W praktyce oznacza to, że jeśli Twój dłużnik razem z małżonkiem we wspólności majątkowej posiadają nieruchomość jak np. dom lub działka bądź ruchomości takie jak pojazdy – komornik po otrzymaniu od Ciebie wniosku egzekucyjnego z klauzulą wykonalności również przeciwko małżonkowi zadłużonego, będzie mógł sięgnąć po wspomniane dobra.

Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania

Przede wszystkim konieczne jest w tym zakresie wykazanie, że małżonek Twojego dłużnika wyraził zgodę na zaciągnięcie przez niego zobowiązania. Ponadto powinieneś w tej sytuacji posłużyć się dokumentem urzędowym bądź prywatnym. W praktyce spotykamy się często z oświadczeniem małżonka, które stanowi załącznik do umowy. Może być to także faktura, na której małżonek złożył swój podpis. 

Twój dłużnik nie spłaca zobowiązań w terminie?

W rezultacie, jeśli uzyskałeś od komornika postanowienie o bezskutecznej egzekucji – rozważ skorzystanie z profesjonalnej konsultacji prawnej. Być może w Twoim przypadku zastosowanie takiej instytucji okaże się pomocne. Natomiast, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania w tym zakresie, zachęcam do skontaktowania się ze mną. W treści wiadomości opisz dokładnie Twoją sytuację i załącz niezbędną dokumentację. Następnie wraz z całym zespołem ekspertów przeanalizujemy sytuację i zaproponujemy możliwie jak najkorzystniejsze rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.

Koncesja na produkcję broni palnej

Prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlega w Polsce rygorystycznym przepisom. W tym zakresie zarówno przedsiębiorcy, jak i potencjalni nabywcy zobowiązani są do uprzedniego uzyskania koncesji. Kwestię tę reguluje m.in. szereg norm prawnych, w tym szczegółowe postanowienia zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów. Kto może ubiegać się o pozwolenie na broń? Jakie warunki należy spełnić? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Komu można udzielić koncesji na broń?

Koncesję na wytwarzanie i sprzedaż broni palnej udziela się przedsiębiorcy zarówno prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą (JDG), jak i spółkom. Warunkiem koniecznym jest, aby przedsiębiorca:

 • Ukończył 21 roku życia,
 • Posiadał co najmniej wykształcenie średnie,
 • Posiadał pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Nie wykazywał zaburzeń psychicznych,
 • Nie był skazany za umyślne przestępstwo,
 • Nie było prowadzone przeciwko niemu postępowanie za umyślne przestępstwo,
 • Nie był wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Nie był ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • Posiadał przygotowanie zawodowe.

 

Należy podkreślić, że koncesję na broń można uzyskać na okres od 5 do 50 lat.

Przygotowanie zawodowe

W celu ubiegania się o uzyskanie koncesji na broń palną przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe. Mowa tutaj m.in. o ukończeniu szkolenia. W tym zakresie zwróciliśmy się do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny z zapytaniem odnośnie tego, jak wygląda cała procedura. Szkolenie trwa 1 dzień. Program szkolenia jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. We wszystkich jednostkach organizujących szkolenia cena będzie jednakowa – kwestię tę reguluje ustawa. Jej wysokość uzależniona jest od średniego wynagrodzenia. Obecnie wynosi:

 • 3597,48 zł brutto – wytwarzanie i obrót,
 • 2398,32 zł brutto – obrót.

Warunki techniczne i organizacyjne

Wymogiem formalnym przy ubieganiu się o koncesję na broń jest to, aby przedsiębiorca spełniał warunki techniczne i organizacyjne:

 • Zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej określonej w koncesji – usługę opiniowania w tym zakresie świadczy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Polega ona m.in. na tym, że pracownik instytutu przyjeżdża na Twoją prośbę i na miejscu dokonuje szczegółowej analizy, celem porównania stanu faktycznego z deklarowanym opisem.
 • Umożliwiające prowadzenie ewidencji w systemie rejestracji broni – w tym przypadku mowa o wymaganiach IT niezbędnych do ewidencjonowania i rejestracji broni w systemie.

Magazynowanie broni

Jeśli prowadzona przez Ciebie działalność obejmuje magazynowanie broni – konieczne będzie uzyskanie opinii w kwestii spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych w miejscu planowanej działalności. Ponadto niezbędne będzie również posiadanie zaświadczenia potwierdzającego, że w miejscu planowanej działalności wykorzystywane urządzenia są zgodne z przepisami sanitarnymi, przepisami o ochronie środowiska oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Dokumenty te wydaje:

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna.
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska.

Opłaty przy koncesji na broń

Uzyskanie koncesji na broń wiąże się z koniecznością poniesienia kilku opłat:

 • 616 zł – opłata skarbowa za udzielenie koncesji,
 • 98 zł – opłata skarbowa za przyrzeczenie wydanie koncesji (promesę),
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

 

Co ważne, wysokość opłaty dotyczy jednego zakresu działalności. W przypadku kilku zakresów i rodzajów działalności (np. obrót bronią, amunicją, wyrobami, technologią) – należy pomnożyć kwotę 616 zł przez liczbę zakresów działalności. Przykładowo przy obrocie bronią i amunicją będzie to 2 x 616 zł. Czas oczekiwania na uzyskanie koncesji ro około 2 miesiące.

Procedura udzielenia koncesji na broń

 1. Należy złożyć wniosek o koncesję do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 2. Ministerstwo ocenia formalnie i merytorycznie wniosek,
 3. Ministerstwo wystąpi o opinię do:
 • Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), 
 • Ministra Rozwoju i Technologii (MRiT), 
 • Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji (KWP).
 1. Ministerstwo proponuje projekt koncesji,
 2. Decyzja o przyznaniu koncesji lub odmowie,
 3. Odmowa:
 • Można zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie spraw,
 • Można złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Przyrzeczenie udzielenia koncesji – promesa

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą, która wymaga koncesji, możesz przed jej uzyskaniem złożyć wniosek o przyrzeczenie wydania koncesji. Nie uprawnia ona do prowadzenia działalności w zakresie obrotu specjalnego, ale jeśli złoży się wniosek o koncesję w okresie ważności promesy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek ją wydać. Promesa określa, jakie warunki musi spełniać przedsiębiorstwo, aby uzyskać koncesję. Promesa jest wydawana na minimum 6 miesięcy. 

Wyjątkowo minister odmówi wydania koncesji opisanej w promesie, jeśli:

 • Zmieniły się dane we wniosku o udzielenie promesy,
 • Przedsiębiorstwo nie spełnia wszystkich warunków podanych w promesie,
 • Jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego,
 • Przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe.

Masz wątpliwości w kwestii uzyskania koncesji na broń palną?

Przy ubieganiu się o koncesję na produkcję broni palnej w Polsce, przedsiębiorca staje przed szeregiem rygorystycznych przepisów. Proces ten obejmuje nie tylko uzyskanie koniecznych kwalifikacji i spełnienie warunków formalnych, ale także poddanie się szczegółowej kontroli technicznej i organizacyjnej. Wobec tego, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami. Umówimy spotkanie i doprecyzujemy niezbędne szczegóły.

Podatek minimalny od 2024 roku

Podatek CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, jest formą opodatkowania dochodów generowanych przez różne podmioty prowadzące działalność. W katalog ten wpisują się: przedsiębiorstwa, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne jednostki posiadające osobowość prawną. Jest to podatek od zysku, czyli różnicy między przychodami a kosztami, jakie ponosi firma. Stawki podatku CIT mogą różnić się, a obliczanie podatku obejmuje szereg regulacji i wyjątków. CIT jest ważnym elementem systemu podatkowego i stanowi znaczną część dochodów budżetowych państwa. Od tego roku niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zostaną zobligowani do tzw. podatku minimalnego. Na czym on polega? Na jakich zasadach opiera się podatek minimalny od 2024 r.? Dowiedz się więcej na ten temat właśnie w tym artykule.

O co chodzi z podatkiem minimalnym?

W poprzednim artykule dostępnym pod tym linkiem wskazaliśmy na liczne zmiany podatkowe obowiązujące od początku bieżącego roku. Natomiast na pewno nie jest to koniec niespodzianek. Rok 2024 dla wielu będzie pierwszym rokiem, w którym niektórzy podatnicy CIT, wykazujący za dany rok podatkowy straty lub bardzo niskie dochody, będą musieli rozliczyć tzw. podatek minimalny. Stanowi on nową, równoległą formą opodatkowania obok klasycznego CIT-u. Zgodnie z art. 24ca ustawy o CIT, wprowadzony został 10% minimalny podatek dochodowy od osób prawnych. Co do zasady obciąża on spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Ponadto istotny jest stosunek dochodu do przychodu. Jeśli będzie on mniejszy niż 2%, przedsiębiorca zapłaci podatek minimalny. Generalnie 10% podatkowi minimalnemu będą podlegać wymienione wcześniej podmioty prawne, takie jak: spółki z o.o., spółki akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne. Dodatkowo nowemu zobowiązaniu podlegają także niektóre spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne bądź podatkowe grupy kapitałowe posiadającą polską rezydencję podatkową. Wystarczy, że spełnią one warunki opisane w m.in. art. 24ca. 

Kto nie zapłaci podatku minimalnego?

Podatku minimalnego nie zapłacą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie tylko opodatkowani w formie ryczałtu, w ramach skali podatkowej czy zobowiązani do podatku liniowego. W tym celu prowadzą one podatkową księgę przychodów i rozchodów również w sytuacji, gdy byli zobowiązani do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Nie zapłacą podatku minimalnego również spółki, których wspólnicy są wyłącznie podatnikami PIT, czyli: spółka cywilna, spółka jawna, która podlega pod PIT ze względu na charakter swoich udziałowców i też spółka partnerska. 

Podatek minimalny 2024 – na co zwrócić uwagę?

Możliwa jest sytuacja, gdy u podatnika CIT powstanie w jednym roku zobowiązanie podatkowe z tytułu klasycznego podatku CIT oraz podatku minimalnego. Można zastanowić się czy wystąpi wtedy podwójne opodatkowanie? Otóż nie, ponieważ kwota podatku minimalnego do zapłaty będzie mogła zostać pomniejszona o należny standardowy podatek CIT. Co istotne, jeśli podatnik zapłaci podatek minimalny to będzie mu również przysługiwała możliwość odliczenia od podatek dochodowy od osób prawnych. Konstrukcja minimalnego podatku dochodowego nie przewiduje odprowadzania zaliczek w ciągu roku podatkowego. Należy jednak podkreślić, że ta kwestia nie do końca została bezpośrednio unormowana w przepisach. Jednak skoro naliczenie podatku minimalnego dokonuje się raz do roku, przyjmuje się, że należy go zapłacić w terminie złożenia rocznego zeznania za dany rok. 

Podatek minimalny w 2024-2025

Jeśli nie nastąpią żadne zmiany w przepisach, podatnicy zapłacą podatek minimalny po raz pierwszy w 2025 r., gdy stwierdzą straty podatkowe lub nie przekroczą 2% progu rentowności, czyli udziału dochodu w przychodach. Każdy podatnik CIT będzie więc zobowiązany do przeanalizowania, czy znajduje się w grupie podmiotów objętych podatkiem minimalnym. Niestety przepisy normujące ten podatek są dosyć skomplikowane, przez co ich interpretacja może przysporzyć wiele problemów, zwłaszcza, że podatek minimalny ma podlegać w wyliczeniu sposób inny niż na potrzeby klasycznego CIT-u. 

Zastanawiasz się czy zapłacisz podatek minimalny za 2024 w 2025?

Jeśli tak, proponuję skontaktować się ze mną poprzez maila. Sprawdzę, w jaki sposób Twoja firma będzie musiała się przystosować do ostatnich zmian w zakresie opodatkowania. Istnieje możliwość, że Twoja firma może kwalifikować się do pewnych zwolnień podatkowych, dlatego warto to sprawdzić. Ponadto zweryfikuję w perspektywie czasu czy zostaniesz zobligowany do podatku minimalnego. Zapraszam do kontaktu.

 

Jakie są korzyści wynikające z przejścia na KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest innowacyjnym narzędziem wprowadzonym w Polsce, które ma na celu cyfryzację procesu wystawiania i przechowywania faktur. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie przedsiębiorcom oraz ich kontrahentom elektronicznego odbierania i przechowywania faktur VAT w bezpiecznym środowisku, dostępnym online. Stanowi to nowy kierunek rozwoju polskich finansów z perspektywy nadzoru przepływu środków pomiędzy przedsiębiorcami. Rozwiązanie ma wiele zalet, jak i wad. W tym artykule przedstawimy jednak wyłącznie korzyści wynikające z przejścia na KSeF. Więcej na ten temat dowiesz się właśnie tutaj.

Krajowy System e-Faktur nie będzie dostępny na czas

Trzeba wskazać, że dnia 19.01.2024 r Minister Finansów poinformował, że obowiązek stosowania Krajowego Systemu e-Faktur nie wejdzie w życie zgodnie z planem. W systemie zostały wykryte błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Ministerstwo Finansów zleci przeprowadzenie zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego KSeF i wskaże nowy termin wdrożenia systemu.

Czym jest KSeF i jakie są jego zalety?

Krajowy System e-faktur jest ogólnopolską platformą teleinformatyczną, pozwalającą na wystawianie, przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych. W tym momencie KSeF jest dobrowolny, natomiast czynni podatnicy VAT będą musieli obowiązkowo na niego przejść od 1 lipca 2024 roku, a podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo od 1 stycznia 2025 roku. Docelowo rozwiązanie ma zapewnić zwiększoną efektywność i oszczędność czasu w przypadku procesu wystawiania faktur poprzez automatyzację. System KSeF zapewnia także bezpieczne przechowywanie faktur w zgodzie z obowiązującymi przepisami, minimalizując ryzyko utraty danych czy błędów. Dokumenty są dodatkowo łatwo dostępne online, co ułatwia ich archiwizację i odzyskiwanie. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą lepiej zarządzać swoją dokumentacją przy możliwej  redukcji kosztów wynikającej z konieczności: drukowania, wysyłania i przechowywania wersji fizycznych.

Krajowy System e-Faktur – na co zwrócić szczególną uwagę? 

Przede wszystkim na zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur i ich archiwizacji, a także skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku VAT z 60 do 40 dni. Po obowiązkowym wejściu w KSeF nabywca nie będzie mógł twierdzić, że nie otrzymał faktury. Wszystkie będą wysyłane natychmiast przez system, co usprawni m.in. wymianę korekt. Rozwiązanie zapewnia także możliwość pobierania faktur kosztowych systemu bez konieczności posiadania ich w formie papierowej. Wprowadzenie jednego wspólnego krajowego systemu e-faktur, dostarczy fiskusowi bieżących informacji na temat dokonywanych przez podatników transakcji zakupu czy sprzedaży. Warto także dodać, że od 1 stycznia 2025 roku podatnicy opłacający faktury ustrukturyzowane, czyli te wystawione w KSeF, będą musieli obowiązkowo wskazać specjalny numer identyfikujący taką fakturę. Każdy taki numer składa się z 32 znaków, co może powodować komplikacje przy przeprowadzaniu transakcji.

Zastanawiasz się, w jaki sposób Krajowy System e-Faktur wpłynie na Twoją firmę?

System KSeF, poprzez swoje funkcje i korzyści, stanowi ważny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesów biznesowych, co jest szczególnie ważne w erze cyfrowej transformacji. Stanowi jednak nowe rozwiązanie, przez co możesz mieć słuszne wątpliwości, czy nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Twojej firmy. Niestety KSeF jest obligatoryjny i konieczne będzie dostosowanie się do jego założeń. Pozwól, że odpowiem na Twoje pytania i rozjaśnię wszelkie wątpliwości związane z jego implementacją. Postaram się zasugerować możliwie najbardziej korzystne rozwiązania. Zapraszam do kontaktu.