Ubezpieczenia

Kancelaria we współpracy multiagencją ubezpieczeniową, świadczy dla klientów kancelarii również usługi o charakterze ubezpieczeniowym, w zakresie specjalistycznego doradztwa ubezpieczeniowo-prawnego.

Ubezpieczenia

W aspekcie ubezpieczeniowym skupiamy się w głównej mierze na ubezpieczeniach transportowych oraz ubezpieczeniach korporacyjnych – dla firm.

Bardzo duże ryzyko związane z ciągłym przewozem mienia (często jednoczesnym za pomocą wielu pojazdów), ogromnymi sumami ubezpieczenia i skomplikowanym prawem ubezpieczeniowym sprawia, że jest to bez wątpienia najważniejsze ubezpieczenie dla każdej firmy transportowej.

 Głównymi produktami ubezpieczenia transportowego są:

  • OC przewoźnika– przeznaczone dla przedsiębiorców i spółek, które zawodowo prowadzą transport w kraju lub/i zagranicą (OCP w ruchu krajowym i OCP w ruchu międzynarodowym),
  • Cargo – pełna ochrona mienia w czasie transportu (door-to-door) gdzie suma ubezpieczenia pokrywa wartość przewożonego mienia. Ponadto ubezpieczenie może obejmować transport drogowy, lotniczy, kolejowy czy też morski oraz ewentualne przeładunki. W skład polisy wchodzą wszystkie ryzyka związane z przewozem oraz zdarzenia losowe, jak np. kradzież, czy działanie siły wyższej. Istotnym elementem jest również brak ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wynikająca z przepisów nadrzędnych (konwencja CMR oraz Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – prawo przewozowe)
  • Ubezpieczenie OC zawodowe WE1071/2009– uzyskanie licencji transportowej wymaga udokumentowania odpowiedniej zdolności finansowej. Zabezpieczenie WE to zarazem najszybsza, a także najtańsza możliwość w tym zakresie. Zapewniamy pełną zgodność z aktualnymi przepisami prawa oraz w zgodzie z wymaganiami narzuconymi przez Rozporządzenie Rady Europy WE 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Suma ubezpieczenia zależna jest od ilości posiadanych środków transportu.

W przypadku ubezpieczeń korporacyjnych, skupiamy się na obsłudze ubezpieczeniowej firm działających w branży w gastronomicznej, transportowej, prawniczej, budowlanej, e-commerce, eventowej czy rozrywkowej.

Przy obsłudze przedsiębiorstw budowlanych oraz różnego rodzaju inwestycji, bardzo często w obrocie gospodarczym spotykamy się z pojęciem kaucji gwarancyjnej czy też gwarancji kontraktowych. W pierwszej z nich, chodzi o zabezpieczenie należytego wykonania robót i pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji, natomiast w drugim jest to dość powszechny sposób zabezpieczenia realizacji umów. Z prawnego punktu widzenia sposób umownego uregulowania kaucji gwarancyjnej w umowach o podwykonawstwo ma istotne znaczenie dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności inwestora.

Dla firmy podejmującej się wykonać umowę, oczekiwanie złożenia zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić problem, natomiast w przypadku realizacji już zawartej umowy, inwestor nie wypłaca pełnego wynagrodzenia, zabezpieczając środki na poczet należytego wykonania zawartej umowy, czy też kontraktu. Rozwiązaniem tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa, czyli pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

Głównymi produktami w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych są następujące sekcje ubezpieczeniowe:

  • gwarancja przetargowa (wadliwa) – wykorzystując gwarancje przetargowe można niskim kosztem, bez pogorszenia płynności finansowej firmy, przystępować do wielu przetargów toczących się w tym samym czasie,
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu, czy teżgwarancja właściwego usunięcia wad i usterek – zamiast kaucji pieniężnej zabezpieczenie może zostać złożone w formie gwarancji, dzięki czemu nie ma potrzeby „zamrażania” własnych środków pieniężnych;
  • gwarancja zwrotu zaliczki– gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie zwrotu zaliczki lub jej części w przypadku jej nieprawidłowego rozliczenia przez Wykonawcę kontraktu.

W celu poznania szczegółów, kryteriów oraz możliwych wariantów ubezpieczeniowych zachęcamy do kontaktu z kancelarią.